Delårsrapport januari - september 1999

SECO TOOLS AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Försäljningen minskade med 2%. Rörelseresultatet blev 377 MSEK (499). Resultatet för fjärde kvartalet bedöms bli påtagligt bättre än tredje kvartalet. Genom förvärv stärker Seco sin strategiska position. MARKNAD Industrikonjunkturen i Europa har varit fortsatt dämpad medan en återhämtning skett i USA och Asien. [REMOVED GRAPHICS] Jämfört med motsvarande period föregående år dämpades efterfrågan ytterligare på Secos produkter. Trenden för 1999 visar dock på en utplaning. Efterfrågan i Europa, framförallt i Tyskland, har försvagats under tredje kvartalet. Försäljningstrenden i USA är fortsatt positiv. I Asien, utom Japan, stärks försäljningen. Totalt blev koncernens fakturering 2 335 MSEK, vilket är 2% lägre än föregående år. Den svenska kronans försvagning påverkade faktureringen med +3%. Fakturering - marknadsområden 1999 1998 Förändri Januari - Januari - ng September September % MSEK Andel % MSEK Andel % Sverige 157 7 173 7 - 9 EU 1 132 48 1 148 48 - 1 Övriga Europa 103 4 108 5 - 5 Europa totalt 1 392 59 1 429 60 - 3 Nordamerika (inkl 666 29 664 28 0 Mexiko) Sydamerika 63 3 90 4 - 30 Afrika, 43 2 52 2 - 17 Mellanöstern Asien, Australien 171 7 154 6 11 Koncernen totalt 2 335 100 2 389 100 - 2 RESULTAT Koncernens resultat efter finansiella poster blev 377 MSEK (513) vilket är en minskning med 27% jämfört med motsvarande period 1998. Rörelsemarginalen minskade till 16,1% (20,9). Tredje kvartalets resultat påverkades negativt framförallt av minskad försäljning och en fortsatt lagerneddragning som inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande delar. Kvartalet belastades även med kostnader på sammanlagt 13 MSEK avseende förvärvskostnader, omstruktureringar mm. Valutapåverkan på resultatet för hela perioden var +30 MSEK. Det omfattande kostnadsminsknings- och rationaliseringsprogrammet kommer att ge betydande effekter under nästa år. Genom att kapacitetsutnyttjandet ökar under fjärde kvartalet förbättras resultatet påtagligt jämfört med tredje kvartalet. Vinstmarginalen för perioden blev 16,1% (21,5). Resultat per aktie för de senaste 12 månaderna var 12,30 SEK (13,30). Avkastningen på sysselsatt kapital före skatt var 28,4% (30,7). Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 21,1% (18,8). 1998 års resultat belastades med extra skattekostnader på 75 MSEK. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 1999 1998 1998 Jan - Jan - Hela Sep Sep året Fakturerad försäljning 2 335 2 389 3 204 Kostnad för sålda varor - 1 134 - 1 101 - 1 472 Bruttoresultat 1 201 1 288 1 732 Administrations- och - 808 - 791 - 1 064 försäljningskostnader Övriga intäkter och kostnader - 16 2 9 Rörelseresultat 377 499 677 Finansiella poster 0 14 14 Resultat efter finansiella poster 377 513 691 Skatter - 108 - 216 - 308 Nettoresultat 269 297 383 Planenliga avskrivningar uppgick till 166 MSEK (155). NYCKELTAL Senaste 1998 12 Hela månadern året a Rörelsemarginal, % 17,6 21,1 Vinstmarginal, % 17,6 21,6 Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, 28,4 30,7 % Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 21,1 18,8 Nettovinst per aktie efter skatt, SEK 12,30 13,30 BALANSRÄKNING (MSEK) 1999-09- 1998-12- 30 31 Anläggningstillgångar 1 376 1 367 Varulager 581 656 Kortfristiga fordringar 647 682 Likvida medel 434 393 Summa tillgångar 3 038 3 098 Eget kapital 1 710 1 756 Räntebärande avsättningar och skulder 368 297 Icke räntebärande avsättningar och skulder 960 1 045 Summa eget kapital och skulder 3 038 3 098 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1999-09- 1998-12- 30 31 Resultat efter finansiella poster 377 691 Återläggning av avskrivningar 166 206 Övrigt 2 - 50 Betald skatt - 125 - 146 Förändring av rörelsekapital 74 - 95 Investeringsverksamhet - 221 - 414 Finansieringsverksamhet inkl utdelning - 233 - 931 Kassaflöde 40 - 739 LIKVIDITET OCH SOLIDITET Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden ökade från årets början med 40 MSEK och uppgick vid periodens slut till 434 MSEK. Koncernens räntebärande lån var 181 MSEK. Koncernens soliditet var 56%. Vid årsskiftet var soliditeten 57%. ÖVERSKOTT FRÅN INNESTÅENDE PENSIONSMEDEL Försäkringsbolaget SPP har meddelat att man för Seco-koncernens räkning har reserverat ca 35 MSEK att användas för pensionsändamål. Beloppet härrör från SPP:s överskott av pensionsmedel som Seco haft innestående. Tidpunkten och villkoren för hur medlen skall tillgodogöras Seco har inte fastställts. KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Det konvertibla förlagslånet uppgår till ca 70 MSEK och löper fram till den 30 maj 2004. Konverteringskursen uppgår till 254 kronor. Vid full konvertering tillkommer 274 160 aktier, motsvarande en utspädning om ca 1% av antalet aktier och ca 0,3% av antalet röster. PERSONAL Antal anställda i koncernen var den 30 september 1999 3 701 (3 050 vid föregående års slut), varav Pramet 679. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningar uppgick till 118 MSEK (312). Företagsförvärv gjordes med 110 MSEK. STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR Seco förvärvade i augusti det tjeckiska hårdmetallproducerande företaget Pramet a.s. Om-sättningen är ca 130 MSEK. I oktober förvärvade Seco 75% av hårdmetallföretaget Drillco Hertel Ltd. i Pune, Indien. Omsättningen är ca 25 MSEK. UTSIKTER FÖR 1999 Vi räknar med att efterfrågan stabiliseras och att resultatet förbättras under fjärde kvartalet. Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport offentliggöres den 16 februari 2000 och avser helåret 1999. Fagersta den 2 november 1999 STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Håkan Bergström, vice verkställande direktör, tel 0223-401 20. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Prenumerera

Dokument & länkar