Delårsrapport januari - september år 2007

- Kvartalets nettoomsättning ökade med 15 procent i fast valuta jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till 342 MSEK (298).
- Rörelsemarginalen för kvartalet var 23,7 procent (23,6).
- Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 13 procent i fast valuta och var 4 462 MSEK (4 039).
- Delårsperiodens resultat efter skatt var 757 MSEK (629).
- Vinst per aktie för delårsperioden ökade med 20 procent och uppgick till 5,20 SEK (4,32).


VD:s kommentar

”Tillväxttakten var under kvartalet stark i samtliga marknadsregioner. Omfattande marknadsatsningar i kombination med ett brett program av högpresterande produkter och en god industrikonjunktur har i hög grad bidragit till utvecklingen. Till detta kommer under kvartalet gjorda produktintroduktioner som har mottagits mycket positivt.

Tillväxten i Västeuropa visar på fortsatt stabilitet och är även för det tredje kvartalet tvåsiffrig. Den positiva utvecklingen i de expansiva regionerna Central- och Östeuropa, Asien samt Sydamerika uppvisar ökande tillväxttakter. Tillväxten i Nordamerika är för delårsperioden lägre än föregående år men har under året stärkts. Sammantaget ser vi inga tecken på en avmattning i efterfrågan.

Den fördelaktiga omsättningsutvecklingen, stabila priser, ett högt kapacitetsutnyttjande och kontinuerliga effektiviseringar ger en positiv resultatutveckling trots fortsatt stora marknadssatsningar. Rörelsemarginalen för kvartalet uppvisar säsongsmässigt en viss nedgång och var 23,7 procent respektive 24,8 procent för delårsperioden. Avkastningen på såväl sysselsatt som eget kapital uppvisar fortsatt mycket goda nivåer.”


För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Prenumerera

Dokument & länkar