Valberedning inför årsstämman 2008

Vid Seco Tools AB:s årsstämma 2007 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktie¬ägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse¬ledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2009 jämte dess uppdrag.

Baserat på ägarförhållandena i Seco Tools AB per den 31 augusti 2007 utgörs valberedningen inför årsstämman 2008 av Lars Pettersson, Sandvik AB, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, Jan-Erik Erenius, AMF Pension, Ramsay J Brufer, Alecta Pensionsförsäkring och Anders Ilstam, styrelsens ordförande. Lars Pettersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Med anledning av att Sandvik äger 60% av kapitalet motsvarande 89% av rösterna i Seco Tools AB ingår en representant från Sandvik AB i valberedningen trots att Sandvik inom affärsområdet Sandvik Tooling bedriver konkurrerande verksamhet med Seco Tools AB. Inga representanter från Sandvik Tooling finns dock representerade i vare sig valberedningen, styrelsen eller något annat ägarstyrningsorgan.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via bolaget med post ställd till Seco Tools AB, Att: Britt-Marie Conradsson, 737 82 Fagersta eller via e-post ställd till
britt-marie.conradsson@secotools.com.
Information om årsstämman och valberedningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.secotools.com


Fagersta den 19 oktober 2007

SECO TOOLS AB; (publ)

Anders Ilstam
Styrelsens ordförande och sammankallande för valberedningenYtterligare information kan erhållas av Anders Ilstam, styrelseordförande, tel. 070-630 76 02.

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Prenumerera

Dokument & länkar