Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20 583 30 LINKÖPING
  +46 (0)13 235 200
  +46 (0)13 212 185
  http://www.sectra.se
 • Helena Petterson

  Chief Press Relations Officer


  Teknikringen 20, SE-58330 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
  http://www.sectra.se
 • Citat

  Jag är otroligt glad över att Sectra för andra året i rad toppar branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankades högst både internationellt och i USA. I kundernas kommentarer till sina utvärderingar framgår det att Sectra ges höga betyg dels på grund av våra medarbetare, dels baserat på hur stabilt och lättanvänt vårt system är. Svaren i kundnöjdhetsmätningarna visar att kunderna har ett stort förtroende för Sectra och det gör mig väldigt stolt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Att kunderna litar på Sectra avspeglas också i vår försäljning. Relativt föregående år dubblerar vi orderingången under tredje kvartalet. . Orderingången kan dock variera kraftigt mellan kvartalen på grund av en del mycket stora mångåriga kundkontrakt. Sectra växer framförallt i USA, där vi börjar märka effekten av topplaceringen i den förra KLAS-utvärderingen (2013), och i Storbritannien där vi nästan har tredubblat orderingången under niomånadersperioden. Situationen i Storbritannien beror emellertid till stor del på en transient lokal effekt i och med att många sjukhus är tvingade att köpa nya system eller förnya sina avtal innan sommaren 2015. Den ordernivå vi nu har sett på denna marknad kommer därför inte att ligga kvar under kommande år.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Det senaste årets starka orderingång omfattar till stor del nya långsiktiga avtal med stora kunder, vilket innebär att vi har många stora kundprojekt i installationsfas. Initialt belastar projekten Sectras kassaflöde och rörelsemarginal, men när projekten övergår i underhålls- och supportfas kommer de att bidra till en stabil utveckling för koncernen. Med det stora förtroendet från kunderna, engagerade medarbetare och Sectras starka finansiella ställning arbetar vi med att bygga framgång för våra kunder, vilket är det som på lång sikt bidrar mest till att öka Sectras värde.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  För Karolinska Universitetssjukhuset är det långsiktiga partnerskapet för att få en effektiv och ändamålsenlig tjänst viktigt. Det har därför varit en grundbult i upphandlingen som har föregått det avtal vi nu träffat med Sectra. Partnerskapet ställer krav på att tjänsten ges möjlighet att utvecklas kontinuerligt.
  Lars Johanson, projektägare och systemägare för RIS/PACS, Huvuddivisionen samt Johan Henriksson, biträdande överläkare och sektionschef på Röntgenkliniken Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Nära och långsiktiga samarbeten med krävande och högproduktiva kunder som Karolinska universitetssjukhuset är bakgrunden till att våra radiologiska IT-system får toppbetyg av kunder över hela världen. Att Karolinska ger oss förtroendet att leverera dessa verksamhetskritiska tjänster visar att Sectra är en pålitlig partner och att våra lösningar är stabila och erbjuder den funktionalitet och prestanda som krävs för att ge patienterna högkvalitativ och säker vård.
  Ann-Sofi Mikaelsson, VD för Sectra Sverige AB
  Det är en stor framgång för oss på Sectra att våra kunder, både amerikanska och internationella, rankar oss som bästa PACS-leverantör. Vår högsta prioritet är nöjda kunder. Att vi genomgående får höga placeringar i medtechbranschens viktigaste kundnöjdhetsundersökning speglar den passion och det engagemang som hela Sectra genomsyras av.
  Marie Ekström Trägårdh, VD Sectra Imaging IT Solutions och vice VD Sectra AB
  Sectra är en fantastisk samarbetspartner. De är ett exempel på hur vi vill att alla våra leverantörsrelationer ska vara. De är mycket engagerade och förser oss med lösningar. Vi har precis förlängt vårt avtal med dem.
  Vice President/annan ledande befattning vid ett stort amerikanskt sjukhus
  Vi redovisar god lönsamhet och tillväxt under första halvårsperioden 2014/2015. För första gången sedan våra tre finansiella mål fastställdes för 1,5 år sedan överstiger Sectras genomsnittliga tillväxt 10 procent för rörelseresultat per aktie över en femårsperiod. Därmed uppnår vi samtliga finansiella mål för stabilitet, lönsamhet och vinsttillväxt.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  Det finns flera anledningar till den positiva utvecklingen, men den mest väsentliga är nöjda kunder. Det bekräftas runt om i världen av egna såväl som externa utvärderingar att våra kunder är nöjda med Sectra som leverantör, något som är avgörande för all långsiktig tillväxt.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  Under första halvåret har vi haft försäljningsframgångar i Skandinavien, USA och Storbritannien som är våra enskilt största marknader. Orderingången innehåller bland annat flera omfattande och långsiktiga kundkontrakt. De långa avtalen bidrar till en stabil utveckling för koncernen, där återkommande intäkter idag står för mer än hälften av nettoomsättningen. På kort sikt har dock dessa avtal liten effekt på koncernens omsättningstillväxt och kan inledningsvis komma att belasta resultatet de närmaste 6-12 månaderna även om den långsiktiga affären är positiv. Med hög kundnöjdhet, stor andel långa kundkontrakt och långsiktiga investeringar i produkter och tjänster har Sectra goda förutsättningar att fortsätta driva utvecklingen av effektiva lösningar som kan förbättra människors livskvalitet, minska samhällets vårdkostnader och bidra till ett säkrare samhälle.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  Flera långsiktiga kundkontrakt har bidragit till ökningen av orderingången, exempelvis med stora sjukvårdsleverantörer i USA, Storbritannien och Skandinavien.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  Säsongsmässigt är detta vanligtvis ett svagt kvartal för Sectra, men variationen mellan kvartal har minskat något i och med att andelen långa kundkontrakt har ökat. Med hög orderingång och ökad vinst jämfört med motsvarande period förra året har vi i år ett bättre första kvartal än vanligt. I utfallet ingår dock en positiv engångseffekt om 16,3 MSEK från försäljning och licensiering av patent.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  Räkenskapsåret 2013/14 har varit ett bra år för koncernen som helhet. Kundnöjdheten har ökat och vi har uppnått vårt rörelsemarginalmål på 15 procent. Naturligtvis känns det bra att vi har god lönsamhet och på så sätt kan fortsätta att generera bra avkastning. Men det som verkligen gör mig stolt är att få bekräftat att Sectras medarbetare och produkter är uppskattade bland våra kunder. Så mycket att våra amerikanska kunder utsåg Sectra till den bästa leverantören av system för hantering av medicinska bilder (PACS).
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Sectra har en stor andel långa kundkontrakt, vilket ger oss en stabilitet och möjliggör långsiktiga investeringar i produkter och tjänster som i sin tur skapar ytterligare värde för kunderna. Tillsammans med våra kunder och medarbetare har vi goda förutsättningar att fortsätta driva utvecklingen av effektiva lösningar som kan förbättra människors livskvalitet, minska samhällets vårdkostnader och bidra till ett säkrare samhälle.
  Torbjörn Kronander, Koncernchef och VD Sectra AB
  Vi har haft en bra vinstutveckling och jag är glad att Sectras strategi de senaste åren nu lett till att vi når marginalmålet om 15 procent. Genom att fortsätta affärsutvecklingen inom våra nischområden kommer vi nu att prioritera tillväxt med bibehållen rörelsemarginal.
  Torbjörn Kronander, Koncernchef och VD Sectra AB
  Under kvartalet nåddes vi av nyheten att sjukhus i USA rankar våra medicinska IT-system, Sectra PACS, som nummer ett i branschens viktigaste kundnöjdhets­mätning. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och utmärkelsen ”Best in KLAS” gör oss glada och stolta. Nöjda kunder är dessutom den absolut viktigaste förutsättningen för långsiktig framgång och lönsamhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Sectras lönsamhetsmål är att nå en rörelsemarginal på 15 procent och vi nådde 12,7 procent för niomånaders­perioden. För tredje kvartalet i rad redovisas en positiv vinstutveckling. Genom interna effektiviseringar och fokusering på affärer med bra marginaler fortsätter vi att närma oss lönsamhetsmålet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Den goda tillväxten inom vårt största affärsområde Imaging IT Solutions är främst kopplad till långsiktiga driftavtal. Inom affärsområdet har andelen omsättning från nyförsäljning av driftavtal som finansieras internt av koncernen ökat till 9 procent (3) under niomånadersperioden. Att en ökande andel av driftavtalen finansieras internt ger Sectra en stabilare utveckling på koncernnivå eftersom tillväxten och vinsten från kundprojekten då fördelas jämnt över avtalens löptid.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Vi arbetar målmedvetet med att öka kundnöjdheten genom bra service och genom att, tillsammans med våra kunder, ständigt utveckla produkter och tjänster för en effektivare sjukvård. Den här beställningen kommer från en kund som vi har samarbetat med i mer än 15 år och är ett bra exempel på att vi bygger långsiktiga relationer.
  Petter Østbye, chef för Sectras medicinska IT-verksamhet i Skandinavien
  Att vi rankas som nummer ett i KLAS kundnöjdhetsutvärdering är ett tungt bevis på att vi förstår våra kunders behov och vad de i sin tur behöver för att göra sina kunder, remitterande enheter nöjda. Det visar också att de produkter vi släppt det senaste året avspeglar våra kunders krav på effektivitet och innovation. Jag vill rikta ett stort tack till våra fantastiska och kompetenta medarbetare, de är vår allra viktigaste framgångsfaktor och en av huvudanledningarna till att vi har nöjda kunder.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef på Sectra
  Den senaste versionen av Sectra PACS är den mest stabila hittills. Systemet hanterar stora datamängder effektivt och de radiologer som besöker vårt sjukhus föredrar Sectra PACS över vad de har på sina hemmasjukhus.
  PACS-ansvarig på ett stort amerikanskt sjukhus i december 2013
  Vi har kommit närmare rörelsemarginalmålet. För rullande 12 månader redovisar Sectra en rörelsemarginal över 12 procent. Vårt största affärsområde Imaging IT Solutions har en positiv resultatutveckling och inom Secure Communications fokuserar vi på aktiviteter som ska bidra till att återställa affärsområdets vinstnivåer. Att behovet av säker kommunikation är stort framgår tydligt efter de senaste månadernas avslöjanden om omfattande avlyssning i många länder.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Efter fyra kvartal i följd med stark orderingång var den lägre detta kvartal, bland annat på grund av att den amerikanska marknaden inte var lika positiv som tidigare. Vi noterar dock fortsatt ökad orderingång från sjukvårdskunder i Storbritannien och Nederländerna. En ökad andel av försäljningen avser långa avtal med kunder som köper medicinska IT-system som en tjänst. Sectras finansiella styrka möjliggör den här typen av affärsmodell som är allt viktigare i konkurrensen och ger trygghet för kunderna.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Vi arbetar målmedvetet med att öka kundnöjdheten genom att förbättra vår kundservice och bredda produkterbjudandet med nya innovationer. Det är därför mycket tillfredställande när vårt arbete med att bygga framgång för kunderna uppmärksammas, som exempelvis när vi nyligen fick utmärkelsen ”Best New Radiology Software” för vår nya produkt för stråldosövervakning, Sectra DoseTrack, eller när vi placeras mycket högt i kundnöjdhetsmätningar. Dessa bevis på att vi levererar stort värde och har nöjda kunder gör att vi ser framtiden an med tillförsikt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Vi mer än dubblerar vårt rörelseresultat och samtliga affärsområden redovisar ökad orderingång. Bland annat har Sectra tecknat flera omfattande driftavtal med nya kunder i Storbritannien, där vi under förra året gjorde en riktad satsning.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Marknaden i USA ser något ljusare ut än tidigare och vår nordamerikanska verksamhet tredubblade orderingången jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jag är också mycket glad och stolt över att amerikanska sjukhus nu placerar Sectra i den absoluta toppen av leverantörer i oberoende kundnöjdhetsmätningar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Jag ser goda möjligheter för Sectra att fortsätta expandera. Inom vårt segment Business Innovation för framtida produkter och tjänster gör vi kontinuerliga framsteg och våra två affärsområden Imaging IT Solutions och Secure Communications har tillsammans ett underliggande stabilt kassaflöde som hjälper till att finansiera framtida vinsttillväxt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  – Vi har tagit flera strategiska och långsiktiga kundkontrakt i Storbritannien och Sverige samt ser viss ljusning i USA, vilket bidrar till vår mycket starka orderingång under kvartalet. Vår avslutning på 2012/2013 är stark, men vi når inte ända upp till det enastående resultatet för motsvarande kvartal föregående år.
  Torbjörn Kronander VD och koncernchef för Sectra AB
  Vår årliga tillväxt i rörelseresultat per aktie har de senaste två åren varit över 8 procent, ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att öka kostnadseffektiviteten och samtidigt öka andelen produkter med högre marginal, som exempelvis mjukvarulicenser.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Vi ska nå våra finansiella mål genom att renodla försäljningen mot produkter och tjänster där vi tillför unika värden till kunderna. Vi ska också utveckla vårt erbjudande till Sectras stora kundbas och fortsatt arbeta med att, med bibehållen eller ytterligare bättre kvalitet, optimera de resurser som används för att leverera och supporta våra system.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Vi har hög prioritet på att öka koncernens rörelseresultat, vårt långsiktiga lönsamhetsmål är 15 procent. Genom strukturella förändringar, fokuserad expansion och interna effektiviseringar har vi på två år ökat rörelseresultatet från 22 till 95 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11 procent.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB.
  – Vår positiva resultatutveckling beror framförallt på att vi inom affärsområdet Medicinska system har minskat andelen hårdvaruförsäljning till förmån för ökad försäljning av mjukvarulicenser och tjänster som bidrar till högre rörelsemarginal. På rullande 12-månader når vi därmed en rörelsemarginal på 11,8 procent.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Vi har fått flera strategiskt viktiga beställningar de senaste månaderna, men variationerna mellan kvartalen är stora. Förra verksamhetsåret avrundade vi med ett enastående starkt fjärde kvartal, men innevarande år räknar vi med att avslutningen kommer att ha en mer normal karaktär.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Vi har tagit ett beslut om att inte använda oss av kroppar för dissektion i vår anatomiundervisning, säger professor Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Med Sectras visualiseringsbord kan vi förbättra vår medicinska utbildning. En av de stora fördelarna med Sectras teknik är, utöver att man får en bättre överblick över anatomin, att vi kan använda våra egna medicinska bilder, vilket gör att studenterna får mycket större möjligheter att se olika variationer av människans anatomi. Människor skiljer sig lika mycket åt på insidan som på utsidan.
  Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet
  – Det är mycket uppmuntrande att våra investeringar på den brittiska marknaden har lett till denna stororder. Att stora vårdgivare som Hampshire konsortium väljer att ersätta sitt befintliga system med Sectras lösning bekräftar att vi är ett bra val för kunder med höga kvalitetskrav.
  Torbjörn Kronander, koncernchef Sectra AB
  – Vi redovisar ökad orderingång och en förbättring av resultatet, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB. Våra satsningar har bland annat resulterat i ökad orderingång i USA samt i Mellanöstern och Ryssland som är nya marknader för oss.
  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
  – Vi har stärkt Sectras position i Storbritannien och vår verksamhet där står nu för mer än tio procent av koncernens omsättning. Genom förvärvet och satsningen på nationell produktutveckling ökar våra förutsättningar att växa vidare på den brittiska marknaden.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Det finansiella utfallet för inledning på verksamhetsåret följer Sectras säsongsmönster och påverkas dessutom av valutakursförändringar. Ser vi till den senaste tolvmånadersperioden redovisar vi dock en rörelsemarginal över 12 procent.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Det här innebär ingen avgörande förändring för Sectra. Jag har enorm respekt för Jan-Olof och vi är mycket väl sampratade. De lagda målen och strategierna ligger kvar, och det blir nu mitt och våra väldigt dugliga medarbetares jobb att föra Jan-Olofs anda vidare, säger Torbjörn Kronander. Det blir tråkigt att inte ha Jan-Olof här, men jag förstår att han vill göra något annat efter nu snart 55 kvartalsrapporter och jag har också en god förhoppning om att han som stor ägare fortsätter som rådgivare och på sikt i styrelsen.
  Torbjrön Kronander, VD för Sectras affärsområde Medicinska system
  – Utnämningen av Torbjörn Kronander är en naturlig stafettväxling, kommenterar styrelseordförande Carl-Erik Ridderstråle. Torbjörn är entreprenör och erfaren affärsutvecklare, egenskaper som kommer att vara av stort värde för fortsatt tillväxt.
  Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande i Sectra AB
  – Jag vill passa på att tacka Jan-Olof Brüer för hans utmärkta arbete under närmare tre decennier, säger Carl-Erik Ridderstråle. Jan-Olof har utvecklat bolaget från att vara en liten konsultverksamhet till ett internationellt företag vars produkter och tjänster idag används av kunder i mer än 50 länder runt om i världen.
  Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande i Sectra AB
  Trots det tuffa ekonomiska klimatet har vårt affärsområde Medicinska system ökat orderingången i USA och i norra Europa under fjärde kvartalet.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Vi har i år ökat lönsamheten genom avyttringen av verksamheten för lågdosmammografi och vi har även påbörjat interna effektiviseringar. Nu är vi igenom efterarbetet kopplat till avvecklingen av MicroDose-verksamheten och kan fokusera organisationen på vår kärnaffär.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB
  De investeringar som vi gjort i MicroDose Mammography har tidigare belastat våra kassaflöden. Efter avyttringen av denna verksamhet kan vi finansiera utvecklingen av våra kvarvarande verksamheter på ett betryggande sätt, samtidigt som vi har möjlighet att ge våra aktieägare en god direktavkastning.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB
  – Vi har redan upptäckt mer än 1000 kvinnor med hög risk för benskörhetsfrakturer, kvinnor som nu har fått hjälp att mota sjukdomens utveckling. Linköpings universitet har köpt Sectras unika visualiseringsbord för användning inom läkarutbildningarna. Båda områdena är ännu små, men vi tillför stor kundnytta och den potentiella marknaden är stor.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB
  – Genom MicroDose-affären har vi ökade resurser att satsa på affärer och produkter som långsiktigt kan generera lönsam tillväxt
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB
  – Det som dominerar bilden av affärer i Europa och Nordamerika just nu är att många kunder har begränsade budgetar som främst används för att vidmakthålla befintliga system och utrustningar.
  Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB
  – Regelbundna mammografiundersökningar är en självklarhet för de flesta kvinnor. Nu finns en effektiv metod att samtidigt göra en bentäthetsmätning för att tidigt identifiera benskörhet vilket kan betyda att många kvinnor slipper onödigt lidande
  Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp