Delårsrapport Sectra AB för perioden maj-oktober 2001

Delårsrapport Sectra AB (publ) för perioden maj - oktober 2001 Perioden i korthet (maj - oktober 2000 inom parentes) * Omsättningen ökade med 35 procent till 144,2 Mkr (106,6). * Resultatet före skatt steg till 15,9 Mkr (9,9), en ökning med 61 procent. * Vinsten per aktie ökade till 0,34 kr (0,22). * Orderingången uppgick till 171,5 Mkr (195,1). Kvartalet i korthet (augusti - oktober 2000 inom parentes) * Omsättningen ökade 62 procent till 93,9 Mkr (58,1). * Resultatet före skatt steg 151 procent till 13,8 Mkr (5,5). * Vinsten per aktie uppgick till 0,30 kr (0,12). * Orderingången uppgick till 77,7 Mkr (109,9). Viktiga händelser under andra kvartalet * Sectra erhöll beställning på digitalisering av röntgenverksamhet vid Diakonhjemmet i Oslo och Ängelholms Sjukhus AB. * Sectras digitala röntgensystem rankades högst i en amerikansk kund undersökning. Resultatet av undersökningen är betydelsefullt för Sectras fortsatta försäljning. * Sectra tecknade avtal med Access Radiologi AB som innebär att den första pilotstudien av Sectras system för digital mammografi, Sectra MicroDose MammographyTM, genomförs på St Görans sjukhus. * I samarbete med Orebro Innovation Center och en grupp svenska radiologer har Sectra bildat teleradiologiföretaget Paxlink AB. Affärs idén är att ta emot och granska röntgenbilder från sjukhus där man har svårt att hinna med granskning på grund av brist på radiologer. * Sectra tecknade avtal med norska samarbetspartnern Kongsberg Defence Communications AS om 1.000 Tiger-telefoner med tillbehör. Detta är företagets hittills största beställning på NATO-versionen av Tiger. Viktiga händelser efter kvartalets utgång * Sectra och SIX, Nordens ledande leverantör av finansiell information, har inlett ett samarbete kring en ny mobil finanstjänst baserad på Sectras CitySurfer. Med den nya tjänsten erbjuds finans- och aktiemarknadens aktörer realtidsuppdatering av börskurser och finansnyheter. Marknad Marknaden för medicinska system, befinner sig i stark tillväxt och allt fler sjukhus väljer att effektivisera röntgenverksamheten genom att införa digitala system. De länder som kommit längst i övergången till digital röntgen är Norge, Sverige, USA och Tyskland. Sectra har idag störst andel av sina installationer i Skandinavien och i USA (via partners) men marknadsbearbetning sker nu också i övriga Västeuropa. Sectras försäljningsframgångar har under kvartalet fortsatt både i Sverige och internationellt. Nya avtal om digitalisering av röntgenverk samhet har tecknats med bland annat Ängelholms Sjukhus AB och Diakon hjemmet i Oslo. Ökad efterfrågan har noterats i USA. Bland annat till följd av en amerikanska kundundersökning där Sectras digitala bildhanteringssystem, som säljs av Philips Medical systems under eget varumärke på den nordamerikanska marknaden, rankades högst. Undersök ningen utvärderade system från åtta ledande leverantörer i USA. Sectra har vid flera tillfällen fått högsta ranking i internationella utvärd eringar där marknadsledande leverantörer utvärderats och detta är betydelsefullt för försäljningen. Under kvartalet har Sectra i samarbete med Orebro Innovation Center och en grupp svenska radiologer bildat teleradiologiföretaget Paxlink AB. Affärsidén är att ta emot och granska röntgenbilder från sjukhus där man har svårt att hinna med granskning på grund av brist på radiologer. Sectra är delägare i det nya bolaget vars tjänster ökar kundernas nytta av digitala röntgensystem. Under kvartalet har avtal tecknats med Access Radiologi AB. Avtalet innebär att den första pilotstudien av Sectra MicroDose MammographyTM, det nya systemet för digital mammografi som är under utveckling, genomförs på St Görans sjukhus. Preliminära tester visar att Sectra MicroDose MammographyTM ger samma höga bildkvalitet vid en femtedel av stråldosen. En viktig faktor vid mammografiscreening. Forskningsinstitut i USA kommer också att delta i tidiga kliniska analyser av Sectras system. Sectra planerar att leverera de första serie producerade enheterna till mammografiavdelningar i Europa under år 2002. Marknaden för avlyssningssäkra kommunikationssystem präglas inom försvarssektorn, både i Sverige och internationellt, av ökade investeringar i IT-system samtidigt som mer traditionella försvarsinvesteringar minskar. Efterfrågan på avlyssningssäkra system är stor och under kvartalet har noterats ett ökat antal förfrågningar som följd av det förändrade världsläget. Under kvartalet tecknades avtal med norska samarbetspartnern Kongsberg Defence Communications AS om 1.000 Tiger-telefoner för NATO-marknaden. Detta är Sectras hittills största beställning på NATO-versionen av Tiger®. Marknaden för trådlösa kommunikationssystem, befinner sig i en tidig tillväxtfas. Den ökade rörligheten bland människor driver på utveck lingen av mobila informationstjänster. Dock har det under kvartalet märkts en återhållsamhet avseende investeringar inom de segment som på verkas av konjunkturnedgången. I Sectras nya utvecklingsprojekt inom flygkommunikation har de första funktionstesterna i verklig flygplatsmiljö genomförts. Resultatet har varit mycket tillfredsställande. Dock kan en kommersialisering av systemet komma att försenas på grund av nuvarande utveckling av flygmarknaden. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för rapportperioden ökade 35 procent till 144,2 Mkr (106,6) varav 93,9 Mkr (58,1) avser andra kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 15,9 Mkr (9,9) vilket innebär ett resultat för andra kvartalet på 13,8 Mkr (5,5). Orderingången under andra kvartalet uppgick till 77,7 Mkr (109,9) vilket ger en orderingång på 171,5 Mkr (195,1) första halvåret. Den minskade orderingången bedöms främst bero på förskjutning i orderavslut till följd av tillfällig osäkerhet och ses inte som ett tecken på vikande efterfrågan. Omsättningen under verksamhetsårets sex första månader fördelar sig på verksamhetsområden: [REMOVED GRAPHICS] Finansiell ställning Soliditeten per den 31 oktober 2001 var 64,3 procent (61,7) och likvi diteten uppgick till 3,0 ggr (3,0). Bolagets räntebärande skulder uppgick till 37,3 Mkr (9,9), varav 33,7 Mkr (33,0) avser konvertibla skuldebrev. Investeringar Investeringarna i koncernen uppgick under perioden till 2,0 Mkr (5,9). Investeringarna avser huvudsakligen datorutrustning och inventarier. Medarbetare Antalet medarbetare ökade under andra kvartalet med 23. Det totala antalet medarbetare i Sectra per den 31 oktober 2001 uppgick därmed till 218. Konvertibla skuldebrev och personaloptioner Enligt beslut vid Sectras ordinarie bolagsstämma i juni har medarbetare i Sectrakoncernen under kvartalet erbjudits att teckna konvertibla skuldebrev. Cirka 34 procent av medarbetare har tecknat sig för konvertibler till ett nominellt värde om 18,1 Mkr. Vid full konvertering tillförs Sectra 308.200 B-aktier motsvarande 0,9 procent av aktie kapitalet och 0,6 procent av röstetalet. De konvertibla skuldebreven löper från den 1 november 2001 till den 1 juli 2004 och har en konverte ringskurs på 57,70 kr. Vid ordinarie bolagsstämma i juni 2001 antogs också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst 80.000 personaloptioner för koncer nens medarbetare i USA. Om dessa personaloptioner utnyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget motsvarande 0,3 procent av aktiekapital och 0,1 procent av röstetal. Aktien Sectras aktiekapital uppgick den 31 oktober 2001 till 32.760.945 kr (32.760.945) fördelat på 32.760.945 aktier. Vid full konvertering och utnyttjande av utfärdade konvertibelprogram samt personaloptioner ökar antalet aktier till 33.493.645. Framtidsutsikter Sectra har en stark teknikplattform som vunnit stora framgångar vid internationella utvärderingar i jämförelse med konkurrenterna. De produkter och systemlösningar som Sectra utvecklar riktar sig mot marknader med hög tillväxtpotential. Bolagets starka ställning på hemmamarknaden utgör en god plattform för fortsatt internationell expan sion. Styrelsens bedömning att Sectra kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet kvarstår. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Redovisningsprinciperna från årsredovisningen 2000/2001 är oförändrade. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport maj 2001 - januari 2002: 5 mars 2002 Bokslutskommuniké 2001/02: 22 maj 2002 För mer information kontakta: Koncernchef Jan-Olof Brüer Telefon: 013-23 52 09 Email: job@sectra.se Financial Hearing Sectra kommer att presentera rapporten vid en financial hearing idag den 5 december kl.12.00 på Operaterassen i Stockholm. Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Linköping den 5 december 2001 Sectra AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00110/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00110/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar