Kommuniké från årsstämman i Sectra

 

- Sectra visar fortsatt god tillväxt och ökade såväl nettoomsättning som orderingång under det gångna verksamhetsåret, trots sämre ekonomiska tider i hela världen, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman som besöktes av cirka 50 aktieägare.

Jan-Olof Brüer nämnde också i sitt tal att Sectra fortsatt lever upp till sin affärsidé att öka effektiviteten inom sjukvården med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet och att bli Europas ledande leverantör av krypterad telefoni till myndigheter och försvar inom EU. Den internationella expansionen har fortsatt och marknader utanför Sverige står nu för mer än 70 procent av koncernens omsättning.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Utdelning

För verksamhetsåret 2008/2009 föreslog styrelsen en utdelning om 0 kr per aktie.

- Sectra har alltid varit långsiktiga i sitt agerande. Därför, för att gardera oss mot fortsatt turbulens i finansmarknaden, har vi valt att säkerställa att vi har starka resurser i vår egen balansräkning för framtiden. När vi ser att finanskrisen fått en tydlig vändning ser vi fram emot att återkomma med utdelningar ifrån företaget, kommenterade Jan-Olof Brüer beslutet om utebliven utdelning.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson och Carl-Erik Ridderstråle. Carl-Erik Ridderstråle omvaldes till styrelseordförande av stämman.

Valberedning

Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande och tre ledamöter skall representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses efter konsultationer med bolagets större aktieägare per den 30 oktober 2009. Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till styrelsearvode och beslut om principer för utseende av valberedning. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och revisorsarvode.

Bemyndiganden

Styrelsen bemyndigades av stämman att, för tiden fram till nästa årstämma, besluta om nyemission av högst 3.700.000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom. Sådan nyemission kan komma att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 10 procent avseende aktiekapitalet och cirka 6 procent avseende rösterna.

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna B aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Konvertibel- och optionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till koncernens medarbetare och till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan tecknas under perioden 28 september – 9 oktober 2009 och konvertering till B-aktier ska kunna ske 21 – 25 maj 2012.

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst 100.000 personaloptioner för koncernens medarbetare i USA. Om dessa personaloptioner nyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av röstetalet.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman antog styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till bolagsledning, där verkställande direktör och övriga medlemmar ur koncernledningsgruppen avses, som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas oförändrade. Ersättningen skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. I huvudsak skall ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön, premiebaserade pensionsförmåner och övriga förmåner, till exempel tjänstebil.

Vidare antog stämman styrelsens förslag att styrelseledamot med särskild kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna erhålla marknadsmässigt arvode härför.

 

 

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar