Kommuniké från Sectras årsstämma 2014

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 8 september 2014 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 167 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (SECT IL B, ISIN SE0004296663) på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Tidplan för inlösenförfarandet 2014:

 • 24/9 Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive inlösenaktie
 • 25/9 Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive inlösenaktie
 • 29/9 Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie
 • 30/9 – 10/10 Handel i inlösenaktier
 • 15/10 Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna
 • 20/10 Preliminär dag för utbetalning av inlösenlikvid från Euroclear Sweden.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen2014.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle samt Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.
 • Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med 370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med
  20 000 kronor till externa styrelseledamöter och med 40 000 kronor till revisions­utskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.
 • Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
 • Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 september 2014.
 • Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av koncernens medarbetare.
 • Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av externa styrelseledamöter.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/AGM2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 9 september 2014, kl 08:10.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27

Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar