Starkaste delårsrapporten i Sectras historia

Sectras niomånadersrapport maj 2001-januari 2002: Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra redovisar ökad omsättning, vinst och orderingång de första nio månaderna verksamhetsåret 2001/02 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökade med 39 procent till 266,3 Mkr (191,0) och resultatet före skatt uppgick till 39,2 Mkr (19,9). Orderingången ökade med 53 procent till 411,1 Mkr (268,3). - Det är med glädje vi presenterar denna delårsrapport med de bästa siffrorna i företagets historia. Vi har fått förtroende från många nya kunder och vår verksamhet utvecklas väl, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 227% till 239,6 Mkr (73,1). Omsättningen steg med 45% till 122,1 Mkr (84,4) och resultatet före skatt förbättrades med 133% till 23,3 Mkr (10,0). Marknaden för medicinska system befinner sig i stark tillväxt och allt fler sjukhus väljer att effektivisera röntgenverksamheten genom att införa digitala system. - Samtliga våra verksamhetsområden, främst medicinska system såväl som avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa kommunikationssystem, har haft försäljningsframgångar under tredje kvartalet, avslutar Jan- Olof Brüer. Sectra inledde fjärde kvartalet med den första beställningen på det nya digitala mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography från Helsingborgs Lasaretts AB. Första leverans av systemet beräknas ske under hösten 2002. Sectra har en stark teknikplattform. De produkter och systemlösningar som Sectra utvecklar riktar sig mot marknadsnischer med hög tillväxtpotential såväl på hemmamarknaden som internationellt. Styrelsens bedömning är att Sectra kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet. Antalet medarbetare har fortsatt att öka under tredje kvartalet med 6 personer, och uppgår nu till 224. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 224. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Delårsrapport Sectra AB (publ) för perioden maj 2001 - januari 2002 Perioden i korthet (maj 2000 - januari 2001 inom parentes) * Omsättningen ökade 39 procent till 266,3 Mkr (191,0). * Resultatet före skatt steg till 39,2 Mkr (19,9), en ökning med 97 procent. * Vinsten per aktie uppgick till 0,85 kr (0,43). * Orderingången ökade 53 procent till 411,1 Mkr (268,2). Kvartalet i korthet (november 2000 - januari 2001 inom parentes) * Omsättningen ökade 45 procent till 122,1 Mkr (84,4). * Resultatet före skatt steg 133 procent till 23,3 Mkr (10,0). * Vinsten per aktie uppgick till 0,51 kr (0,22). * Orderingången ökade 227 procent till 239,6 Mkr (73,1). Viktiga händelser under tredje kvartalet * Försäljningsframgångar för Sectras digital röntgensystem i Norge. * Nya samarbetsavtal tecknades med leverantörer av kliniska specialapplikationer om att integrera deras produkter med Sectras digitala röntgensystem. * Nordens ledande leverantör av finansiell information SIX, lanserade ny mobil finansinformationstjänst baserad på Sectra CitySurfer®. * Det norska och det tyska försvaret beställde Sectras avlyssningssäkra mobiltelefoner Tiger® i anslutning till att NATO godkände Tiger® för hemlig NATO-kommunikation. Viktiga händelser efter kvartalets utgång * Sectra erhöll första beställningen på det digitala mammografisystemet Sectra MicroDose MammographyTM från Helsingborgs Lasarett. * Arendal sjukhus i Norge beställde Sectras digitala röntgensystem. * Nätverksoperatören Digita beställde ett nytt mobilt räddningssystem från Sectra för att tillhandahålla larm- och varningsinformation i realtid till det finska räddningsverket. Ordern, som i ett första steg omfattar infrastruktur, är ett viktigt steg in på marknaden för räddningssystem. * Sectra förstärker produktsortimentet inom digital röntgen genom förvärv av verksamheten i det danska företaget Pronosco A/S, som utvecklar och marknadsför mjukvara för att diagnostisera och följa upp benskörhet. Marknad och väsentliga händelser under tredje kvartalet Marknaden för medicinska system befinner sig i stark tillväxt och allt fler sjukhus väljer att effektivisera röntgenverksamheten genom att införa digitala system. De länder som kommit längst i övergången till digital röntgen är Norge, Sverige, USA och Tyskland. Sectra har idag störst andel installationer i Skandinavien och i USA (via partners) men marknadsbearbetning sker också i övriga Västeuropa. Under tredje kvartalet har Sectra haft försäljningsframgångar med sys temet för digital röntgen i Norge. Nya avtal tecknades med Rikshospi talet i Oslo, Østfolds landsting och Helseregion Midt-Norge. Det totala ordervärdet för avtalen uppgår till cirka 120 Mkr och omfattar digitalisering av röntgenverksamheten vid 15 sjuk hus i Norge. Sectra förstärker därmed sin position som ledande leveran tör av filmfria röntgensystem på den skandinaviska marknaden. För att tillgodose kundernas behov av nya kliniska specialapplikationer arbetar Sectra med öppna system som gör det möjligt att integrera specialapplikationer från andra leverantörer med Sectras arbets stationer. I anslutning till världens största röntgenteknikmässa RSNA i Chicago i december presenterade Sectra flera nya samarbetsavtal med leverantörer av specialapplikationer för bl a tredimensionella bilder och utveckling av nya medicinska bildapplikationer. Målsättningen med denna typ av samarbeten är att maximera nyttan med digitala röntgensystem för Sectras kunder. Första beställningen på det nya digitala mammografisystemet Sectra MicroDose MammographyTM erhölls i februari från Helsingborgs Lasaretts AB. Systemet används i en pilotstudie på St Görans sjukhus i Stockholm och preliminära resultat visar att Sectra Microdose MammographyTM möjliggör en minskning av stråldosen ned till en femtedel, med bibehållen eller förbättrad bildkvalitet. Ett samarbete om kliniska analyser av systemet i USA har också inletts. Leveranser av de första serieproducerade enheterna av mammografisystemet är planerade att ske under 2002. Marknaden för avlyssningssäkra kommunikationssystem inom försvarssektorn präglas, både i Sverige och internationellt, av ökade investeringar i IT-system. Samtidigt minskar traditionella försvarsinvesteringar. Under de senaste månaderna har Sectra noterat ett ökat antal förfrågningar på säkra kommunikations system. Sectras avlyssningssäkra mobiltelefon Tiger® har under kvartalet vunnit en internationell framgång. NATO har godkänt Sectra Tiger® för användning vid den höga säkerhetsnivån NATO Secret. I anslutning till godkännandet beställde både det norska och det tyska försvaret Tiger- telefoner. Marknaden för trådlösa kommunikationssystem, befinner sig i en tidig tillväxtfas. Den ökade rörligheten bland människor driver på utveck lingen av mobila informationstjänster. Dock märks en återhållsamhet och längre beslutsprocesser avseende investe-ringar. Under tredje kvartalet har Sectra inlett ett samarbete med SIX, som lanserar en ny finansinformationstjänst baserad på Sectras mobila informationsmottagare CitySurfer®. Målsättningen är att etablera liknande samarbeten kring mobila finanstjänster i andra länder. Ny VD för Sectra Communications AB Tommy Waszkiewicz har under kvartalet utnämnts till ny VD för det helägda dotterbolaget Sectra Communications AB och han tillträdde den 1 februari 2002. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för rapportperioden ökade 39 procent till 266,3 Mkr (191,0) varav 122,1 Mkr (84,4) avser tredje kvartalet. Resultatet före skatt steg till 39,2 Mkr (19,9) vilket innebär ett resultat för tredje kvartalet på 23,3Mkr (10,0). Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 239,6 Mkr (73,1) och ökade därmed 53 procent till 411,1 Mkr (268,2) de första nio månaderna. Finansiell ställning Soliditeten per den 31 januari 2002 var 46,5 procent (56,2) och likvi diteten uppgick till 3,0 ggr (3,9). Bolagets räntebärande skulder uppgick till 73,4 Mkr (37,2), varav 50,8 Mkr (33,0) avser konvertibla skuldebrev. Investeringar Investeringarna i koncernen uppgick under perioden till 2,3 Mkr (7,2). Investeringarna avser huvudsakligen datorutrustning och inventarier. Medarbetare Antalet medarbetare ökade under tredje kvartalet med 6. Det totala antalet medarbetare i Sectra per den 31 januari 2002 uppgick därmed till 224. Aktien Under kvartalet har Sectra förstärkt ägarbilden med den stora inter nationella institutionen Fidelity. De förvärvade 1.460.000 B-aktier från åtta av Sectras huvudägare, vilket motsvarar 4,5 procent av kapital och 2,6 procent av röster. Sectras aktiekapital uppgick den 31 januari 2002 till 32.760.945 kr (32.760.945) fördelat på 32.760.945 aktier. Vid full konvertering och utnyttjande av utfärdade konvertibel program samt personaloptioner ökar antalet aktier till 33.881.845. Stockholmsbörsen har ändrat branchklassificeringen av Sectra till Healthcare Equipment and Services, 35101010 enligt Global Industry Classification Standard. Framtidsutsikter Sectra har en stark teknikplattform De produkter och systemlösningar som Sectra utvecklar riktar sig mot marknader med hög tillväxtpotential. Bolagets starka ställning på hemmamarknaden utgör en god plattform för fortsatt internationell expansion. Styrelsens bedömning att Sectra kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet kvarstår. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Redovisningsprinciperna från årsredovisningen 2000/2001 är oförändrade. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001/02: 22 maj 2002 Ordinarie bolagsstämma: 27 juni 2002 För mer information kontakta: Koncernchef Jan-Olof Brüer Telefon: 013-23 52 09 Email: job@sectra.se Financial Hearing Sectra kommer att presentera delårsrapporten vid en financial hearing den 5 mars kl.12.00 på Operaterassen i Stockholm. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.sectra.se fr o m kl 19.00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00020/wkr0002.doc Hela rapporten

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar