Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer vid Securitas ABs ordinarie bolagsstämma den 7 maj 1998

Styrelse
Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Melker Schörling (ordförande), Gustaf Douglas (vice ordförande), Thomas Berglund (VD), Anders Frick, Berthold Lindqvist och Fredrik Palmstierna.

Vidare föreslås omval av styrelsesuppleanten Carl Douglas.


Revisorer
Omval föreslås av de ordinarie revisorer föreslås omval av Öhrlings, Coopers & Lybrand AB.


Bakom förslagen till styrelse och revisorer står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera