Securitas slutför förvärvet av Proteg

Genom beslutet ökar bolagets aktiekapital med 16.989.644 kronor genom utgivande av 16.989.644 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona. De nya aktierna tecknas av aktieägarna i det franska bolaget Proteg SA till en emissionskurs à 77,50 per aktie. Betalning för de nya aktierna erlägges genom apport av aktier i Proteg SA. Utöver de nya aktierna erhåller aktieägarna i Proteg SA ett kontant belopp om totalt 1.017.000.000 kronor för aktierna i Proteg SA. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget av serie B. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdel-ning från och med för räkenskapsåret 1998.

Konkurrensmyndigheten i Frankrike har förbehållit sig rätten att under ytterligare fyra månader utvärdera Protectas och Protegs sammanlagda marknadsandelar inom vissa segment på den franska marknaden.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera