Styrelsen i Securitas AB (publ) har idag fattat beslut om nyemission

Efter att Securitas i Tyskland formellt övertagit äganderätten till Raab Karcher Sicherheit GmbH den 11 september 1998 har styrelsen i Securitas AB (publ) idag fattat beslut om nyemission i enlighet med det bemyndigande som lämnades till styrelsen vid extra bolagsstämma den 8 september 1998.

Genom beslutet kommer bolagets aktiekapital att kunna ökas med 14.356.056 kronor genom utgivande av 14.356.056 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona.

Rätt att teckna samtliga nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det tyska företaget Raab Karcher AG-Veba Immobilien Management. Emissions-kursen för de nya aktierna skall utgöra 85,25 kronor per aktie. Betalning skall erläggas kontant. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget av serie B. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdel-ning från och med för räken-skapsåret 1998.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Thomas Berglund, vice VD och ekonomi- och finanschef Håkan Winberg samt Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera