Flaggningsmeddelande Agellis Group Intressenter AB avseende aktieinnehav i Agellis Group AB

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Budpliktsbudet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Agellis Groups Intressenter AB och publicerar detta pressmeddelande å Agellis Group Intressenter AB:s vägnar.

Agellis Group Intressenter AB (för närvarande Goldcup 12279 AB – under namnändring till Agellis Group Intressenter AB – hädanefter ”AGI”), har den 25 januari 2016 förvärvat 13 446 532 aktier i Agellis Group AB (”Agellis Group”), motsvarande cirka 62 procent av rösterna och kapitalet i Agellis Group. Transaktionerna har skett utanför marknaden genom aktieägartillskott till kurs motsvarande värdet per aktie i Agellis Group. Före transaktionerna hade AGI inget innehav i Agellis Group. 

Gränsen för budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("Takeover-regler för vissa handelsplattformar") har således passerats. Detta innebär att AGI ska offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier inom fyra veckor, vilket AGI avser att göra. Detta pressmeddelande utgör inget budpliktsbud eller annat offentligt erbjudande om förvärv av aktier i eller andra värdepapper utgivna av Agellis Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Gemfors, styrelseordförande AGI, telefon: 070-513 63 45

Christer Fåhraeus, största ägare AGI, telefon: 070-560 90 00

För frågor till Sedermera Fondkommission:

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera