Bolagsstämma i Semcon AB, 2000-03-15

Bolagsstämma i Semcon AB, 2000-03-15 Vid Semcon ABs ordinarie Bolagsstämma i Göteborg onsdagen den 15 mars 2000, fastställdes den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Utdelningen fastställdes till 1.40 kronor per aktie och avstämningsdag för aktieutdelning till den 20 mars 2000. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet. Till styrelseledamöter intill nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Carl- Åke Jansson, Göran Lundberg och Hans Johansson. Till nya styrelseledamöter valdes Christian W Jansson, som arbetar som professionell styrelseledamot och rådgivare i ett antal bolag och Pia Gideon, Informationschef på Ericsson med ansvar för extern kommunikation för koncernen. Sammanfattning av verkställande direktören Hans Johanssons anförande vid Semcons bolagsstämma den 15 mars 2000 Semcons VD Hans Johansson redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått och presenterade ett antal kundreferenser. Han konstaterade att det varit ännu ett bra år för Semcon med en vinstmarginal på nästan tio procent. Och trots att marknaden varit väsentligt svagare än förra året har Semcon haft en tillväxt på 22 procent. Jämfört med flera konkurrenter har Semcon presterat bättre vad gäller både försäljning, resultattillväxt och vinstmarginal. Det har varit ett omvälvande år fyllt av omstruktureringar och globala fusioner, både hos kunder och konkurrenter. Som en följd av denna turbulens har efterfrågan på Semcons tjänster varierat kraftigt under året. Första halvåret var efterfrågan på konsulttjänster svag. Detta berodde främst på att flera av Semcons kunder genomgick stora förändringar. Under senare delen av året förbättrades dock efterfrågan väsentligt framför allt inom telekom- och fordonsindustrin. Expansionen fortgick såväl geografiskt som inom olika branscher. Verksamheten Hans Johansson informerade om att fokuseringen av verksamheten under det gångna året har lett fram till en tydligare indelning av affärsområdena. Semcon koncentrerar nu kompetens och resurser inom koncernen till dessa fyra affärsområden för att ge kunderna ett helhetsutbud som inkluderar utvecklingen av deras: - Processer (Semcon Technology Management) - Informations- och kommunikationssystem (Semcon e-Design) - Produkter- och produktionssystem (Semcon Industrial Design) - Medarbetare (Semcon Competence Development) Semcon har en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp om kundernas utvecklingsprojekt, där de fyra affärsområdena samverkar genom de olika stegen i utvecklingsprocessen: Affärsområdet Semcon Technology Management har byggt sin snabba expansion inom strategirådgivning och förändringsprocesser på en unik förståelse av teknologin och processerna i den underliggande verksamheten. Hans Johansson betonade att här finns den spetskompetens som gör det möjligt att i ett tidigt skede gå in och stötta kunderna i strategiska beslut som är relaterade till produktutvecklingen. Genom att använda kompetens- nätverket inom övriga affärsområden leds förnyelseprojekt som inkluderar strategier, processer, information, människor och teknik. Semcon Technology Management har genomgått en mycket positiv utveckling under året och svarade för 3 procent av den totala omsättningen. Antalet anställda har näst intill fördubblats och uppgick i december 1999 till 46 personer. Garnbratt Consulting AB, ett specialistföretag inom teknisk renhet, har förvärvats. Området projektledning och ledarskap har utvecklats mycket starkt och ett nytt eget bolag, Semcon Project Management AB bildades i början av 2000. Inom affärsområdet Semcon e-Desing utvecklar Semcon system för informationshantering, dels inom IT- och elektroniksystem som är inbyggda i andra produkter och dels IT-system för att hantera informationen runt en produkt under både utvecklings- och användningsfasen. Hans Johansson poängterade Semcons styrka genom den mångåriga grundläggande kunskapen och erfarenheten inom produktutveckling i kombination med spjutspetskunnande inom nya IT-områden. Några exempel på kompetensområden inom Semcon e- Design är ; Labview, Bluetooth, WAP-applikationer, interaktiva webbfunktioner, multimedia, mm. Dessutom säljs IT-baserade verktyg för effektivare produktutveckling såsom CAD- och PDM-produkter. Affärsområdet har präglats av en stark tillväxt under 1999 och svarar idag för 37 procent av Semcons totala omsättning. Under året genomförde Semcon sin största outsourcingaffär och startade bolaget Semcon Informatic AB. Här arbetar idag ett 60-tal personer varav en tredjedel tagits över från Volvo. Partnerskapet med Volvo har bland annat lett till att Semcon tagit fram interaktiva förarinstruktioner som levereras till Volvos kunder på en CD-rom. Hans Johansson berättade om planerna att lansera det här konceptet på världsmarknaden och erbjuda det till andra företag inom bl a fordons- och telekomindustrin. Affärsområdet Semcon Industrial Design utgör stommen i Semcons kunnande inom produktutveckling med huvudverksamhet inom utveckling och design av produkter och produktionssystem samt maskin- och anläggningskonstruktion. Här finns den klassiska kompetenserna inom konstruktion, beräkning, prototypframtagning, test och produktionsutveckling. Semcon Industrial Design står för 42 procent av den totala omsättningen på Semcon. Ett nytt stort satsningsområde är design och formgivning som blivit en allt viktigare del i utvecklingen av nya produkter. Designuppdrag är ofta startpunkt för helhetsåtaganden som sedan löper genom Semcons alla kompetensområden. Under året genomfördes köpet av konsultföretaget Extern Engineering AB, Semcons första förvärv och ett viktigt steg i koncernens tillväxtstrategi. Det nya bolaget tillförde Semcon 35 anställda och en omsättning på 30 miljoner kronor. Inom affärsområdet Semcon Competence Development genomförs utbildningar för såväl näringsliv som offentlig sektor. Semcon Competence Development har kontor på ett 10-tal orter i landet, utbildar på ett 40-tal orter och har ett kontor i Danmark. Utbildningarna är koncentrerade till tre verksamhetsområden; IT, Teknisk utveckling och Verksamhetsutveckling. Hans Johansson betonade vikten av att Semcon har sina rötter väl förankrade inom industrin och varje kund som köper konsulttjänster är en potentiell kund för Semcon Competence Development. Affärsområdet svarar för 18 procent av Semcons totala omsättning. För Semcon Competence Development präglades inledningen av 1999 av en snabb försäljningstillväxt, dock har inte resultatet utvecklats lika bra. Etablering av nya kontor och anställning av nya medarbetare har varit en tung investering. Efterfrågan inom den offentliga sektorn har haft en starkt vikande trend. Stora satsningar kommer att göras under 2000 mot ledande industriföretag, där efterfrågan på kompetensutveckling ökar starkt. Finansiell utveckling Finansdirektör Bengt Nilsson redogjorde för Semcons finansiella utveckling. Han konstaterade att för nittonde året i rad ökade Semcon sin omsättning. Koncernens omsättning uppgick till 863,5 Mkr (798,9), en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet ökade till 84,4 Mkr (81,9) och resultatet efter finansnetto uppgick till 84,4 Mkr (84,8). Rörelsemarginalen var fortsatt god och uppgick till 9,8 procent (8,6). Den högre omsättningen jämfört med föregående år berodde främst på att Semcon Competence Development tagit nya marknadsandelar, Semcon e-Design och Semcon Technology Management fick ett genombrott med nya affärsmodeller, samt att Semcon Industrial Design noterade allt högre beläggningsnivåer under senhösten. Totalt antal anställda ökade med 17 procent till 1266 (1079). Vinst per aktie uppgick till 3,38 kronor (3,44). Bengt Nilsson kunde också konstatera att företaget nått sitt mål att soliditeten skall överstiga 35 procent, under 1999 uppgick den till 38 procent (39). Marknad och kunder VD Hans Johansson informerade om att tillväxten huvudsakligen skall ske organiskt men även genom outsourcing- och partnerskapsaffärer inom prioriterade branscher samt genom kompletterande förvärv av specialistföretag. Tillväxtområden är: Web, Mobilitet, Ekeltronik, Design, Inbyggda system, Kompetensutveckling samt Managementtjänster. Fortsatt expansion skall ske genom etablering av nya kontor i Norden men också genom en långsiktig internationell expansion, där Semcon följer kunderna utomlands. Nya avdelningar och verksamheter på befintliga kontor är också ett led i Semcons expansion. Semcon eftersträvar långsiktiga relationer med kunderna genom snabb service, lyhördhet, starkt engagemang och lokal kunskap om kunderna och deras utvecklingsverktyg. Kundbasen skall vara fortsatt bred men med fokus på branscher som telekom, transport, fordon, läkemedel, medicinteknik samt livsmedels- och förpackningsindustri. Sedan Semcon grundades 1980 har många av Sveriges ledande industriföretag funnits med och utgjort en stabil och bred kundbas. Här återfinns bolag som ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Volvo, Saab, Scania, Siemens-Elema, SCA, Mölnlycke, Tetra Pak och Alfa-Laval. Semcon har samarbets- och ramavtal med ett flertal av dessa stora kunder. Allt fler uppdrag genereras via dessa avtal och de bidrar också till att skapa långsiktiga, strategiska kundrelationer. Semcon har en god kompetensmässig bredd som stämmer väl överens med kundernas allt tydligare önskan att ha ett fåtal stora konsultpartners. Där passar Semcons kunnande inom teknik, IT, management och utbildning väl in. 2000 Hans Johansson berättade att 2000 har inletts med flera strategiskt viktiga affärer och avtal. Semcon har tecknat ett avtal med ABB Automation om att 40 - 50 medarbetar skall erbjudas anställning på Semcon inom affärsområdet e-Design. Semcon har skrivit ett "letter of intent" med Volvo Technology Transfer att bilda ett gemensamt bolag. Under inledningen av mars tecknades ännu ett "letter of intent" med Volvo om att överta Volvo Kompetenscenter och Volvo gymnasiet i Skövde. Den 1 april startar Semcon One Defined AB, ett nytt konsultbolag inom IT. VD för det nya bolaget blir Ulf Börjel, som närmast kommer från Framfab. Han har tidigare varit med och byggt upp Guide Integration AB från starten. Det nya bolaget kommer att kunna tillgodose näringslivets behov av genomtänkt och enhetlig infrastruktur för sin informationsbehandling. För Semcons snabbast växande affärsområde e-Design - där bl a mobilt internet, Bluetooth, Labview och interaktiv teknikinformation ingår - innebär det nya bolaget ett bra komplement och ett expansivt steg. Samtliga Semcons affärsområden har blivit utsedda som "active preferred supplier" till Ericsson bolagen. Under årets början har verksamhet startats på flera nya orter; Malmö, Katrineholm, Borlänge och inom kort i Skövde. För affärsområdet Semcon Competence Development kommer det första halvåret 2000 att präglas av en fortsatt vikande tillväxt pga. för stort beroende av den offentliga sektorn. En omstrukturering av verksamheten pågår med fokus på ökad försäljning mot industrin. Den starkaste utvecklingen kommer att ske inom affärsområdet Semcon e-Design och Semcon Technology Management. Styrelsens bedömning för helåret 2000 är en stark omsättningstillväxt med fortsatt goda marginaler. I likhet med tidigare år förutses den starkaste utvecklingen ske under det andra halvåret. Göteborg 2000-03-15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar