Delårsrapport januari - juni 2007

Semcon går in i en ny fas

Andra kvartalet

• Försäljningen ökade med 59,4 % och uppgick till 684,3 Mkr (429,2). Den organiska tillväxten uppgick till 10,9 %
• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 4,1 Mkr (18,0), vilket gav en rörelsemarginal på 0,6 % (4,2)
• Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär på 31,0 Mkr (5,9) avseende ett kostnadsbesparingsprogram, entledigande av vd, avveckling av verksamheter samt integration av IVM Automotive. Exkluderat dessa poster skulle rörelseresultatet uppgått till 35,1 Mkr (23,9) och rörelsemarginalen till 5,1 % (5,6)
• Resultat efter skatt uppgick till -0,8 Mkr (12,2)
• Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (0,64)

Januari – juni
• Försäljningen ökade med 39,1 % och uppgick till 1 154,1 Mkr (829,6). Den organiska tillväxten uppgick till 15,6 %
• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 49,3 Mkr (54,5), vilket gav en rörelsemarginal på 4,3 % (6,6)
• Exkluderat poster av engångskaraktär om 32,0 Mkr (5,9) skulle rörelseresultatet uppgått till 81,3 Mkr (60,4) och rörelsemarginalen till 7,0 % (7,3)
• Resultat efter skatt uppgick till 30,6 Mkr (38,0)
• Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr (2,12)


Väsentliga händelser efter perioden
Semcon har avtalat med JCE Group om att förvärva 100 procent av aktierna i Caran AB, Caran Design Limited, A2 Acoustics AB och Caran Embedded Intelligent Solutions AB. Övertagandet beräknas ske den 1 september 2007. Mer information lämnas i separat pressmeddelande


Väsentliga händelser april-juni 2007

Den 1 april genomfördes förvärvet av IVM Automotive i Tyskland. Bolaget omsätter ca 850 Mkr på årsbasis och har idag ca 1 000 anställda. Under det andra kvartalet har bolaget integrerats i Semcon-koncernen. Det innebär att vi har fått en utökad kundbas och att vi gör fler och större affärer. Semcon är nu en av de tre största europeiska leverantörerna av utvecklingstjänster till fordonsindustrin. Vår internationella expansion fortsätter också enligt plan. Ett viktigt genombrott är att vi har etablerat oss i Brasilien där vi på kort tid har gjort affärer med fyra nya kunder.

Styrelsen har beslutat att avyttra all verksamhet inom affärsområdet Zpider. Affärsområdet är mycket framgångsrikt men för att Semcon ska bli ett internationellt ledande utvecklingsföretag krävs det att vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom produktutveckling och informationslösningar. I och med försäljningen av Zpider planeras inte någon nyemission, vilket tidigare aviserats.

Vidare har ett kostnadsbesparingsprogram på en övergripande central nivå införts under perioden. Åtgärderna beräknas ge besparingar på cirka 30 Mkr i Sverige och 15 Mkr i Tyskland med full effekt under räkenskapsåret 2008.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar