Delårsrapport Januari - September

Delårsrapport januari - september 1998 * Försäljningen ökade med 51,3 procent till 491,1 Mkr (324,5) * Resultat före finansnetto uppgick till 52,0 Mkr (34,2) en ökning med 52 procent * Resultat efter finansnetto uppgick till 55,2 Mkr (35,1) en ökning med 57,2 procent * Kontor etablerades i Kalmar med utbildning som initial verksamhet. Utbildningsavdelning startades i Helsingborg * Semcon valdes till primärleverantör av Scania * Avtal slöts med Internet Certification Institute International (ICII) avseende internetutbildningar Försäljnings- och resultatutveckling Koncernens försäljning uppgick till 491,1 Mkr (324,5), en ökning med 51,3 procent jämfört med samma period under 1997. Resultatet före finansnetto uppgick till 52,0 Mkr (34,2) en ökning med 52 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (10,5). Resultatet efter finansnetto blev 55,2 Mkr (35,1). (Jämförelsesiffror avser 1997 års proforma räkenskaper). Verksamheten Perioden präglades av god efterfrågan, hög beläggning samt fortsatt god orderingång. Samtliga affärsområden förbättrade sina resultat jämfört med samma period förra året. Förbättringen var särskilt stor inom affärsområdet Kompetens- och processutveckling. Affärsområde Produkt- och produktionsutveckling Efterfrågan var god och beläggningen hög. Semcon förstärkte sin position inom områdena el och elektronik i framförallt Göteborgs- och Stockholmsregionen. Semcon gjorde ett antal inbrytningar på nya intressanta kunder, såsom Kvaerner i Karlstad samt Pharmacia & Upjohn i Helsingborg. Semcon valdes till primärleverantör av Scania, där Semcon arbetar med motorutveckling. Semcons test lab hade en sämre utveckling än planerat. Marknadssatsningar och organisationsförändringar har därför genomförts. Semcon byggde upp en design- verksamhet i Göteborg för att möta den ökande efterfrågan inom området. Under perioden märktes också en ökad efterfrågan från underleverantörer till fordonsindustrin. Affärsområde Industriell informationsteknik Efterfrågan på affärsområdets tjänster var god. Partnerskapsavtal med ABB Flexible Automation tecknades under perioden. Vissa under året nystartade avdelningar hade en svagare utveckling än planerat. Åtaganden inom telekom- branschen stärktes med ytterligare uppdrag hos bland andra Ascom Tateco samt Telia. Ett flertal medarbetare med specialist-kompetenser rekryterades och en PDM-grupp bildades för att utveckla och fördjupa satsningen inom området. 1 Semcon Data fick som första svenska företag fem Y2k certifierade medarbetare. Svenska Revisorssamfundet valde Semcon som Y2k-partner. Nya kunder som tillkom under perioden var bland andra Volvo Articulated Haulers och ESV. Affärsområde Kompetens- och processutveckling Den kraftiga tillväxten inom affärsområdet fortsatte. Under augusti månad etablerades ett nytt kontor i Kalmar. Den 1 september startades en ny avdelning på befintligt kontor i Helsingborg. Andelen IT-relaterade yrkesutbildningar ökade under perioden. Projektledar-utbildningar på Saab Automobile i Trollhättan samt en konstruktörsutbildning för Saab i Linköping startades. Fem-årigt avtal slöts med Internet Certification Institute International (ICII) om ensamrätt avseende certifiering till Certified Internet Webmaster (CIW) på den svenska marknaden. Detta är det första internationella, oberoende certifieringsprogrammet inom internet kunskap. 1 Y2k = kunskap inom år 2000 problematiken Avtalet ger tillgång till ett sjuttiotal högkvalitativa kurser inom informationsteknik. Personal och organisation Den organiska tillväxten fortsatte och totalt antal anställda uppgick till 1 053 (817) vid periodens slut. Fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom programmering, elektronik, CAD, projektledning samt personlig utveckling genomfördes. Finansiella poster och investeringar Koncernens totala investeringar uppgick till 24,5 Mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,7 Mkr. Soliditeten var 39,8 procent, (31,0). Eget kapital uppgick till 80,3 Mkr, (41,4). Utsikter för helåret Marknaden och efterfrågan bedöms vara fortsatt stark under hela 1998. Den ursprungliga bedömningen att försäljning och resultat kommer att ha en fortsatt god utveckling kvarstår, samt att dessa väl kommer att överstiga 1997 års nivåer. Övrig information Denna rapport har ej granskats av företagets revisorer. Nästa rapport: Bokslutskommuniké för perioden januari -december 1998 publiceras den 1 februari, 1999. För övrig information, kontakta: VD Hans Johansson tel 031-703 28 66, mobil 070-591 43 34 eller ekonomichef Bengt Nilsson tel 031-703 28 68, mobil 070-582 82 96. Göteborg den 21 oktober 1998. SEMCON AB (publ) Styrelsen Semcon ABs räkenskaper i sammandrag Semcon AB registrerades i mars 1997. Först den 14 april 1997 förvärvade Semcon AB den verksamhet som bedrivits inom Semcon Förvaltnings AB-koncernen under de första månaderna 1997. Av denna anledning är den finansiella informationen 1997 redovisad som proformaräkenskaper. Proformaräkenskaperna omfattar verksamheten i Semcon Förvaltnings AB-koncernen för tiden januari-april 1997. Justeringar har gjorts som innebär att räntekostnader och goodwill avskrivningar till följd av omstruktureringen i maj 1997 har exkluderats. Se vidare årsredovisning 1997. Proforma Proforma RESULTATRÄKNINGAR (TSEK) Jan-sept 1998 Jan-sept 1997 Helår 1997 Rörelsens intäkter 491 061 324 534 495 613 Rörelsens kostnader - 427 271 - 279 719 - 424 707 Rörelseresultat före avskrivningar 63 790 44 815 70 906 Avskrivningar på maskiner och - 11 763 - 10 608 - 13 745 inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar 52 027 34 207 57 161 Finansnetto - 333 923 849 Intäkter från optionsprogram 3 522 - - Resultat efter finansnetto 55 216 35 130 58 010 Skatt - 16 565 - 10 539 - 17 961 Periodens vinst 38 651 24 591 40 049 BALANSRÄKNINGAR (TSEK) Proforma Proforma 1998-09-30 1997-09-30 1997-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 34 583 20 364 20 441 Omsättningstillgångar 167 046 113 119 162 716 Summa tillgångar 201 629 133 483 183 157 Eget kapital och skulder Eget kapital 80 279 41 375 56 833 Avsättningar 17 710 11 140 21 776 Långfristiga skulder 5 355 5 355 5 355 Kortfristiga skulder 98 285 75 613 99 193 Summa eget kapital och skulder 201 629 133 483 183 157 NYCKELTAL Proforma Proforma 1998-09-30 1997-09-30 1997-12-31 Rörelsemarginal, (%) 10,6 10,5 11,5 Räntabilitet på genomsnittligt eget 63,5 - 90,7 kapital, (%) Soliditet, (%) 39,8 31,0 31,0 Andel riskbärande kapital, (%) 48,6 39,3 42,9 Periodens vinst per aktie, (SEK) 2,23 1,42 2,31 Periodens vinst per aktie inkl. 764 2,14 1,36 2,21 300 optioner, (SEK) Eget kapital per aktie, (SEK) 4,63 2,39 3,28 Eget kapital per aktie inkl. 764 300 4,43 2,29 3,14 optioner, (SEK) Medelantal anställda 898 635 695 Förädlingsvärde per anställd, (TSEK) 378 362 494 Resultat efter finansnetto per 61,5 54,9 83,5 anställd, (TSEK)

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar