Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 · Omsättningen ökade med 13,8 % till 829,1 Mkr (728,8) · Rörelseresultat före goodwill (EBITA) uppgick till 32,5 Mkr (34,1*) · Förbättrat kassaflöde jämfört med föregående år · Program resulterande i årlig besparing på minst 50 Mkr har inletts · Kommentarer av koncernchef Hans Johansson -Efterfrågan från våra kunder varierade betydligt under perioden. Inom Vehicle och Medical/LifeScience var efterfrågan fortsatt god. Efterfrågan från Telecom fortsatte att vika under tredje kvartalet. Framförallt drabbades vår norra Stockholmsregion där vi fick en kraftigt vikande beläggning som följd. Inom Medical/LifeScience fick vi en prestigefylld order om 40 Mkr från Novo Nordisk i Danmark efter periodens utgång. -Vi anpassar oss efter den förändrade marknadssituationen. Vi har startat ett åtgärdsprogram som ger besparingar på minst 50 Mkr per år. Det innebär att vi minskar antal medarbetare och administrativa kostnader. Cirka 80 medarbetare kommer att påverkas. Förhandlingar har inletts med berörda fackföreningar. - De långsiktiga drivkrafterna för produktutveckling består. Ett ökat teknik- och IT innehåll i produkterna samt krav på design gör att våra kunder fortsatt satsar på att utveckla fler produkter och varianter. Trots det rådande konjunkturläget och osäkerheten på marknaden, bedömer jag att Semcons djupa kompetens och långa relationer med kunderna bäddar för långsiktig positiv utveckling. * Exklusive Alecta återbäring om 19,6 Mkr Semcon är ett av Nordens ledande konsultföretag inom design- och utveckling av produkter och industriell IT med cirka 1600 anställda och 1 miljard i omsättning år 2000. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Sveriges främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under drygt tjugo år och att Semcon har långsiktiga relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon fokuserar på de utvecklingsintensiva branscherna Medical/LifeScience, Vehicle, och Telecom, branscher som präglas av stora satsningar på R&D och tillväxt. Semcon AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under perioden * Utvecklingsuppdrag från Pharmadule/Emtunga för bioteknologifabrik i USA * Fördjupat samarbete med MSX International för att erbjuda Fords Premium Automotive Group global service * Samarbete inleddes med Delfoi gällande integrerad IT-lösning för produkt- och produktionsutveckling * Semcon blev medlem i Telematics Valley Väsentliga händelser efter periodens utgång * Order från Novo Nordisk om 40 Mkr inom Medical * Order på utveckling av bascontainrar om ca 12 Mkr erhölls från FMV * Semcon genomför åtgärdsprogram om minst 50 Mkr i årlig besparing * Ramavtal tecknades med Husqvarna * Certifierad leverantör till Pharmacia § Exempel på uppdrag under perioden · Pyrosequencing - utveckling av mjukvaruplattform för fältinstrument · Bombardier transportation - totalansvar för utbildning av Tragraph, grafiskt verktyg för programmering av tågens styrsystem · Saab Gripen - hållfasthetsdimensionering av flygplanssystem · Scania CV AB - helhetsåtagande inom produktionsteknik och motorutveckling · GN Netcom DK - förstudie på kostnadsreduktion samt design av trådlös telefon · Kalmar Industries - projektledning och implementering av CATIA V5 · Akzo Nobel Surface Chemistry- projektledning och genomförande av uppgradering av IT-infrastruktur globalt · Sapa Profiler - leverantör av helhetslösning för PDM · Verksamheten Semcons omsättning ökade med 13,8 % till 829,1 Mkr (728,8), under årets första nio månader. Tredje kvartalets omsättning bidrog till detta genom en ökning med 8 % till 224,6 Mkr (208,3). Rörelseresultatet före goodwill (EBITA) uppgick till 32,5 Mkr (34,1), vilket gav en rörelsemarginal före goodwill om 3,9 % (4,6). Rörelseresultatet uppgick till 27,7 Mkr (31,1), vilket innebar en rörelsemarginal om 3,3 % (4,2). Resultaten för 2000 är exklusive Alecta-återbäring om 19,6 Mkr. Tredje kvartalet är alltid det svagaste på året. Rörelseförlusten under tredje kvartalet uppgick till -17,8 Mkr (-8,1). Skälet till förlusten är den snabbt vikande efterfrågan på IT- och telekomtjänster. Semcon Industrial Design Industrial Design fokuserar på utveckling och design av produkter och produktionssystem. Vår koppling till industriell design förenar människa och teknik på ett unikt sätt. Omsättningen ökade med 23,7 % till 418,8 Mkr (338,5). Rörelseresultatet ökade till 16,5 Mkr (15,6). Affärsområdet utvecklades väl tack vare fortsatt god efterfrågan från Vehicle, Medical/LifeScience och övrig industri. Omfattande projekt för bland andra Volvo Car, Saab Automobile, Scania, Novo Nordisk, Pharmadule/ Emtunga, ADtranz och Tetra Pak möjliggjorde detta. Semcon erhöll order att utveckla och leverera bascontainrar till Försvarets Materielverk, FMV. Grundordern är värd 12,1 miljoner kronor. Ett tiotal konsulter på Semcons kontor i Karlskrona arbetar sedan en tid med projektet för FMV. Containern ska användas för all sorts arbete i fält av Sveriges internationella insatsorganisation Swedint. Semcon e-Design e-Design utvecklar inbyggda IT-system för produkter och produktionssystem, interaktiva web-lösningar och webdesign, systemlösningar samt tillhandahåller IT-produkter. Omsättningen ökade med 10,9% till 338,6 Mkr (305,3). Rörelseresultatet uppgick till 16,1 Mkr (35,9). I Stockholm drabbades vi av den vikande efterfrågan på IT tjänster från Ericsson och övrig telekomindustri. Affärsområdet renodlar sitt fokus på embedded design och technical IT för produktutveckling inom Semcons tre branschområden Medical/LifeScience, Vehicle och Telecom. Åtgärder vidtas för att tydliggöra tjänsteutbudet och beräknas vara fastlagt innan årskiftet. Affärsområdet kommer att kunna erbjuda helhetsåtaganden där vi kan se skalfördelar och ökad konkurrenskraft för våra kunder. Semcon har blivit medlemmar i det nyetablerade nätverket, Telematics Valley i Göteborg, för företag verksamma inom området telematik. I organisationen ingår även Ericsson, Volvo Personvagnar, Volvo Global Trucks, Saab Automobile, Mecel och WirelessCar vilka har initierat organisationen och den förväntas främja den globala telematikindustrin. Informatic Fortsatt utveckling skedde av Semcons partnerskapsmodell för outsourcing inom området teknikinformation. För att skapa en generisk plattform genomförs ett utvecklingsprojekt som innebär framtagandet av ett kraftfullt IT-stöd som återanvänder redan befintligt textmaterial, samt effektiviserar hela flödet för informationsproduktion, från metodutveckling till distribution. Semcon Technology Management Technology Management innefattar strategirådgivning, projektledning och förändringsprocesser med en unik förståelse för teknologin och processerna i kundernas verksamhet. Genom att använda nätverket av kompetens inom hela Semcon leder affärsområdet utvecklingsprojekt som inkluderar strategier, organisationer, processer, människor och teknik. Omsättningen ökade med 120 % till 71,7 Mkr (32,6). Rörelseresultatet blev -4,9 Mkr (2,8). Zipper by Semcon stod för affärsområdets starka omsättningstillväxt, tack vare god efterfrågan på koncept som reducerar kundens IT-kostnad. Skälet till förlusten är minskad efterfrågan på generella management konsulttjänster. Vi vidtar nu åtgärder för att vända den negativa resultatutvecklingen inom de delar av management konsultverksamheten som påverkats. Nya kunder för affärsområdet var Tetra Pak VTV, Autoliv Mekan AB, Besam, Optillion, Telia IT, Siemens Elema, Volvo Powertrain och Berifors. Zipper by Semcon Zipper arbetar med strategier för IT infrastruktur. Affärsidén är att via effektiva koncept och totalt projektansvar, sänka våra kunders totala IT-kostnader. Angreppssättet är att skapa smarta och kostnadseffektiva lösningar på deras IT infrastruktur. Zipper har utvecklat fem koncept för detta; FastTrack, Ontrack, Insight, AppLine och BaseLine.Under perioden gjordes affärer med bl a Volvo, Akzo Nobel och Mölnlycke Healthcare. Affärsområd Omsättning Rörelseresultat Rörelsemargi en (Mkr) (Mkr) nal (%) 2001-09-30 2000-09-30 2001-09-30 2000-09-30 2001- 2000- 09-30 09-30 Industrial 418,8 338,5 16,5 15,6 3,9 4,6 Design e-Design 338,6 305,3 16,1 35,9 4,7 11,8 Technology 71,7 32,6 -4,9 2,8 -6,8 8,5 Management Competence - 52,4 - -23,2 - -44,3 Development * TOTAL 829,1 728,8 27,7 31,1** 3,3 4,3 * Competence Development avvecklades under 2000. **Exklusive Alecta-återbäring om 19,6 Mkr. Moderbolaget Semcon AB är moderbolag i koncernen och svarar för koncerngemensamma frågor som strategi, information och marknadsföring. Omsättningen uppgick till 13,5 Mkr (20,8). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,4 Mkr (0,4). Moderbolagets likviditet uppgick till 50 Mkr (-47,4). Bolagets investeringar i inventarier uppgick till 0 Mkr (0,8). Personal och organisation Medelantal anställda uppgick till 1594 (1470) en ökning med 8,4% från föregående år. Totalt antal anställda vid perioden slut uppgick till 1660 (1622). Finansiella poster och investeringar Koncernens totala investeringar, i huvudsak hård- och mjukvaror, uppgick till 16,3 Mkr (21,6). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 36,6 % (36). Likvida medel vid periodens slut uppgick till -18,2 Mkr (-27,6). 56 Mkr finns kvar att utnyttja på checkräkningskrediten om totalt 75 Mkr. Framtidsutsikter Marknaden för IT och telekom fortsatte att vika under tredje kvartalet. Ett kraftfullt åtgärdsprogram har startats och kommer att ge årliga besparingar på minst 50 Mkr. Den försämrade marknaden inom IT och telekom i kombination med kostnader för de åtgärder som vidtas, belastar helårsresultatet. Avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till ca 30 Mkr och belastar innevarande års resultat. Styrelsens tidigare bedömning för omsättningstillväxten kvarstår. Semcon kommer att visa ett positivt rörelseresultat för helåret. Övrig information Alla siffror är baserade på samma redovisningsprinciper och beräkningsperioder som föregående räkenskapsår. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Semcon kommer bland annat att presentera kvartalsresultatet i samband med en financial hearing på Operaterrassen, onsdagen den 24 oktober, kl 12.00. För mer information, besök vår hemsida www.semcon.se / investor relations. Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2001 publiceras den 30 januari 2002. För ytterligare information hänvisas till: koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 03 05 mobil: 070-591 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68. Ekonomisk information under 2002 Datum Bokslutskommuniké för 2001 30 januari Delårsrapport januari-mars 2002 24 april Delårsrapport januari-juni 2002 21 augusti Delårsrapport januari-september 2002 23 oktober Årsredovisning för 2001 beräknas utkomma I början av mars Bolagsstämma anordnas den 19 mars Göteborg den 24 oktober 2001 SEMCON AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00520/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00520/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar