Delårsrapport januari-september 2007

Fortsatt stark tillväxt

Tredje kvartalet
• Försäljningen ökade med 102,0 % och uppgick till 690,2 Mkr (341,7). Den organiska tillväxten uppgick till 17,0 %
• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 30,1 Mkr (12,2), vilket gav en rörelsemarginal på 4,4 % (3,6)
• Rörelseresultatet efter avskrivningar har belastats med kostnader av engångskaraktär på 9,3 Mkr (0) avseende avveckling av verksamhet 2,2 Mkr samt integration av Caran och organisationsförändringar 7,1 Mkr. Exkluderat dessa poster skulle rörelseresultatet uppgått till 39,4 Mkr (12,1) och rörelsemarginalen till 5,7 % (3,6)
• Resultat efter skatt uppgick till 14,1 Mkr (8,2)
• Resultat per aktie uppgick till 0,68 kr (0,38)

Januari – September
• Försäljningen ökade med 57,5 % och uppgick till 1 844,3 Mkr (1 171,2). Den organiska tillväxten uppgick till 16,8 %
• Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 79,5 Mkr (66,7), vilket gav en rörelsemarginal på 4,3 % (5,7)
• Rörelseresultatet efter avskrivningar har belastats med kostnader av engångskaraktär på 41,3 Mkr (5,9) avseende kostnadsbesparingsprogram 18,8 Mkr, entledigande av vd 5,0 Mkr (5,9), avveckling av verksamheter 7,2 Mkr samt integration av Caran, IVM och organisationsförändringar 10,3 Mkr. Exkluderat dessa poster skulle rörelseresultatet uppgått till 120,8 Mkr (72,6) och rörelsemarginalen till 6,5 % (6,2)
• Resultat efter skatt uppgick till 44,9 Mkr (46,2)
• Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (2,49)

Väsentliga händelser under perioden
Semcon förvärvade den 31 augusti 100 procent av aktierna i Caran AB, Caran Design Limited, A2 Acoustics AB och Caran Embedded Intelligent Solutions AB. Caran-bolagen omsätter ca 900 Mkr och har ca 1 000 medarbetare. Den 1 april förvärvades även IVM Automotive i Tyskland. Bolaget omsätter ca 900 Mkr och har idag ca 1 000 anställda. Strategin bakom förvärven av Caran och IVM Automotive är att bygga en större global verksamhet, dels för att ta större och mer komplexa teknikuppdrag, dels för att finnas på plats där våra kunder finns. Den nya koncernen är nu en av världens största leverantörer av teknikutvecklingstjänster till fordonsindustrin, både inom person- och lastbilar och kan väl möta de krav som våra internationella kunder ställer. Förvärvet av Caran innebär också att vi utökar våra tjänster gentemot verkstadsindustrin där vi blir en av de stora i norra Europa.

Styrelsen har beslutat att avyttra all verksamhet inom affärsområdet Zpider. Affärsområdet är mycket framgångsrikt men för att Semcon ska bli ett internationellt ledande utvecklingsföretag krävs det att vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom produktutveckling och informationslösningar.
Vidare har ett kostnadsbesparingsprogram på en övergripande central nivå införts under andra kvartalet. Åtgärderna beräknas ge besparingar på cirka 30 Mkr i Sverige och 15 Mkr i Tyskland med full effekt under räkenskapsåret 2008.

Förvärvet av Caran innebär också stora möjligheter till besparingar, bland annat genom att vi utnyttjar möjligheter till gemensamma IT-system och lokaler. På ett flertal orter i Sverige och England kommer Semcons och Carans verksamheter att samordnas. De totala besparingarna bedöms uppgå till cirka 40 Mkr. Samordningen kommer att ha en viss positiv effekt på resultatet redan under 2007. Kostnader för att genomföra besparingarna har belastat det tredje kvartalet med 3,6 Mkr. Resterande kostnader för integrationen beräknas belasta det fjärde kvartalet med ca 10-15 Mkr.

Intäkts- och resultatanalys
Koncernens försäljning har under det tredje kvartalet ökat med 102,0 % jämfört med motsvarande period förra året, och uppgick till 690,2 Mkr (341,7). Frånräknat förvärv och avyttringar av verksamheter uppgick tillväxten till 17,0 %. Ackumulerat under januari till september uppgick koncernens försäljning till 1 844,3 Mkr (1 171,2). Den organiska tillväxten för årets första nio månader uppgick till 16,8 %.

Jämfört med det tredje kvartalet 2006 har rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrats med 17,9 Mkr och uppgick till 30,1 Mkr (12,2). Detta gav en rörelsemarginal på 4,4 % (3,6). Under det tredje kvartalet, har poster av engångskaraktär belastat rörelseresultatet efter avskrivningar med 9,3 Mkr (0). Rörelsemarginalen hade frånräknat dessa poster uppgått till 5,7 % (3,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 19,9 Mkr (12,1) och resultatet efter skatt uppgick till 14,1 Mkr (8,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,68 kr (0,38).

Ackumulerat januari till september ökade rörelseresultatet efter avskrivningar med 19,2 % och uppgick till 79,5 Mkr (66,7). Detta gav en rörelsemarginal på 4,3 % (5,7). Frånsett kostnader av engångs-karaktär skulle rörelseresultatet efter avskrivningar ha uppgått till 120,8 Mkr, vilket skulle ha gett en rörelsemarginal på 6,5 % (6,2). Resultatet
efter finansnetto uppgick till 64,0 Mkr (66,2) och resultatet efter skatt uppgick till 44,9 Mkr (46,2). Resultatet per aktie uppgick till 2,12 kr (2,49).

Personal och organisation
Medelantal anställda uppgick till 2 580 personer (1 708). Totalt antal
anställda vid periodens slut var 3 932 (1 731) varav 2 826 i Sverige och 1 106 utanför Sverige. Personalomsättningen i Sverige uppgick till 18,2 %. Inom respektive affärsområde var antalet anställda vid periodens slut följande: Automotive 2 450 (610), Design & Development 908 (609), Informatic 343 (283) och Zpider 231 (229).

Semcons affärsområden
Semcons verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Automotive R&D, Design & Development, Informatic och Zpider. Semcon AB är moderbolaget i koncernen och svarar för koncerngemensamma frågor.

Automotive R&D
Förvärven av IVM och Caran ger en stor försäljningstillväxt jämfört med 2006. Exkluderar vi försäljningen från dessa förvärv uppgick den organiska tillväxten för det tredje kvartalet till 16,1 % och 20,0 % för de första nio månaderna. Resultatutvecklingen i Tyskland har varit svag under kvartalet. Det genomförda besparingsprogrammet
kommer att ge viss effekt först under det fjärde kvartalet men full effekt först under 2008. Av Carans totala försäljning ingår 65 % i affärsområdet.

Efterfrågan på avancerad teknisk specialistkompetens i framförallt Europa fortsätter att vara hög. Efter förvärven av IVM och Caran är Semcon en av världens största leverantörer av utvecklingstjänster till fordonsindustrin, något som mottagits mycket positivt av våra kunder. På marknaden finns en stor efterfrågan på konstruktions-
och utvecklingspartners med kompletta erbjudanden. Under perioden har vi bland annat fått större kontrakt från GM Europe och från BMW i Tyskland som bekräftar att vi är en av deras strategiska partners. Andra strategiskt viktiga uppdrag är för Audi och Porsche. Orderingången från Volvo och Scania är fortsatt god. För närvarande växer den europeiska bilmarknaden kraftigt och vi har behov av att rekrytera ytterligare 300 medarbetare. Tillväxten i Brasilien är också god. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i övriga BRICK-länder där vi, förutom i Brasilien, framförallt satsar gentemot Ryssland och Korea.

Efter periodens slut har affärsområdet fått två kontrakt från tyska fordonsleverantörer. I båda fallen har Semcon valts till utvecklingspartner för uppdragsledning och konstruktion i nybilsprojekt. Det sammanlagda ordervärdet är på ca 100 Mkr och kontrakten sträcker sig över tre respektive fem år.

Design & Development
För det tredje kvartalet uppgick tillväxten till 23,4 % och försäljningen till 130,9 Mkr (106,1). Den organiska tillväxten uppgick till 3,8 % för kvartalet och 12,4 % för årets första nio månader. Kostnader för de bolag och enheter som avyttrats och avvecklats belastar årets resultat med 4,4 Mkr. Exkluderat dessa kostnader skulle rörelsemarginalen
ha uppgått till 8,2 %. Av Carans verksamhet ingår 35 % i affärsområdet.

Under perioden har affärsområdet fått en order från FMV på 20 Mkr med option på ytterligare 20 Mkr angående framtagning av 40 specialutvecklade kompositcontainrar som är avsedda för det svenska försvarets stora satsning, Nordic Battlegroup.

Förvärvet av Caran stärker och kompletterar också Semcons erbjudande inom Design & Development. Inom Embedded-verksamheten
blir vi en av Nordens största aktörer med ca 150 medarbetare och inom Medical & Life Science-verksamheten innebär det att vi fortsätter att öka i Öresundsregionen. I Norge ökar andelen uppdrag. En strategisk viktig affär är med Vetco Gray som levererar system, produkter och tjänster till olje- och gasbranschen.

Vidare har vi fått ramavtal med Vattenfall, Emtunga och Husqvarna. Efter periodens utgång har vi tecknat ett ramavtal med SEB angående projektmetodiken P ROPS.
Överlag finns det en fortsatt stark efterfrågan av affärsområdets tjänster vilket medför att det finns ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare.

Informatic
Försäljningstillväxten för det tredje kvartalet uppgick till 12,3 % jämfört med 2006 vilket gav en försäljningen på 76,0 Mkr (67,8). Den främsta orsaken till försäljningstillväxten är att uppstarten av partnerskapsaffären med Jaguar/Land Rover nu är genomförd. Överföringen av personal- och produktionsansvar från Jaguar/Land Rover till Semcons lokaler i Kineton är klar. Över 50 personer arbetar nu där med allt från utveckling och produktion av ägarinformation till service- och diagnosinformation, liksom framtagning av utbildningsmaterial till servicetekniker. Affären väntas ge full effekt på resultatet först under 2008.

Vidare fortsätter bearbetningen av den tyska marknaden. I Kina har vi erhållit ytterligare projekt och även i Ungern fortsätter verksamheten att utvecklas med lokala kunder liksom back-office- produktion till övriga delar av verksamheten. Minskningen av volymerna gentemot vissa kunder inom fordonsindustrin på grund av naturliga cykler i modellprogrammen motverkas delvis av att affärsområdet fått flera nya kontrakt och kunder inom industrisektorn.

Under perioden har även den interaktiva byrån, Zooma by Semcon, som ingår i affärsområdet vunnit fyra priser vid American Web Market Associations årliga WebAwards. De uppdrag som Zooma belönades för var Volvo Personvagnars onlinemagasin som fick förstapris för bästa tidningssajt och deras informationssajt till Volvoägare som fick ett premiepris. Dessutom belönades Sail Racings och SKF:s webbplatser med premiepriser.

Zpider
För det tredje kvartalet uppgick tillväxten till 40,5 % och försäljningen
till 75,7 Mkr (53,9). Ackumulerat uppgick tillväxten till 38,3 % och försäljningen till 242,8 Mkr (175,6). Exklusive Zetup uppgick den organiska tillväxten för kvartalet till 64,6 % och 49,1 % för de första nio månaderna.

Affärsområdet fortsätter att uppvisa en god utveckling med stor efterfrågan och försäljningstillväxt. Samtliga bolag i affärsområdet visar god omsättning och resultattillväxt. Zipper och Zingle växer och har fått många nya kunder. Zuite fortsätter att stärka sin relation till Ericsson.

Vidare har IBM utsett Zystems till ”Årets Competence Partner”. Zpider har också dragit igång sitt trainee-program som bedrivs i samarbete med Göteborgs IT-universitet.
Styrelsen har beslutat att avyttra all verksamhet inom affärsområdet.

Under perioden har Zetup sålts. Danske Markets Corporate Finance har fått i uppdrag att biträda vid försäljningen av övriga bolag inom Zpider. Försäljningen väntas vara slutförd under året.

Finansiell ställning, investeringar och ägarinformation
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 31,7 Mkr (93,9). Koncernens likvida medel uppgick till 61,2 Mkr (14,4). Koncernens totala investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 27,3 Mkr (11,8). Investeringar i goodwill uppgick till 568,0 Mkr (26,1). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 311,4 Mkr (260,2) och soliditeten till 16,5 % (41,3). Nettolåneskulden uppgick till 830,2 Mkr (29,3). Ökningen beror på förvärven av IVM och Caran.

Ägarstruktur
Den 30 september hade JCE Group 29,9 % av aktierna i Semcon, Skandia Liv hade 13,1 %, Deutsche bank 8,8 % och Handelsbankens fonder 5,8 %. Efter periodens slut har Deutsche Bank sålt hela sitt innehav av aktier i Semcon. Det utländska ägandet uppgick till 23,9 % (34,5) och antalet aktieägare uppgick till 3 673 (6 658). Det totala antalet aktier uppgick vid periodens slut till 17 782 534. Semcon är noterat på listan för mindre bolag vid Stockholmsbörsen under beteckningen SEMC och har ett aktieslag med lika rösträtt.

Förvärv och avyttringar av bolag
Semcon har förvärvat 100 procent av aktierna i Caran AB, Caran Design Limited, A2 Acoustics AB och Caran Embedded Intelligent Solutions AB. Övertagandet ägde rum den 31 augusti 2007. Under året har Semcon också förvärvat det tyska bolaget IVM Automotive. Mer information om förvärven lämnas på sidan 10.

Bolaget Zetup by Semcon AB, som ingick i affärsområdet Zpider, såldes den 7 september. Vidare såldes bolaget Propeller by Semcon AB, som ingick i Design & Development, den 1 april. Realisationsförlusten för avyttringarna uppgår till 4,9 Mkr. I delårsrapporten ingår för perioden januari till september omsättning från Zetup med 13,1 Mkr (21,7) och ett nettorersultat på -1,0 Mkr (2,6) samt omsättning från Propeller med 6,2 Mkr (16,0) och ett nettoresultat på -0,6 Mkr (-2,4).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av hög exponering mot en viss bransch. Rent generellt innebär förvärv av verksamheter en ökad risk. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är ränte- och valutarisker. Utöver de risker som beskrivs i Semcons årsredovisning, se sidan 30-31 för utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit förutom den ökade riskexponeringen som tillkommit i och med integrationen av IVM Automotive och Caran.

Efter periodens utgång
Semcon har fått två kontrakt från tyska fordonsleverantörer till ett ordervärde av 100 Mkr. I båda fallen har Semcon valts till utvecklingspartner för uppdragsledning och konstruktion i nybilsprojekt.


Framtidsutsikter
Semcon ska fortsätta fokusera på lönsam tillväxt, internationalisering samt ökad effektivisering. Vi fortsätter att utveckla och förädla våra erbjudanden inom produktutveckling och informationslösningar, både när det gäller större projektansvar och partnerskap samt genom att på andra sätt erbjuda kunderna att ta del av vår specialist¬kompetens. För resten av året bedömer vi att marknadens goda konjunktur kvarstår.

Övrig information
Valberedning
Vid ordinarie årsstämma i Semcon den 26 april 2007 beslutades att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning, bestående av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget den 30 september 2007. Till valberedningen
fram till nästa årsstämma har utsetts: Christer Ericsson, representerande JCE Group; Erik Sjöström, representerande Skandia Liv samt Joakim Spetz, representerande Handelsbanken Fonder.

Redovisningsprinciper
Semcon följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS-standarder som har trätt i kraft sedan den 1 januari 2007 påverkar inte redovisat resultat eller ställning.

Göteborg den 25 oktober 2007

Björn Strömberg, tillförordnad verkställande direktör

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar