Köpoptioner till ledande befattningshavare i Semcon AB

Köpoptioner till ledande befattningshavare i Semcon AB Styrelsen för Semcon AB (publ) har idag beslutat att tilldela köpoptioner till 13 ledande befattningshavare i bolaget. Avsikten med optionsprogrammet är att ytterligare stärka berörda personers engagemang i Semcons framtida värdetillväxt. Genom optionsprogrammet får berörda medarbetare och aktieägare samma mål genom att en del av medarbetarnas ersättning knyts till bolagets långsiktiga värdeökning. Optionsprogrammet har utarbetats av styrelsen för Semcon AB. Verkställande direktören, Hans Johansson, har inte deltagit i beredning och beslut av optionsprogrammet. Optionsprogrammet omfattar 236 000 köpoptioner varvid verkställande direktören har förvärvat 75 000 optioner och övriga medarbetare mellan 2 000 och 25 000 optioner vardera. Optionerna löper till den 3 juli 2006 och varje option ger innehavaren rätten att köpa en aktie i Semcon AB till ett lösenpris om 42 kronor, motsvarande ca 150 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Semconaktien under perioden 24 juni - 28 juni 2002. Ingen utspädningseffekt, vad avser antalet aktier, uppkommer för bolagets aktieägare då Semcon har för avsikt att ingå ett s k aktieswapavtal för att säkra åtagandet i enlighet med köpoptionsprogrammet. Den årliga kostnaden beräknas uppgå till ca 450.000 kronor. För varje option erläggs 4,80 kronor. Värderingen bygger på en aktiekurs om 28,17 kronor, vilket tillika var genomsnittskursen för aktien i Semcon under anmälningsperioden. Värdering av optionerna har gjorts av Handelsbanken Securities. Styrelsen bedömer att värderingen kan anses ha skett på affärsmässig grund. Semcon AB avser att erlägga en subvention som, efter en antagen marginalskatt om 50 procent, uppgår till 70 procent av den erlagda optionspremien. Subventionen kommer att utbetalas under optionens löptid, villkorat av att anställningsförhållandet kvarstår. Den årliga kostnaden beräknas uppgå till ca 525.000 kronor. Subventionen utgör en del av befattningshavarnas totala kompensationspaket och medför att den kontanta resultatbaserade bonusen reduceras. Göteborg den 3 juli 2002 Semcon AB (publ) För ytterligare information kontakta: Christian W Jansson, styrelseordförande, tel 0708-16 02 20 Semcon är idag ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag med ca 1600 anställda och 1,1 miljard i omsättning år 2001. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Nordens främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under drygt tjugo år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon AB (publ.) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar