Kvartalsrapport januari-juni 2010

Svagt första halvår men successiv förbättring under andra kvartalet

Andra kvartalet

• Rörelsens intäkter uppgick till 516 Mkr (602)

• Rörelseresultatet uppgick till -25 Mkr (-63)
 vilket gav en rörelsemarginal på -4,8 % (-10,5)

• Resultat efter skatt uppgick till -19 Mkr (-51)

• Resultat per aktie blev -1,06 kr (-2,80)

 
Januari-juni

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 037 Mkr (1 265)

• Rörelseresultatet uppgick till -29 Mkr (-105)
vilket gav en rörelsemarginal på -2,8 % (-8,3)

• Resultat efter skatt uppgick till -24 Mkr (-82)

• Resultat per aktie blev -1,32 kr (-4,54)


“Under första halvåret har vi sett en avvaktande hållning från flera kunder inom främst fordonssektorn vilket resulterat i en låg nyttjandegrad och ett svagt resultat. Nyttjandegraden har ökat successivt under andra kvartalet då allt fler företag känner av en förbättrad konjunktur. Nya affärer som tecknats under juli tillsammans med fler förfrågningar inom alla våra branscher gör att vi har ett rekryteringsbehov inom flera områden.”


Kjell Nilsson, VD & koncernchef

 

Intäkter och resultat

Andra kvartalet
Rörelsens intäkter minskade med 86 Mkr och uppgick till 516 Mkr (602). Den organiska tillväxten blev -12 %. Försäljningsnedgången hänför sig främst till lägre försäljningsvolymer inom fordonssektorn där flera kunder fortsatt haft en avvaktande hållning till att starta upp nya projekt

Rörelseresultatet uppgick till -25 Mkr (-63) vilket gav en rörelsemarginal på -4,8 % (-10,5). En låg nyttjandegrad inom vissa områden tillsammans med genomfört kostnadsbesparingsprogram har påverkat resultatet negativt. Av det under 2010 initierade kostnadsbesparingsprogrammet om cirka 15 Mkr har 8 Mkr belastat resultatet under kvartalet. Resterande belopp beräknas belasta andra halvåret. Föregående år belastades resultatet med poster av engångskaraktär om -39 Mkr.

Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-4). Resultatet före skatt uppgick till -27 Mkr (-68). Resultatet efter skatt uppgick till -19 Mkr (-51) och resultat per aktie efter utspädning blev -1,06 kr (-2,80).

Januari-juni
Rörelsens intäkter under perioden uppgick till 1 037 Mkr (1 265). Den organiska tillväxten blev -15 %. Den minskade försäljningen beror främst på en avvaktande hållning från kunder att starta nya utvecklingsprojekt och en mycket svag start under årets första månader. Nedgången är fortsatt störst för de enheter som är verksamma inom fordonssektorn.

Rörelseresultatet uppgick till -29 Mkr (-105) vilket gav en rörelsemarginal på -2,8 % (-8,3). Kostnadsbesparingsprogrammet har belastat utfallet med 8 Mkr. Föregående år belastades resultatet med poster av engångskaraktär om -49 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat dessa poster av engångskaraktär uppgick till -21 Mkr (-56) med en rörelsemarginal på -2,0 % (-4,4).

Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-6). Resultatet före skatt uppgick till -33 Mkr (-111). Resultatet efter skatt uppgick till -24 Mkr (-82) och resultat per aktie efter utspädning blev -1,32 kr (-4,54).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -53 Mkr (147). Koncernens likvida medel uppgick till 33 Mkr (47). Därutöver fanns det outnyttjade kreditlöften om 233 Mkr per den 3o juni. Ett nytt kreditavtal har tecknats i början av det tredje kvartalet. Kreditavtalet består av en checkräkningskredit på 100 Mkr (100) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (42,8) som löper till den 22 juli 2011. En option finns för bolaget att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån.

Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 8 Mkr (13). Det egna kapitalet uppgick till 359 Mkr (517) och soliditeten till 31 procent (36). Koncernens nettolåneskuld uppgick till 332 Mkr (292) och skuldsättningsgraden till 0,9 ggr (0,6).


Händelser under året

• Semcon har tecknat ett tvåårigt avtal med EuroMaint Rail för leverans av konstruktionstjänster vilket innebär att Semcon tar över EuroMaint Rails konstruktionsavdelning i Örebro.

• Westinghouse har utsett Semcon till utvald leverantör vilket stärker samarbetet kring ingenjörstjänster.

• Semcon har utsett Henry Kohlstruck till ny landsansvarig för den tyska verksamheten från och med den 1 mars. Henry Kohlstruck kommer närmast från det tyska utvecklingsföretaget Edag, där han senast verkade som vice vd med ansvar för divisionen produktutveckling/produktion.

• Semcon har fått ytterligare en order från Försvarets Materielverk till ett värde av 9 Mkr. Ordern gäller 19 specialutvecklade kompositcontainrar som är avsedda för det svenska försvaret och för de svenska insatsstyrkorna bl.a. Nordic Battlegroup.

• Semcon har tecknat en order med en biltillverkare i Tyskland gällande säkerhetssimuleringar för en kommande bilplattform. Uppdraget utförs av Semcons indiska och tyska specialister inom simulering. och har ett värde av 6 Mkr.

Händelser efter periodens utgång

• Semcon har av en tysk biltillverkare blivit vald som utvecklingspartner i framtagningen av en ny bilmodell. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 150 Mkr och projektet sträcker sig över tre år.

• Semcon har valts som partner avseende utveckling av produktinformation för ett medicintekniskt bolag i Sverige. Parterna har initialt skrivit ett 3-års avtal.

Personal och organisation
Antal anställda den 30 juni var 2 586 (2 871) varav 1 427 (1 704) i Sverige och 1 159 (1 167) utanför Sverige. Antal medarbetare i tjänst var
2 438 (2 769). Medelantal anställda uppgick till 2 471 (3 029).  Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 463 (1 670), Design & Development 760 (838) och Informatic 363 (363).


Framtidsutsikter
Produkter, anläggningar och system blir allt mer komplexa, vilket kräver omfattande utveckling och dokumentation. Samtidigt ställs krav på snabbare utvecklingsprocesser och lägre utvecklingskostnader som bland annat nås genom effektivare arbetsmetoder. Sammantaget innebär dessa trender ökade affärsmöjligheter för koncernen.

Nyttjandegraden har ökat successivt under andra kvartalet då allt fler företag känner av en förbättrad konjunktur. Nya affärer som tecknats under juli tillsammans med fler förfrågningar inom alla våra prioriterade branscher gör att ett rekryteringsbehov finns inom flera områden under resten av året.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar