Semcons årsstämma 2012 för verksamhetsåret 2011 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2012 på Semcons huvudkontor i Göteborg.

Koncernchef Kjell Nilsson presenterade koncernens utveckling under år 2011 samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet 2012 som avlämnades tidigare samma dag.

”2011 har kännetecknats av stabil efterfrågan med ökad försäljning och förbättrat resultat inom samtliga
affärsområden. Under året har vi fått flera stora affärer inom bland annat produktinformation, powertrain samt en så kallad facelift inom säkerhet på befintlig bilmodell. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012 även om osäkerheten har ökat på grund av försämrade konjunkturutsikter.”

I och med stämman lämnar Kjell Nilsson posten som vd och koncernchef i Semcon AB. Styrelsen har utsett Markus Granlund att efterträda Kjell Nilsson på posten.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka 275 miljoner kronor, i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson, Joakim Olsson samt Kjell Nilsson. Stämman valde Kjell Nilsson till ordförande. Hans-Erik Andersson stod inte till förfogande för omval.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Årsstämman omvalde valde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som tidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som likvid vid förvärv, Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.

Styrelsens och valberedningens förslag
Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 11

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har närmare 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar