Stärkt finansiell ställning - utdelning föreslås om 2 kr per aktie

Semcon har haft ett bra år med försäljningstillväxt och förbättrat resultat. Vårt fokus mot fler marknader och lönsammare affärsmodeller ger resultat både för våra kunder och Semcon. Den finansiella ställningen har stärkts under året. Nettolåneskulden har minskat med 172 Mkr och soliditeten uppgick till 47 % vid årets slut. Det är även glädjande att vi under året har tecknat ytterligare en stor order på drygt 15 miljoner Euro med en tysk fordonstillverkare. Vi har också breddat erbjudandet på den tyska marknaden genom förvärv av produktinformationsbolaget Comet


Fjärde kvartalet

Rörelsens intäkter uppgick till 671 Mkr (679). Totalt har försäljningen i lokala valutor varit oförändrad. Den minskade efterfrågan som vi såg under det tredje kvartalet har fortsatt även under det fjärde kvartalet och då framförallt från vissa kunder inom Design & Development. Dessutom innehöll kvartalet två arbetsdagar färre än samma period föregående år, vilket motsvarar cirka 20 Mkr i omsättning och cirka 16 Mkr i resultat. Rörelseresultatet uppgick till 55 Mkr (57) vilket gav en rörelsemarginal på 8,2 % (8,4). En lägre beläggningsgrad inom Design & Development har påverkat resultatet negativt. Ett åtgärdsprogram har genomförts inom Design & Development vilket belastat resultatet med netto 2 Mkr. Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-3) vilket gav ett resultat före skatt på 53 Mkr (54). Kvartalets skattekostnader uppgick till -6 Mkr (-18). Sänkningen av den svenska bolagsskatten från och med 2013, från 26,3 % till 22,0 %, har påverkat det fjärde kvartalets skattekostnad positivt med 6 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 47 Mkr (36) och resultat per aktie efter utspädning blev 2,58 kr (1,98).

Januari-december

Rörelsens intäkter ökade med 119 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 2 571 Mkr (2 452). Försäljningen i lokala valutor ökade med 6 %. Försäljningsökningen hänför sig framförallt till en ökad efterfrågan inom Informatic och Automotive R&D jämfört med föregående år. Året innehöll tre arbetsdagar färre jämfört med 2011. Rörelseresultatet förbättrades med 82 Mkr och uppgick till 193 Mkr (111) vilket gav en rörelsemarginal på 7,5 % (4,5). Resultatförbättringen hänför sig främst till den ökade försäljning-en. Föregående år belastades resultatet av kostnader av engångskaraktär om 31 Mkr avseende reserveringar för Saab Automobile AB. Affärsområdena visar följande rörelsemarginal exkluderat kostnader av engångskaraktär; Automotive R&D  6,6 % (3,1), Design & Development 6,7 % (7,9) och Informatic 11,9 % (11,3). Finansnettot uppgick till -7 Mkr (-11) vilket gav ett resultat före skatt på 186 Mkr (100). Skattekostnaderna uppgick till -45 Mkr (-31). Resultat efter skatt uppgick till 141 Mkr (69) och resultat per aktie efter utspädning blev 7,80 kr (3,83).

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 186 Mkr (88) och koncernens likvida medel uppgick till 116 Mkr (40). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 306 Mkr (223) per den 31 december. Koncernens kreditavtal består av en checkräkningskredit på 150 Mkr (150) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2013. En option finns att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 22 Mkr (17). Det egna kapitalet uppgick till 579 Mkr (442) och soliditeten till 47 % (38). Koncernens nettolåneskuld har minskat med 172 Mkr och uppgick till 61 Mkr (233). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (0,5) och räntetäckningsgraden uppgick till 26,8 ggr (8,7).

Personal och organisation

Antal anställda var den 31 december 3 000 (2 894) och antal medarbetare i tjänst var 2 887 (2 786). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D* 1 772 (1 683), Design & Development* 701 (781) och Informatic 527 (430). * Per den första juli har 26 personer flyttat över från Design & Development till Automotive R&D.

Aktieutdelning

Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen till aktieägare långsiktigt utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter skatt. Utifrån redovisat resultat för 2012 föreslår styrelsen en aktieutdelning på 2,00 kr per aktie (-). Totalt utgör den föreslagna aktieutdelningen 26 procent av bolagets resultat efter skatt och uppgår till 36,2 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till onsdagen den 2 maj.

Framtidsutsikter

Semcon har sedan andra halvåret 2012 sett en minskad efterfrågan från vissa kunder, framförallt inom affärsområdet Design & Development. Koncernen ser även en minskad efterfrågan från den svenska fordonsindustrin som har aviserat minskade inköp av produktutvecklingstjänster för 2013. Detta gör att Semcon, framförallt i Sverige, ser en svagare efterfrågan första kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2012. Det är dessutom två arbetsdagar färre i det första kvartalet jämfört med 2012. Bolaget ser ändå generellt positivt på utvecklingen framöver då behovet av utvecklingstjänster är fortsatt stort.


Markus Granlund, Vd Semcon AB, 031-721 03 11
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 05
Anders Atterling, IR-chef Semcon AB, 0704-47 28 19

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar