Svagare första kvartal men nytt stort avtal tecknat

Den svaga efterfrågan som vi sett sedan andra halvåret 2012, framförallt i Sverige, har som förväntat fortsatt under första kvartalet. Till detta kommer att kvartalet innehöll två färre arbetsdagar jämfört med första kvartalet 2012. Dessutom har vi vidtagit åtgärder som belastat resultatet med 6 Mkr. Föregående års resultat innehöll en större vinstavräkning om 5 Mkr. Affärsområdet Informatic visar dock en fortsatt mycket god försäljnings- och resultatutveckling. Det är även glädjande att vi under kvartalet tecknat ett nytt stort avtal med en global tysk fordonsleverantör som kommer att engagera cirka 150 personer. Efterfrågan inom Design & Development förväntas successivt förbättras.

Rörelsens intäkter uppgick till 621 Mkr (685)
och den organiska tillväxten blev -7 % 

Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (72) vilket
gav en rörelsemarginal på 5,6 % (10,5) 

Resultat efter skatt uppgick till 25 Mkr (50) 

Resultat per aktie efter utspädning blev 1,38 kr (2,77) 

Soliditeten uppgick till 50 % (40) 

Avkastning på eget kapital blev 21,4 % (21,5)

Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter uppgick till 621 Mkr (685) och den organiska tillväxten blev -7 procent. Affärsområdena Design & Development och Automotive R&D, framförallt i Sverige, har haft en svagare efterfrågan under kvartalet. Dessutom har intäkterna minskat med 18 Mkr på grund av valutakurseffekter. Kvartalet innehöll även två färre arbetsdagar vilket motsvarar cirka 20 Mkr i lägre intäkter Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (72) vilket gav en rörelsemarginal på 5,6 % (10,5). Det försämrade resultatet beror framförallt på den minskade efterfrågan. De två färre arbetsdagarna har påverkat resultatet med cirka 16 Mkr. Åtgärder har vidtagits i form av personalneddragningar, vilka har belastat resultatet med 6 Mkr. I det första kvartalet 2012, som var ett starkt kvartal, redovisades en större vinstavräkning på 5 Mkr i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D. Affärsområdena visar följande rörelsemarginal; Automotive R&D 3,3 % (8,1), Design & Development 4,6 % (14,6) och Informatic 13,8 % (11,3). Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett resultat före skatt på 34 Mkr (71). Kvartalets skattekostnad uppgick till -9 Mkr (-21). Resultatet efter skatt uppgick till 25 Mkr (50) och resultat per aktie efter utspädning blev 1,38 kr (2,77). 

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (32) och koncernens likvida medel uppgick till 55 Mkr (46). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 336 Mkr (245) per den 31 mars. Koncernens kreditavtal består av en checkräkningskredit på 150 Mkr (150) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2013. En option finns att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 4 Mkr (5). Det egna kapitalet uppgick till 599 Mkr (492) och soliditeten till 50 % (40). Koncernens nettolåneskuld har under det senaste året minskat med 120 Mkr och uppgick till 81 Mkr (201). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (0,4) och räntetäckningsgraden blev 24,7 ggr (11,4).

Personal och organisation
Antal anställda den 31 mars var 2 969 (2 953) och antal medarbetare i tjänst var 2 867 (2 842). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 765
(1 725), Design & Development 680 (780) och Informatic 524 (448). 

Framtidsutsikter
Semcon har sedan andra halvåret 2012 sett en minskad efterfrågan från vissa kunder, framförallt inom affärsområdet Design & Development. Den svenska fordonsindustrin har dessutom aviserat minskade inköp av produktutvecklingstjänster för 2013, medans den globala fordonsindustrin visar fortsatt god efterfrågan. Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt att förbättras även om marknadsläget är svårbedömt.

Markus Granlund, CEO Semcon AB, 031 721 03 11
Björn Strömberg, CFO Semcon AB,  031 721 03 05
Anders Atterling, IR Manager Semcon AB, 0704 47 28 19

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar