DELÅRSRAPPORT för tiden 1 januari - 30 september 1999

DELÅRSRAPPORT för tiden 1 januari - 30 september 1999 RAPPORTPERIODEN I SAMMANDRAG Resultat före skatt -18,2 (2,5) Mkr Omsättning 35,4 (92,8) Mkr Orderingång 24,5 (88,3) Mkr Orderingång efter rapportperioden 21,7 Mkr * Efterfrågan för kommunikationssystem minskade dramatiskt från början av året till följd av LEKO-utredningens delbetänkande med förslag på schablonavräkning av elkunderna från den 1 november. * Senea startade, i början av året, utvecklingen av systemkompletteringen för kostnadseffektiv fjärravläsning. * Senea lanserade systemkompletteringen under augusti. * Senea inledde under augusti ett samarbete med ABB i syfte att kostnadseffektivisera hela mätdatahanteringen. * Efterfrågan för kommunikationssystem tog fart efter införandet av schablonavräkningssystemet. Orderingången har, efter rapportperioden, i det närmaste fördubblats. * Under november träffades ett samarbetsavtal mellan Senea och Etrem (tidigare Eurotrem). Etrems produkter inom mätoperatörsområdet kommer att samordnas med Seneas kommunikationssystem till ett komplett tjänstepaket. Etrems ägare (Fortum, Birka Energi m fl) har ca 1,5 miljoner elkunder i Sverige, Norge och Finland. ORDERINGÅNG OCH RESULTAT Under rapportperioden var orderingången 24,5 (88,3) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,2 (2,5) Mkr. Jämförelsestörande poster ingick med -0,5 (-) Mkr. Resultatförsämringen är en direkt följd av den väsentligt minskade orderingången. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ ELMARKNADEN Från den 1 november tillämpas i Sverige de nya bestämmelserna för byte av elleverantör, som innebär att praktiskt taget alla fritt kan byta elleverantör. Detta öppnar upp elmarknaden för fri konkurrens med minskade marginaler inom elförsäljningen som följd. Kraven ökar på förbättrad kundservice parallellt med ett ökat tryck på effektiviseringar av verksamheten. Som en följd har intresset från elbolagen att bygga kompletta och kostnadseffektiva kommunikationssystem för överföring av mätarställningar ökat betydligt. Med de nya förutsättningarna blir sådana system lönsamma i förhållande till dagens manuella avläsningar och möjliggör samtidigt för elbolagen att fakturera sina kunder baserat på den faktiska förbrukningen. De förändrade förutsättningarna, som aviserades i december 1998, har för elbolagen inneburit att man under stark tidspress utvecklat och installerat system för administrativ hantering av de fria leverantörsbytena. Parallellt med detta har åtgärder inför millenniumskiftet genomförts. Antalet leverantörsbyten har också drastiskt minskat i avvaktan på att byten från den 1 november skulle bli kostnadsfria. Sammantaget har detta inneburit att 1999 hittills blivit ett mycket svagt år vad avser upphandling och utbyggnad av kommunikationssystem för mätdata. ® Senea CustCom FÖR FJÄRRAVLÄSNING Senea har aktivt använt 1999 för att utveckla en komplettering av Senea ® CustCom -systemet anpassad till de nya förutsättningarna och som möjliggör kostnadseffektiv fjärravläsning av bl a elmätare. Denna komplettering ger systemet sin fulla bredd. Lanseringen, som startades under augusti, har rönt mycket stort intresse på marknaden. Kompletteringen innebär att elnätsbolagen kan fjärravläsa elmätare momentant eller med fritt valda tidsintervaller till en total kostnad som vi beräknar till ca 150 kr per kund och år. Årskostnaden för fjärravläsningssystemet blir därmed väsentligt lägre än kostnaden för motsvarande manuella avläsningar. Seneas resurser kommer till mitten av första halvåret år 2000 att vara inriktade på den slutliga utvecklingen och marknadsintroduktionen av systemkompletteringen, som nu säljs med leveransstart under första halvåret år 2000. FRAMTIDSBEDÖMNING De nya reglerna på den svenska elmarknaden med fria leverantörsbyten i kombination med de ökade kraven från elkonsumenterna på begripliga fakturor baserade på den faktiska elförbrukningen ställer krav på kostnadseffektiv teknik för fjärravläsning, som tillgodoser elbolagens krav på såväl kostnadseffektiviseringar som kundvård. I Sverige finns idag den ojämförligt största referensbasen för kundkommunikationssystem i Europa. Senea har på denna marknad en stark och dominerande ställning. På övriga avreglerade marknader i Europa är reglerna likartade med dem som nu införts i Sverige. Det framtida behovet av att effektivisera nätdriften är internationellt. Den systemkomplettering som nu lanserats av Senea kommer därför att ha avgörande betydelse för Seneas marknadsutveckling både i Sverige och internationellt. De i Sverige redan levererade systemen kan enkelt kompletteras med ytterligare över en halv miljon terminaler till låg marginalkostnad. De hittills kontrakterade kommunikationsterminalerna, ca 90 000, skall ställas i relation till marknadspotentialen som enbart i Sverige motsvaras av ca 4 miljoner terminaler fördelade på ca 5 miljoner elkunder. På denna markand räknar Senea med att ha en ledande marknadsandel. Därtill kommer redan avreglerade länder i Nordeuropa med ytterligare ca 30 miljoner elkunder. Av dessa är den norska marknaden särskilt intressant då krav finns på minst fyra mätaravläsningar per år, vilket ytterligare förbättrar lönsamheten vid investeringar i denna typ av kommunikationssystem. Intresset för kommunikationssystem har ökat markant och orderingången, efter rapportperiodens utgång, har ökat med 21,7 Mkr, d v s i det närmaste en fördubbling jämfört med rapportperioden. Den ökade orderingången domineras helt av större systemleveranser medan orderingången under rapportperioden utgjorts av löpande, mindre tilläggsförsäljning på befintliga system. Vår bedömning är därför att marknaden nu vänt och kommer att öka avsevärt under de kommande åren såväl i Sverige som på andra avreglerade elmarknader. RAPPORTER Nästa rapport avser bokslutskommuniké för helåret 1999 och lämnas den 16 februari 2000. Årsredovisningen för 1999 lämnas den 19 april 2000. Senea AB Företagsallén 12 184 84 ÅKERSBERGA Telefon: 08-540 803 00 Telefax: 08 540 860 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar