Delårsrapport för tiden 1 januari - 31 augusti 1998

DELÅRSRAPPORT för tiden 1 januari - 31 augusti 1998 DETTA ÄR SENEA Senea utvecklar, marknadsför och levererar kompletta system för nätautomation och kundkommunikation över elnätet. Seneas aktier är noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista sedan den 22 juni 1994. Vår affärsidé är att med ledande och konkurrenskraftig teknologi skapa förutsättningar för effektivisering, god energihushållning och förbättrad kundkommunikation vid drift av energinät. Våra kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern IT-teknik. Produkten, Senea CustCom®, är ett komplett system för dubbelriktad kommunikation med samtliga kunder anslutna till ett elnät. Systemet möjliggör att via elnätet överföra och lagra mätvärden samt överföra larm och styrsignaler mellan energikund och ett centralt övervaknings- och styrsystem. T ex kan information om elförbrukning överföras som timvärden, styrsignaler för påkoppling av elvärme i fritidshus, överföring av fuktlarm eller inbrottslarm etc. Systemet kan integreras i och utgör ett komplement till befintliga fjärrkontrollsystem för elnät. Systemet medger förbättrad fjärrkontroll och ökad automation. SENEAS VERKSAMHET Senea är ledande inom området elnätskommunikation. Med ca 60 Senea CustCom®- system i drift eller under leverans omfattande totalt mer än 60 000 terminaler har Senea en marknadsandel i Sverige på över 80 %. Marknadstillväxten är fortsatt mycket god och orderingången på Senea CustCom®-system under 1998 uppgick i början av oktober till 85 Mkr jämfört med 25 Mkr under motsvarande period 1997. En betydande del av leveranserna går till Vattenfalls och Sydkrafts nätbolag. Eurotrem finns bland de nya kunder som valt Senea CustCom®. Eurotrem är ett mätservicebolag som ägs bl a av IVO, Stockholm Energi, Gullspång Kraft och Trondheim Energi och representerar därmed Nordens största kundgrupp med totalt 1,3 miljoner elkunder. De långsiktiga marknadsdrivkrafterna för system av Senea CustCom®-typ kommer från de effektiviseringsvinster nätbolagen kan göra genom automatiserade elmätareavläsningar, såväl den periodiska som i samband med flyttningar, automatiserad och exakt fakturering, mer ändamålsenlig taxesättning, bättre investeringsplanering, heltäckande störningsövervakning m m. Genom att elkunden från datainsamlingssystemet och via t ex internet kan få en omedelbar och detaljerad kunskap om sitt elförbrukningsmönster skapas en viktig grund för den långsiktiga elhushållningen som alltid måste bygga på ett individuellt engagemang. Ett Senea CustCom®-system byggs i tre nivåer: (i) centralsystem med databasserver och programvara för styrning och mätdatahantering, (ii) koncentratorer i elnätets nätstationer och (iii) terminaler hos elkunden för kommunikation av mätdata, styr- och larmsignaler. I Sverige finns i genomsnitt ca 70 elkunder anslutna till varje nätstation. Senea har hittills kontrakterat över 7 000 koncentratorer. Redan levererade centralsystem och koncentratorer supportar alltså i storleksordningen 500 000 terminaler mot levererade ca 60 000. Detta innebär att över 400 000 terminaler kan anslutas till låg marginalkostnad till redan befintliga Senea CustCom®-system. En stor och ökande andel av orderingången utgörs idag av tilläggsförsäljningar av koncentratorer och terminaler till befintliga Senea CustCom®-system. TIMMÄTNING ELLER SCHABLONKURVOR Det nu gällande timmätningskravet för elkunder som väljer att byta elleverantör innebär att det lokala elnätbolaget har skyldighet att installera utrustning för insamling och kommunikation av timmätvärden och får för detta maximalt debitera elkunden 2 500 kronor. Då många elkunder nu väljer att byta leverantör har kravet, i det korta perspektivet, en påtagligt gynnsam inverkan på marknadsutvecklingen. På senare tid har diskussionen om att undanta vissa elkunder från kravet på timmätning tagit fart. Bakgrunden till diskussionen är att kunder med låg elförbrukning i praktiken utestängs från den fria elmarknaden eftersom återbetalningstiden på initialkostnaden, 2 500 kronor, blir alltför lång. Ett annat konsumentproblem som uppmärksammats på senare tid är de många preliminärdebiteringarna som, då en mätareavläsning slutligen görs, kan leda till oförutsedda och mycket höga faktureringsbelopp. Regeringen har tillsatt en utredning som enligt direktiven bl a skall undersöka möjligheten att undanta "kunder med låg elanvändning, dvs. lägenhetskunder och liknande", från timmätningskravet. Utredningen skall, i detta avseende, presentera sitt resultat den 1 februari 1999. Sveriges Elleverantörer och Kraftverksföreningen utreder gemensamt samma problematik och beräknas komma med sin rapport under hösten 1998. För Seneas del innebär ett eventuellt beslut att undanta lägenhetskunder och liknande från timmätningskravet ingen förändring av marknadsförutsättningarna, eftersom denna kundkategori inte bidrar till den nuvarande efterfrågan på grund av den dåliga lönsamheten vid leverantörsbyte. Skulle däremot kundkategorier med sådan elförbrukning som idag gör det lönsamt att byta elleverantör också undantagas från timmätningskravet kommer detta att kortsiktigt påverka marknadsdrivkrafterna negativt. Ett krav på flera mätareavläsningar per år, som beslutats t ex i Norge, skulle däremot påtagligt förbättra lönsamheten för nätbolagen vid investeringar i kompletta kommunikationssystem. Seneas försäljning av terminaler till Senea CustCom®-system har historiskt fördelats med ungefär hälften till nätbolag vars drivkraft är att effektivisera nätdriften och med hälften till nätbolag som väljer att tills vidare endast förse kunder som valt att byta elleverantör med sådana terminaler. NÄTBOLAGENS RATIONALISERING Nätbolagen fortsätter att investera både långsiktigt mot kompletta systemutbyggnader och kortsiktigt för att klara de akuta behoven i samband med leverantörsbyten. De fulla effektiviseringsvinsterna för nätbolagen kommer först då systemen omfattar alla elkunder inom ett geografiskt område. Ett bra exempel är Sollentuna Energi som valt att redan från början och på kort tid bygga ett komplett system. Sollentuna Energi förräntar därför investeringen och tar inte ut någon avgift från sina elkunder. Samtidigt har Sollentunaborna fått tillgång till den fria elmarknaden och tillförsäkras därigenom ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris. LEVERANSER OCH AVSLUT De i förra delårsrapporten påtalade leveransförseningarna har nu i huvudsak hämtats in. Vad gäller det kompletta systemet för Sollentuna Energis samtliga ca 23 000 el- och fjärrvärmekunder återstår en avstörning av ett mindre antal till elnätet anslutna, befintliga elutrustningar med för höga störnivåer. Slutförandet av systemintrimningen har gett Senea värdefull kunskap om kommunikation inom fullt utbyggda, större nätstationsområden med svåra störförhållanden. Metoder har utvecklats för elnätsanalys som i framtiden kommer att möjliggöra snabba och precisa åtgärder. Systemleveransen till Vattenfall Södertörn genomgår för närvarande systemprov. Vid försäljningen av Seneas affärsområde Energi till Birka Service avtalades om en tilläggsköpeskilling vars storlek var knuten till affärsområdets resultat under 1997. Seneas fordran på Birka Service uppgår enligt avtalet till 4,8 Mkr. Birka Service har ifrågasatt skyldighet att utge tilläggsköpeskillingen. ORDERINGÅNG OCH RESULTAT Under rapportperioden var orderingången 67,4 (21,4) Mkr. Den tidigare påtagliga avmattningen under andra tertialet har i år varit mindre märkbar. En kraftig ökning av orderingången har skett efter rapportperiodens utgång. Den totala orderingången i början av oktober uppgick till ca 90 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -0,7 (-6,3) Mkr. Resultatförsämringen jämfört med första tertialet beror huvudsakligen på kombinationen av en lägre resultatavräknad fakturering samt ökade utvecklingskostnader under andra tertialet. Kapitalbindningen har minskat som en följd av de inhämtade leveransförseningarna. Kapital binds fortfarande i projekten Sollentuna och Södertörn. Bland de kortfristiga fordringarna finns bl a tilläggsköpeskillingen för affärsområde Energi. FRAMTIDSBEDÖMNING Kortsiktigt störs marknaden av den pågående debatten om schablonmätning som ett alternativ till timmätning för de mindre elkonsumenterna. När beslut i frågan fattats finns förutsättningar för nätbolagen att ta mer långsiktiga investeringsbeslut inom kommunikationsområdet. Vår bedömning är att i takt med allt effektivare kommunikationssystem och ökande affärsvolymer kommer andelen nätbolag som, i effektiviseringssyfte, bygger kompletta system inom geografiskt avgränsade områden att öka. Vattenfalls uttalade inriktning att förse samtliga sina 900 000 elkunder med system av den här typen kommer att ha stor inverkan på marknadsutvecklingen. Den internationella marknaden är idag till stor del koncentrerad till Sverige. Det framtida behovet av att effektivisera nätdriften är dock internationellt. Med en stark och omfattande referensbas i Sverige finns därför goda möjligheter till en framtida internationell marknadsexpansion. Senea driver en offensiv produktutveckling i syfte att öka flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i produktprogrammet. Detta kommer på sikt att ytterligare öka vår konkurrenskraft och bidra till att säkra vår ledande position. Av de totala utvecklingskostnaderna under rapportperioden på 6,8 Mkr utgör 4,1 Mkr kostnader för ren nyutveckling enligt särskild nyutvecklingsplan. Utvecklingskostnaderna har i sin helhet kostnadsförts. Avskrivningar på tidigare gjorda utvecklingsinvesteringar uppgår till ca 2 Mkr. Med vårt offensiva produktutvecklingsprogram kombinerat med en stark marknadsposition och referensbas i en växande marknad ser vi goda möjligheter till en långsiktigt positiv utveckling för företaget. Detta gäller på sikt även för marknader utanför Sverige. Seneas verksamhet för 1998 bedöms ge ett positivt ekonomiskt resultat. RAPPORTER Nästa rapport avser bokslutskommuniké för helåret 1998 och lämnas den 17 februari 1999. Årsredovisningen för 1998 lämnas den 22 april 1999. KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR Utfall Utfall Utfall 1998 1997(1) 1997 Jan-Aug Jan-Aug Jan-Dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 73891 27987 59243 Förändring av lager av varor och 491 2685 -2698 pågående arbeten 74382 30672 56545 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -49443 -20249 -32404 Övriga externa kostnader -11472 -4636 -10192 Personalkostnader -10790 -9585 -14613 Avskrivningar av materiella och -2622 -2577 -3992 immateriella anläggningstillgångar Resultat före jämförelsestörande 55 -6375 -4656 poster Jämförelsestörande poster Enheter under avveckling - 2170 66390 Övriga jämförelsestörande poster - - -11200 Rörelseresultat 55 -4205 50534 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 639 747 791 Räntekostnader -1353 -2820 -4062 Resultat efter finansiella poster -659 -6278 47263 Skatt - - -15093 Periodens resultat -659 -6278 32170 1 För jämförbara enheter KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR Utfall Utfall Utfall 1998 1997 1997 Augusti Augusti Decemb er Utvecklings 7143 10853 9165 kostnader Maskiner och 2815 4120 2131 inventarier Övriga anläggnings - 897 - tillgångar Summa anläggnings 9958 15870 11296 tillgångar Varulager 15116 15175 13290 Pågående arbeten 4860 6456 6195 Kortfristiga 63178 59477 115245 fordringar Kassa och bank 123 274 112 Summa omsättnings 83277 81382 134842 tillgångar Summa tillgångar 93235 97252 146138 Eget kapital 51686 29002 674502 Avsättningar för 3796 1984 3796 skatter Långfristiga 22378 26376 19814 skulder Kortfristiga 15375 39890 55078 skulder Summa eget kapital 93235 97252 146138 och skulder 2 Inklusive i maj 1998 beslutad aktieutdelning FINANSIERINGSANALYSER FÖR KONCERNEN Aug Dec 1998 1997 Utfall Utfall TILLFÖRDA MEDEL Från årets verksamhet internt 1963 36162 tillförda medel Anläggningstillgångar i sålda - 7366 dotterbolag Ökning av långfristiga skulder 2564 - Minskning av långfristiga - 4 fordringar SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 4527 43532 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar i inventarier -1284 -901 Aktieutdelning -15105 - Minskning av långfristiga skulder - -733 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -16389 -1634 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -11862 41898 SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager och 491 -2698 pågående arbeten Förändring av kortfristiga -52067 57982 fordringar Förändring av kortfristiga skulder 39703 -13077 Förändring av likvida medel 11 -309 SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING -11862 41898 PERSONAL Antalet anställda i bolaget är den 31 augusti 1998 29 (31) personer. Programmet med teckningsoptioner till personalen, enligt beslut på bolagsstämman, har genomförts. Kostnaderna för detta program motsvaras av intäkterna. ORDERSTOCK OCH ORDERINGÅNG Koncernens orderstock uppgår till 11,3 (13,0 för jämförbara enheter) Mkr den 31 augusti 1998. Orderingången under perioden uppgår till 67,4 (21,4 för jämförbara enheter) Mkr. Efter rapportperiodens utgång uppgår orderingången till 23 Mkr. FINANSIERING, LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR Likvida medel inkl checkräkningskredit uppgår den 31 augusti 1998 till 3,1 Mkr jämfört med 13,7 Mkr vid årets början. Beviljad limit på checkräkningskrediten uppgår till 17,5 Mkr. Under perioden uppgår investeringarna, i maskiner och inventarier, i koncernen till 1,3 (0,6) Mkr. ÄGARE Under 1998 fram till tidpunkten för delårsrapportens avlämnande har inga väsentliga förändringar i aktieägandet ägt rum inom kretsen av de stora aktieägarna, som tillsammans svarar för ca 60% av Seneas röster och kapital. PROGNOS FÖR HELÅRET 1998 Seneas verksamhet för 1998 bedöms ge ett positivt ekonomiskt resultat. Åkersberga 1998-10-14 Senea AB Christer Carlsson Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm 1998-10-14 Sven-Erik Johansson Auktoriserad revisor Senea AB Företagsallén 12 184 84 ÅKERSBERGA Telefon: 08-540 803 00 Telefax: 08 540 860 75

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar