Delårsrapport för tiden 1 jan - 30 sept 2001

Delårsrapport för tiden 1 jan - 30 sept 2001 Nya förutsättningar för Senea! · Energimyndigheten föreslår krav på avläsning och rapportering av elkonsumenternas förbrukning fyra gånger per år för kunder, som förbrukar över 8 000 kWh/år. Detta kommer att gynna Senea, då förslaget ger marknaden ytterligare incitament till investeringar i fjärravläsningssystem. Förslaget omfattar ca 1,5 miljoner abonnenter i Sverige till ett värde av 1 500 Mkr. · Under kommande år väntas ca 400 000 elmätare bytas årligen i Norden, då mätarbyten under en lång tid varit eftersatta. Genom samarbete med mätarleverantörer, som integrerat kommunikationsterminalen, har Senea tillgång till denna marknad vilket kommer att kunna ge Senea betydande intäkter under kommande år. · Orderingången under årets första nio månader uppgick till 33,2 Mkr jämfört med 13,9 Mkr samma period föregående år. · Nettoomsättningen för perioden blev 17,6 Mkr. Orderstocken ökade till 17,7 Mkr (6,4). · Resultatet före skatt för perioden blev -17,6 Mkr (-27,5). Årets resultat belastas med 5,9 Mkr i utvecklingskostnader. · SAMMANFATTNING Marknaden för fjärrinsamlingssystem av energimätdata är beroende av beslut av politiker och myndigheter då monopolsituationen för elnätbolagen fortfarande gäller. Under tredje kvartalet 2001 har positiva signaler kommit både från myndigheterna i Norge och Sverige. Nya regler har aviserats vad gäller krav på underlag för fakturering till de svenska konsumenterna. Förslaget innebär att en elkund som använder över 8000 kWh per år ska få sin elmätare avläst fyra gånger per år. Förslaget är att kraven ska träda i kraft 1 januari 2006 och omfattar ca 1,5 miljoner konsumenter. I Norge kommer myndigheten att finansiera ett antal testområden för att studera konsumenternas beteende när de får direkt tillgång till sin faktiska förbrukning. Om positiva slutsatser kan dras överväger man att öka intäktsramarna för de norska nätbolagen för investering i tvåvägskommunikationssystem. Marknaden för Senea har under tredje kvartalet varit svag. Den svenska marknaden avstannade i väntan på att Energimyndigheten skulle lämna sin delrapport. Med det förslag som nu ligger är bedömningen att marknaden kommer öka under 2002. Senea har en bra position att växa från, då drygt en fjärdedel av Sveriges elnätbolag redan har ett Senea CustCom® - system. Dessa system är i huvudsak utbyggda att endast omfatta elkunder som valt att byta elleverantör i enlighet med det tidigare kravet på timavräkning. Nu finns möjlighet att komplettera dessa system att omfatta alla elkunder. Här finns för Senea en potential om en halv miljon abonnenter, motsvarande ca 500 Mkr. VDs KOMMENTARER Den svenska marknaden intog en avvaktande hållning i väntan på förslaget från den utredning som Energimyndigheten gör på uppdrag av Näringsdepartementet om nödvändigheten att avskaffa preliminärdebitering av el för att ersätta den med krav på debitering av faktisk förbrukning. Innan förslaget offentliggjorts har man inte velat gå vidare med investeringsbeslut. Detta har påverkat Seneas orderingång negativt. Resultatet för årets första nio månader uppgår till -17,6 Mkr. Behov av tillskott av kapital för att öka uthålligheten och kunna invänta marknaden har uppstått. Styrelsen i Senea har därför fattat beslut om att genomföra en nyemission. Emissionen är garanterad och kommer att tillföra bolaget ca 16 miljoner kronor efter kostnader för emissionen. Beslutet gäller under förutsättning att det godkännes av en extra bolagsstämma den 25 oktober 2001. Seneas styrelse har också föreslagit bolagsstämman att nedsätta Seneas aktiekapital genom nedskrivning av akties nominella värde från 2 kronor till 1 krona. Energimyndighetens delrapport som offentliggjordes den 1 oktober föreslår nya krav för abonnenter med en årsförbrukning överstigande 8000 kWh, vilket omfattar ca 1,5 miljoner konsumenter. För dessa kunder ska avläsning och rapportering göras minst fyra gånger per år, jämnt fördelat över året. Kravet föreslås träda i kraft den 1 januari år 2006. Intentionen är att de nya kraven på sikt ska omfatta samtliga abonnenter. Näringsdepartementet har under året även utrett ett förslag om sanktionssystem mot nätbolag som inte följer reglerna kring leverantörsbyten och mätvärdesrapportering. Riksdagen ser en fara för elmarknadens trovärdighet om inte läget snabbt förbättras. Utredningen föreslår att en ny sanktionsavgift införs. Med ett fjärravläsningssystem kan bolagen utföra dessa byten och uppfylla kraven på några minuter istället för som idag veckor eller månader i vissa fall. Samtliga elkunder har redan idag en mätare som registrerar elförbrukningen. Elmätaren ska enligt gällande lag läsas av en gång per år så att en avstämning mellan preliminär fakturerad förbrukning och faktisk kan ske. När krav på avläsning fyra gånger per år införs måste den befintliga mätaren kompletteras med en kommunikationsterminal för att kunna fjärravläsas om avläsningen ska ske kostnadseffektivt. En mer rationell lösning är att integrera kommunikationsterminalen i mätaren vid tillverkning. Senea har under året etablerat samarbete med Kamstrup A/S, Danmarks ledande mätartillverkare. Tillsammans har vi utvecklat en ny produkt där kommunikationsterminalen är integrerad i elmätaren. Produkterna har påbörjat leverans under tredje kvartalet. Med de nya förutsättningarna som nu har aviserats förväntas potentialen för dessa produkter bli mycket goda. Produkterna innebär en kostnadsreduktion för nätbolagen både för investering och montering. Intresset på den norska marknaden för fjärravläsningssystem för insamling av mätvärden ökar. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har presenterat ett förslag om att sänka gränsen för krav på fjärravläsningssystem från dagens 400 000 kWh per uttagspunkt till 100 000 kWh. Man har även beslutat om att studera effekterna av fördelarna med fullskalig utbyggnad av fjärravläsningssystem för alla användare inom avgränsade nätområden. NVE kommer att finansiera 1-3 projekt under 2002 om 3-5000 slutkunder per projekt. Baserat på resultaten kommer man senare eventuellt fatta beslut om att öka intäkts ramarna för norska nätbolag till förmån för investeringar i fjärravläsningssystem. Bakgrunden för beslutet är Norges behov att säkra den långsiktiga effektbalansen i landet. I Norden byter man årligen ut ca 300 000 elmätare. Mätarbyten har varit eftersatta och kommer därför att öka under de närmaste åren med 20-25% främst i Norge och Sverige. Senea har påbörjat förhandlingar om liknande samarbeten med andra mätartillverkare i Europa. Dessa samarbeten väntas även ge Senea tillgång till marknader utanför Norden. För att förenkla för energibolagen och underlätta investeringsbeslut, projektering och genomförande av utbyggnad av Senea CustCom®- systemet har Senea även träffat avtal med partners vad gäller finansiering, montering och drift av systemet. De bolag som vill köpa tjänsten att hantera mätvärden, leverantörsbyten och avräkning kan välja att göra detta. Denna lösning bör vara intressant inte minst för de mindre aktörerna som på detta sätt kan dra fördelar av storskalighet samtidigt som de kan ligga i frontlinjen vad gäller kundservice. PROGNOS FÖR HELÅRET 2001 Den svenska marknaden för fjärravläsningssystem för insamling av mätdata har varit avvaktande under 2001, vilket påverkat Seneas orderingång negativt. Det förslag som Energimyndigheten lämnade den 1 oktober att en elkund som använder över 8000 kWh el per år ska få sin elmätare avläst en gång i kvartalet innebär goda tillväxt möjligheter för Senea under kommande år. De nya kraven innebär att bolagen måste investera i fjärravläsningssystem för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna avläsa elförbrukningen. Enbart på befintliga CustCom®- system finns en utbyggnads- potential om drygt en halv miljon kommunikationsterminaler för att omfatta samtliga kunder. Seneas bedömning är att orderingången fortsätter att öka under resten av 2001. Stora delar av leveranserna från dessa order kommer att påbörjas under första och andra kvartalet 2002. Även om resultatet för fjärde kvartalet 2001 skulle bli negativt, kvarstår vår tidigare bedömning att Senea gör ett väsentligt bättre resultat under innevarande år än 2000. Förutsättningarna för att kunna visa lönsamhet under 2002 bedöms som goda. ORDERSTOCK OCH ORDERINGÅNG Orderstocken uppgick till 17,7 Mkr den 30 september 2001. Orderingången under perioden uppgick till 33,2 (13,9) Mkr RESULTAT Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -17,9 Mkr (- 27,5). Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 17,6 Mkr och varukostnaden till 7,7 Mkr. Resultatet belastas med avskrivningar på tidigare aktiverade investeringar i utveckling av produkterna på 3,2 Mkr samt av kostnader för vidareutveckling som tagits över resultaträkningen med 5,9 Mkr. Seneas nya struktur innebär att bolaget kan hantera väsentligt större volymer utan egentliga kostnadsökningar. FINANSIERING, LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 1,4 Mkr. De aktiverade investeringar uppgick till 19,8 (21,5) Mkr, varav 18,0 Mkr (19,0) avser balanserad utveckling av Senea CustCom®-systemet från tidigare år och 1,8 Mkr (2,5) maskiner och inventarier. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Samma redovisningsprinciper har använts som vid vårt senaste årsbokslut. PERSONAL Antalet anställda i bolaget var den 30 september 2001, 18 (24) personer. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning var 17,6 Mkr (19,1). Resultatet efter finansiella poster blev -17,9 Mkr (-27,5). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,4 Mkr (3,0). RAPPORTER Nästa rapport avser bokslut för helåret 2001 och lämnas den 15 februari 2002. Åkersberga 2001-10-15 Senea AB Annette Brodin Rampe Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Malmö 2001-10-15 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Kontaktpersoner: Annette Brodin Rampe VD, tel: 070-575 37 37, e-mail: anbr@senea.se David Hvid, Ekonomichef, tel: 08-540 803 04, e-mail: david.hvid@senea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00810/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00810/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar