Goda förutsättningar för lönsamhet nästa år!

Goda förutsättningar för lönsamhet nästa år! En extra bolagsstämma i Senea AB (publ) beslöt idag, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission. Emissionen är garanterad och kommer att tillföra bolaget ca 16 miljoner kronor efter kostnader för emissionen. Det nya kapitalet skall användas till att öka uthålligheten i bolaget och intensifiera bearbetningen av marknaden, som väntas öka under 2002. Vid stämman redogjorde Seneas VD Annette Brodin Rampe bland annat för de förändrade förutsättningarna för investeringar i fjärravläsningssystem som har annonserats både i Norge och Sverige. I Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE beslutat att studera effekterna och fördelarna med fullskalig utbyggnad av fjärravläsningssystem. Man kommer att finansiera 1-3 projekt under 2002, för att kunna dra slutsatser och senare fatta beslut om att eventuellt öka intäktsramarna för norska nätbolag till förmån för investeringar i fjärravläsningssystem. I Sverige pågår ett flertal utredningar som syftar till att förbättra elkundens situation på den avreglerade elmarknaden. Myndigheten är inte nöjd med hantering av leverantörsbyten och mätvärdesrapportering. Den 1 oktober föreslog Energimyndigheten i en delrapport, krav på avläsning och rapportering av elkonsumenternas förbrukning fyra gånger per år för kunder som förbrukar över 8000 kWh/år. Förslaget omfattar ca 1,5 miljoner elkunder i Sverige. Mätt i potential för Senea svarar detta mot ett marknadsvärde av ca 1,5 miljarder kr. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2006, vilket kommer att påskynda utbyggnaden av fjärravläsningssystem på den svenska marknaden. Detta innebär att det i genomsnitt är ca 400 000 terminaler eller mätare som skall monteras per år. Näringsdepartementet har under året även utrett ett förslag om sanktionssystem mot nätbolag som inte följer reglerna kring leverantörsbyten och mätvärdesrapportering. Riksdagen ser en fara för elmarknadens trovärdighet om inte läget snabbt förbättras. Utredningen föreslår att en ny sanktionsavgift införs. En tredje utredning som pågår är konkurrensutredningen, som har konstaterat att den struktur som finns på marknaden idag är ofördelaktig för konsumenterna. Ett tydligt område man belyser är problemen kring leverantörsbyten. - Med ett Senea CustCom® -system har nätbolagen utmärkta förutsättningar att kunna uppfylla de krav som den avreglerade marknaden ställer både vad gäller mätvärdesrapportering och leverantörsbyten, framhöll Annette Brodin Rampe. Andra faktorer som talar för att marknaden nu ökar för Senea är att mätarbyten har varit eftersatta i Norden under ett antal år. Man räknar därför med att ca 400 000 elmätare kommer att bytas ut årligen från och med 2002. Nätbolagen väntas investera i moderna mätare med kommunikationsmodul när man nu byter mätare. Senea har en stark position på marknaden för massinsamling av elkunders mätarställningar. Med de referenssystem som finns på marknaden har Senea bevisat att man klarar av att hantera stora volymer mätdata. Orderingången under 2001 har varit den högsta på tre år, bland annat har två stora order från Norge erhållits. Leveranserna till dessa order har påbörjats under tredje kvartalet och fortsätter med ökande volymer under första halvåret 2002. Senea har nu ett bra utgångsläge för att visa lönsamhet så fort marknaden tar fart. Årets resultat blir dock negativt, avslutade Annette Brodin Rampe. Bolagsstämmans beslut innebär: · En nedsättning av aktiekapitalet med 22 657 500 kr från nuvarande 45 315 000 kr till 22 657 500 kr genom ändring av aktiens nuvarande nominella värde 2 kr till 1 kr i överensstämmelse med föreslagen ändring av bolagsordningen. Nedsättningsbeloppet på 22 657 500 kr skall användas till täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2000 på 39 047 000 kr. · En ökning av aktiekapitalet med 5 664 375 kr genom nyemission av aktier att tecknas av aktieägarna med iakttagande av företrädesrätt till nyteckning. Ett aktieinnehav av 4 aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till en kurs av 3 kr per aktie. Det nominella värdet är 1 kr. Överkursen 11 328 750 kr överförs till en överkursfond. · Att avstämningsdag för nyemissionen blir 5 november 2001. · Ett bemyndigande för styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma år 2002 kunna fatta beslut om nyemission av 10 miljoner aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10 miljoner kr (motsvarande 10 miljoner aktier). Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Betalning för nyutgivna aktier skall kunna ske med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier (s.k. apportemission). Avvikelse från företrädesrätten skall endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Emissionsprospektet kan beställas från Senea eller från Erik Penser Fondkommission För mer information Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se Mats Ljunggren, ordförande Senea AB, tel 070-814 52 65 Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01890/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01890/bit0001.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar