Kommuniké från Bolagsstämma i Senea AB

Kommuniké från Bolagsstämma i Senea AB Vid Seneas Bolagsstämma redogjorde VD Christer Carlsson för den mycket starka marknadsposition som Senea skapat samt för de förändrade marknadsförutsättningar för kundkommunikationssystemet Senea CustCom som blir följden om LEKO-utredningens betänkande antas. Förändringarna innebär bl a att 99,5 % av elkunderna undantas från nuvarande timmätningskrav vid byte av elleverantör från den 1 november 1999. Detta innebär att efterfrågan på kostnadseffektiva fjärravläsningssystem, utan krav på registrering av timserier, väntas ta fart under år 2000 och därefter expandera kraftigt. För att möta den förändrade marknadssituationen kommer Senea det närmaste året att driva en intensiv produktutveckling i syfte att komplettera Senea CustCom -systemet för kostnadseffektiv fjärravläsning, som kommer att ge systemet sin fulla bredd. Då de förändrade marknadsförutsättningarna i Sverige sammanfaller med förutsättningarna på andra avreglerade marknader skapas grunden för en internationell volymmarknad som bedöms ge Senea stora möjligheter. Enbart de redan avreglerade elmarknaderna i Nordeuropa omfattar ca 35 miljoner elkunder. Bolagsstämman informerades också om Seneas delårsrapport per den 31 mars 1999. Se tidigare pressmeddelande. Vinstdisposition Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att 1 208 400 kronor, motsvarande 0,40 kr per aktie, utdelas till aktieägarna och att 16 921 791 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 25 maj 1999. Styrelse och revisorer Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998. Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Nils Jonsson, Per-Olof Hemmar, Mats Ljunggren och Christer Carlsson samt nyvaldes Göran Holmquist. Till styrelsesuppleant nyvaldes Paula Kökeritz. Auktoriserade revisorn Sven-Erik Johansson omvaldes som ordinarie revisor och som revisorssuppleant omvaldes Svante Nylén. Ytterligare upplysningar lämnas av VD Christer Carlsson, tel 08-540 803 00 el 070-592 60 42. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar