Kommuniké från Bolagsstämman i Senea AB

Kommuniké från Bolagsstämman i Senea AB Vid Seneas Bolagsstämma redovisades utvecklingen av affärsverksamheten kring Senea CustCom®. Från en stark expansion under åren 1996 - 1998, då orderingången ökade från 0-120 Mkr, blev 1999 ett omställningens år då marknadsförutsättningarna ändrades dramatiskt. Den svaga orderingången (47,7 Mkr) under 1999 i kombination med kostnader för avslutning av större leveransprojekt, engångsnedskrivningar och kostnader i samband med övergång till ny produktlinje har lett till ett starkt negativt resultat. Den nya produktlinjen, som är en anpassning av Senea CustCom® till de nya marknadsförutsättningarna, har mottagits mycket positivt på marknaden och undergår för närvarande pilotserietester med gott resultat. Serieleveranserna beräknas starta under april 2000. Falu Elverk blir först med en komplett systeminstallation för alla elkunder i Borggärdet. Ett stort antal projekt i såväl Sverige, Norge som Finland bearbetas för närvarande. Då de förändrade marknadsförutsättningarna i Sverige till väsentliga delar väntas sammanfalla med förutsättningarna på andra avreglerade marknader skapas förutsättningar för en internationell volymmarknad som bedöms ge Senea stora möjligheter. Den av styrelsen föreslagna nyemissionen, som i sin helhet garanteras av ett företag inom Mellby Gård-koncernen, syftar till att återställa kapitalbasen i Senea och skapa förutsättningar för erforderliga marknadssatsningar. Resultatdisposition Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att överföra -11 372 505 kronor i ny räkning. Ändring av bolagsordningen Bolagstämman beslutade om ändring av bolagsordningens §3 enligt följande: "Bolagets aktiekapital skall vara lägst 30 Mkr och högst 90 Mkr." Nyemission Bolagsstämman godkände styrelsens beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för tidigare aktieägare. För varje gammal aktie ges rätten att teckna två nya aktier till en kurs å 5 kronor. Avstämningsdag är den 5 april 2000. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är fredagen den 31 mars. Emissionen är i sin helhet garanterad av Mellby Switzerland S/A. Styrelse och revisorer Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Mats Ljunggren, Göran Holmquist, Nils Jonsson och Christer Carlsson samt nyvaldes Sten Libell. Till styrelsesuppleant omvaldes Paula Kökeritz. Auktoriserade revisorn Sven-Erik Johansson omvaldes som ordinarie revisor och som revisorssuppleant omvaldes Svante Nylén. Ny ordförande Vid konstituerande styrelsemöte omedelbart efter bolagsstämman valdes Mats Ljunggren till ny ordförande. Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsens avgående ordförande Nils Jonsson, tel 070-575 35 44 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar