Pressmeddelande Delårsrapport Senea AB

PRESSMEDDELANDE FRÅN SENEA AB i anslutning till delårsrapport per den 30 september 1999 Resultat före skatt -18,2 (2,5) Mkr Omsättning 35,4 (92,8) Mkr Orderingång 24,5 (88,3) Mkr Orderingång efter rapportperioden 21,7 Mkr Efterfrågan för kommunikationssystem minskade dramatiskt från början av året till följd av LEKO-utredningens delbetänkande med förslag på schablonavräkning av elkunderna från den 1 november. Senea startade, i början av året, utvecklingen av systemkompletteringen för kostnadseffektiv fjärravläsning. Senea lanserade systemkompletteringen under augusti. Senea inledde under augusti ett samarbete med ABB i syfte att kostnadseffektivisera hela mätdatahanteringen. Efterfrågan för kommunikationssystem tog fart efter införandet av schablonavräkningssystemet. Orderingången har, efter rapportperioden, i det närmaste fördubblats. Under november träffades ett samarbetsavtal mellan Senea och Etrem (tidigare Eurotrem). Etrems produkter inom mätoperatörsområdet kommer att samordnas med Seneas kommunikationssystem till ett komplett tjänstepaket. Etrems ägare (Fortum, Birka Energi m fl) har ca 1,5 miljoner elkunder i Sverige, Norge och Finland. SULTATRÄKNING Koncernen 1999 1998 1998 Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Rörelsens intäkter 36,4 94,3 123,1 Rörelsens kostnader - 52,0 - 90,9 -114,5 esultat efter avskrivningar - 15,6 3,4 8,6 Jämförelsestörande poster - 0,5 - - 1,6 Rörelseresultat - 16,1 3,4 7,0 Finansnetto - 2,1 - 0,9 - 1,5 Resultat före skatt - 18,2 2,5 5,5 Skatt 4,2 - - 1,5 Periodens resultat - 14,0 2,5 4,0 PROGNOS Marknaden för fjärravläsningssystem bedöms nu ha nått vändpunkten och förväntas under de kommande åren öka avsevärt såväl i Sverige som på andra avreglerade marknader. Den ökade orderingången efter rapportperioden i kombination med en fortsatt positiv marknadsutveckling väntas vända den negativa resultatutvecklingen. Effekterna av detta i det korta perspektivet är dock svårbedömd varför ingen prognos lämnas för 1999. mplett delårsrapport lämnas omgående efter detta meddelande. terligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00 eller 0-592 60 42. Se även vår hemsida www.senea.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar