Pressmeddelande från Senea AB

PRESSMEDDELANDE FRÅN SENEA AB i anslutning till delårsrapport per den 31 mars 1999 Under 1999 kommer, om lagda utredningsförslag antas, marknadsförutsättningarna för kundkommunikationssystem att väsentligt förändras. Dessa förändringar innebär bl a att 99,5 % av elkunderna undantas från nuvarande timmätningskrav vid byte av elleverantör från den 1 november 1999. Detta innebär att efterfrågan på kostnadseffektiva fjärravläsningssystem, utan krav på registrering av timserier, väntas ta fart under år 2000 och därefter expandera kraftigt. För att möta den nya marknadssituationen kommer Senea det närmaste året att ® driva en intensiv produktutveckling i syfte att komplettera Senea CustCom - systemet för kostnadseffektiv fjärravläsning, som kommer att ge systemet sin fulla bredd. Då de förändrade marknadsförutsättningarna i Sverige sammanfaller med förutsättningarna på andra avreglerade marknader skapas grunden för en internationell volymmarknad som på sikt bedöms ge Senea stora möjligheter. De nya marknadsförutsättningarna innebär att efterfrågan på nuvarande system ® med timmätningskapacitet minskar. Orderingången på Senea CustCom under första kvartalet 1999 blev därför väsentligt lägre än för motsvarande period under 1998 och uppgick till 13,4 (27,3) Mkr. Resultatet före skatt för motsvarande period blev -3,6 (0,2) Mkr. RESULTATRÄKNING Koncernen 1999 1998 1998 Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Rörelsens intäkter 18,6 27,8 123,1 Rörelsens kostnader - 21,1 - 27,5 -114,5 Resultat efter avskrivningar - 2,5 0,3 8,6 Jämförelsestörande poster - 0,5 - - 1,6 Rörelseresultat - 3,0 0,3 7,0 Finansnetto - 0,6 - 0,1 - 1,5 Resultat före skatt - 3,6 0,2 5,5 Skatt - - - 1,5 Årets resultat - 3,6 0,2 4,0 ® Senea CustCom -systemet för Sollentuna Energis ca 24 000 energikunder är efter rapportperiodens utgång övertaget. Övertagandet innebär en väsentlig minskning av utestående bankgarantier och kapitalbindning. Komplett delårsrapport lämnas omgående efter detta meddelande. Ytterligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00 eller 070-592 60 42. Se även vår hemsida www.senea.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00420/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00420/bit0002.doc

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar