Analyst Group: Aktieanalys på SensoDetect – I startgroparna för marknadslansering

 
SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykiskt sjuka. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Kursen har på ett år fallit med 40 %, vilket gör aktien attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 4 MSEK resp. 30 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.
 

För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/sensodetect-q4/

 
 
Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2018
 
Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 20 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.
 
Väl genomtänkt incitamentsstruktur – Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning
 
Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta genererar öppningar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära intill väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.
 
”Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 1,60 kr
 
I enlighet med SensoDetects kommunicerade mål om antal levererade BERA 3.0 under 2018, prognostiseras att 20 st. BERA 3.0 levererats vid utgången av 2018. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 4 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 1,60 kr 2018.
  
Förväntad kapitalanskaffning kan möjliggöra ytterligare marknadsexpansion framgent
  
Då SensoDetects affärsmodell bygger på PPU, förblir intäkterna något laggade mot mängden levererade BERA 3.0. Således kan Bolaget komma att ta in ytterligare kapital, för att möjliggöra marknadsexpansion. Mot bakgrund av det guidade kapitalbehovet om 20 MSEK och dagens estimerade kassa om ca 3 MSEK, bedöms 13 MSEK vara ett rimligt emissionsbelopp.
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på SensoDetect. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar