Analyst Group: Aktieanalys på SensoDetect – I startgroparna för marknadslansering

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Kursen har på ett år fallit med ca 8 % och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 3,5 MSEK resp. 25 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.
 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/sensodetect-q1-18/

 

Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdes-barriärer under 2018
 
Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 17 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 3,5 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.
 
Väl genomtänkt incitamentsstruktur – Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning
 
Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta öppnar dörrar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära med väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.
 
”Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 2,1 kr
 
SensoDetects kommunicerade mål om 20 st. levererade BERA 3.0 under 2018 har justerats till 17 st. Vidare justeras den förväntade utspädningen från prognos om     35 % till faktiska 23 %. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 3,5 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 2,1 kr 2018.
 
Q1 2018 bjöd dels på en första leverans av BERA 3.0 och dels en riktad emission
 
Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll och den finansiella ställningen ses inte längre som ett hot mot aktiekursutvecklingen under 2018. SensoDetect har lärt sig av sina tidigare misstag och avser att fortsätta samarbetet med bl.a. Recall Capital. Totalt har 3 st. BERA levererats och Bolaget guidar om ett positivt mottagande av systemet. SensoDetect har påbörjat 2018 på ett lovande sätt.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på SensoDetect. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar