Årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj kl. 16.00 på Skiffervägen 12 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017, och
  •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 9 maj 2017 skriftligen till SensoDetect Aktiebolag, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 79 04 eller per e-post info@sensodetect.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 9 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kan skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Dagordning

1.    Stämman öppnas
2.    Val av ordförande vid bolagsstämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse
8.    Beslut om
    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10.    Val till styrelsen och revisorer
11.    Beslut om emissionsbemyndigande
12.    Övriga frågor
13.    Stämmans avslutande  

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund samt på bolagets webbplats (www.sensodetect.com) från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2017

SensoDetect Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar