Delårsrapport för 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapporten

Perioden (2015-01-01 – 2015-09-30)

ü  Nettoomsättningen uppgick till 4 (253) TSEK.

ü  Resultat efter finansiella poster var -5 947 (-5 687) TSEK.

ü  Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,82 (-0,79) SEK.

ü  Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 77 % (88 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

ü  Nettoomsättningen uppgick till 4 (81) TSEK.

ü  Resultat efter finansiella poster var -1 560 (-1 845) TSEK.

ü  Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,25) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 7 242 949 aktier per 2015-09-30. Notera att antalet aktier efter periodens utgång vid registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå till 11 105 855 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

  • SensoDetect meddelade den 10 augusti att artikeln "Abnormal brainstem auditory response in young females with ADHD" accepterats för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. Artikeln baseras på de forskningsresultat som doktorand Emma Claesdotter-Hybbinette presenterade i april.
  • Den 27 augusti publicerades kallelse till extra bolagsstämma i SensoDetect den 14 september. På stämman beslutades att genomföra en företrädesemission av högst 4 828 632 aktier, motsvarande cirka 9,7 MSEK. Kommuniké finns att tillgå i ”Kommuniké från extra bolagsstämma” publicerad den 14 september på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 1 oktober meddelade SensoDetect att Bolagets VD Martin Terins och forskningschef Jens Holmberg höll en bolagspresentation på Aktiedagen i Malmö.
  • SensoDetect meddelade den 5 oktober att Bolaget förlänger samarbetet med ADHD-kliniken NeoCog som nu sträcker sig till och med juni 2016.
  • Den 13 oktober meddelade Bolaget att Landstinget Dalarna inte valt att gå vidare med en valideringsstudie avseende SensoDetects objektiva diagnosstöd till psykiatrin.
  • Den 14 oktober meddelade SensoDetect resultatet av genomförd företrädesemission där totalt 3 474 082 aktier tecknades. Bolaget tillfördes cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.
  • SensoDetect meddelar den 16 oktober att forskare vid BUP i Lund har submittat ytterligare ett manuskript avseende ADHD för barn och ungdom till den vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. Manuskriptet har titeln ”Gender specific differences in auditory brain stem response in young patients with ADHD" och beskriver olikheter i hjärnstamsrespons mellan pojkar och flickor med ADHD jämfört med kontroller.
  • SensoDetect meddelade den 12 november att Bolaget erhållit en andra utbetalning på 2,6 miljoner kronor från tidigare beviljat tillväxtlån från Almi Företagspartner Skåne. Tillsammans med den nyligen genomförda nyemissionen kommer kapitaltillskottet att användas till att förstärka bolagets marknads- och försäljningssatsningar.

VD Martin Terins kommenterar

En händelserik period har passerat då vi bland annat genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 7,7 MSEK. Genom emissionen och tillväxtlånet från Almi kan vi stärka Bolagets ekonomiska ställning inför planerade säljaktiviteter i främst Sverige och Danmark samt etablera samarbete/partnerskap för expansion på nya marknader. Försäljningsaktiviteter har fortsatt högsta prioritet och tillsammans med styrelsen är jag övertygad om att vi genom fortsatt hårt arbete kommer att nå våra försäljningsmål.

Under perioden godkändes artikeln ”Abnormal brainstem auditory response in young females with ADHD” för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. I artikeln beskrivs SensoDetects metod som hjälpmedel inom psykiatrin för att identifiera ADHD hos flickor. Under hösten submittade forskargruppen en artikel gällande pojkar. Dessa artiklar är en bekräftelse för vår metod generellt och stärker SensoDetect i det fortsatta säljarbetet. Publicering av dessa artiklar är ett viktigt steg mot CE-märkning och kommersialisering av diagnosstöd avseende ADHD för barn och ungdom.

Tidigare i år inledde vi ett strategiskt samarbete med ADHD-kliniken NeoCog och efter att den första perioden utfallit positivt för båda parterna har vi valt att förlänga samarbetet som nu sträcker sig till och med juni 2016. Vi gläder oss åt den positiva feedback vi fått från NeoCog och ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet. Björn Roslunds (grundare av NeoCog) initiativförmåga och drivkraft att vilja förbättra och utveckla metoder inom psykiatrin ligger väl i linje med våra ambitioner.

I oktober fick vi besked att Landstinget Dalarna inte kommer att gå vidare med en valideringsstudie avseende vårt diagnosstöd. Vi hade naturligtvis hoppats på att de skulle ansöka om en valideringsstudie. Vår bedömning är att SensoDetects metod har validerats med hög sensitivitet och specificitet i forskningsstudier som ännu ej publicerats. Därtill finns redan ett antal publicerade vetenskapliga publikationer och flera planerade aktiviteter på gång.

Vi befinner oss i en mycket spännande period, vi har en unik produkt på en global marknad med fantastisk potential och vi tror att vårt objektiva diagnosstöd verkligen kan göra skillnad inom psykiatrin. Jag vill återigen tacka befintliga och nya aktieägare för förtroendet för SensoDetect och vår metod samt för investeringen som stärker våra möjligheter att nå försäljningsframgångar.

Martin Terins

SensoDetect Aktiebolag

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerlig ny anonymiserad rådata vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.

Målsättningar

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde under 2016. Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni) kompletterad med Bipolär sjukdom. Andra viktiga satsningsområden är Barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt Demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning.

Intäkter och resultat

Försäljningen under de första nio månader av 2015 är en besvikelse och händelserna i Mora har tyvärr fortsatt att påverkat den svenska försäljningen negativt. Beslutsfattare avvaktar resultat från pågående och nya studier innan man tar beslut om köp av systemet. Bolaget fortsätter med aktiva kostnadsprioriteringar för att nå uppsatta mål.

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på AktieTorget i november 2009. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 7 242 949 stycken. Notera att antalet aktier efter periodens utgång vid registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå till 11 105 855 aktier.

Principer för delårsrapportens upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2015;      22 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 16 november 2015

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen och verkställande direktör

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar