Bokslutskommuniké 2017 för Sensori AB (publ)

”Viktiga steg mot global lansering och positivt kassaflöde 2018”                                                                                Torbjörn Kemper Vd

Juli – december 2017 (halvår)

  • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 952 (329)
  • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -4 891 (-6 056)
  • Sensori tecknar femårigt distributionsavtal gällande försäljning av Antinitus i Iran - värde cirka 2 miljoner Euro.  

Januari – december 2017 (helår)

  • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 769 (1 183)
  • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -12 203 (-14 389)
  • Sensori meddelar att publicering av Antinitus första kliniska studie i The International Tinnitus Journal skett.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Resultaten från Sensoris kliniska placebostudie av tinnitusplåstret Antinitus publicerades i The International Tinnitus Journal. Resultaten visar på statistiskt säkerställd och kliniskt signifikant lindring av tinnitus jämfört med placebo.  
  • Styrelsen har använt sig av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en riktad nyemission. Nyemissionen är på 5 MSEK, hälften nya aktier och hälften konvertibelt skuldebrev.  

VD har ordet

Viktiga steg mot global lansering och positivt kassaflöde 2018                                                                                  Det har varit en intensiv och spännande tid sedan jag tillträdde som VD i juli 2017. Hösten har präglats av hårt arbete med fokus på att säkerställa en kostnadseffektiv organisation, fortsätta det kliniska utvecklingsprogrammet, verka för publicering av kliniska studier samt förbereda företaget för en bred kommersialisering under 2018.

Parallellt med detta har vi arbetat med att optimera vår online-verksamhet. Under hösten har vi även inlett diskussioner med internationella distributörer som har kapacitet och bra marknadsnärvaro på större marknader inför kommande lanseringar.

Ser vi tillbaka har företaget nått de mål som vi satte upp för året. Vi har idag en slimmad och kostnadseffektiv organisation och vi har dessutom fått två kliniska studier publicerade, vilket ger oss en mycket solid medicinsk evidens att stå på med Antinitus. Placebostudiens resultat – som visar att Antinitus är signifikant bättre än placebo – och publiceringen i ansedda International Tinnitus Journal har uppmärksammats internationellt och hos potentiella distributörer i Europa och Kanada.

Vi har också kommit mycket långt i våra diskussioner om nya distributionskontrakt på flera viktiga marknader. Under året tecknade vi distributionskontrakt i Nya Zeeland, Egypten och Iran. Eftersom det tar lång tid med registreringar i länder utanför Europa kommer fokus under 2018 att ligga på Europa och Kanada, marknader där en lansering kan gå relativt snabbt eftersom produkten redan är registrerad för försäljning.

Studieresultaten stödjer tillsammans med våra patent vår vision om att etablera Sensori som ett ledande, innovativt företag med global försäljning inom området Tinnitus. Företaget bedömer att Antinitus kan få en dominerande marknadsposition på konsumentmarknaden eftersom det inte finns några effektiva och medicinskt väldokumenterade alternativ till Antinitus. Sedan publiceringen ser vi ett kraftigt växande intresse från stora internationella aktörer och vi har därför tagit in ytterligare finansiering på 5 miljoner SEK för att kunna genomföra en snabb kommersialisering av Antinitus via distributörer.

På de marknader där vi redan har genomfört testlansering via distributörer, som Australien och Hong-Kong, har produkten mottagits väldigt bra av både audionomer/audiologer och patienter. Distributörerna har beställt flera gånger vilket visar på produktens efterfrågan. Dessutom har Antinitus uppmärksammats stort i media i Australien med utgångspunkten att det nu äntligen finns ett fungerande alternativ på marknaden för behandling av tinnitus. I dessa länder kommer vi nu att gå in i nästa fas och utöka till fler kanaler med fokus på konsumentmarknaden. Det är också glädjande att dessa distributörer uttryckt en vilja att expandera till andra territorier i Asien.

De totala intäkterna steg till KSEK 1 858(1 348), vilket var i linje med vår förväntan och beror primärt på testlanseringar via distributörer. Rörelsens kostnader minskade till KSEK 14 061(15 737) och kostnadsoptimeringarna kommer att slå igenom fullt ut under 2018.  Resultatet efter skatt uppgick till KSEK -12 168 (-14 240) och likvida medel uppgick till KSEK 5 026.

Sammantaget gör detta att vi med tillförsikt ser fram emot ett spännande 2018 och vi räknar med att kunna bli kassaflödespositiva under 2018.


För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

 Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 16.00 tisdagen den 27 februari 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera