Bokslutskommuniké för Sensori AB (publ)  Januari – december 2016

Januari - december 2016                         

 • Omsättningen uppgick till 1 183 KSEK, övr. intäkt 165 KSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -14 389 KSEK
 • Finansnetto 122 KSEK
 • Kassalikviditet är 8 gånger i koncernen                                                   

Viktiga händelser 2016

 • Byte av handelsplats för aktien från Nasdaq First North till NGM Nordic MTF
 • Aktien handlas från och med den 21 januari under kortnamnet SORI MTF och
  ISIN-kod SE0007730510
 • Sensori fick en ny ledning med Tommy Rönngren som tf. VD och en ny styrelse med Lars Gunneflo som ordförande och Robert Tranquilli som ny ledamot
 • Distributörsavtal skrevs i Indien där uppskattningsvis 100 miljoner personer lider av tinnitusbesvär
 • Distributörsavtal skrevs med audionomer i Australien där uppskattningsvis 2 miljoner personer lider av tinnitusbesvär
 • Dotterbolaget Akloma Tinnitus AB bytte namn till Antinitus AB
 • Deltagande i mässa i Düsseldorf som ett led i arbetet med försäljning och marknadsföring
 • Flera patentansökningar i bland annat USA, Sydkorea och Ryssland har avancerat och förhandsbesked om godkännande i Israel har erhållits 

Viktiga händelser efter 2016 års utgång

 • Antinitus® har registrerats hos läkemedelsmyndigheterna i Australien och på Nya Zeeland.
 • Distributörsavtal har skrivits med audionomer på Nya Zeeland där uppskattningsvis 0,5 miljoner personer lider av tinnitusbesvär
 • Antinitus® har registrerats hos läkemedelsmyndigheten i Kanada där uppskattningsvis 4 miljoner personer lider av tinnitusbesvär
 • Deltagande i mässa i Dubai som ett led i arbetet med försäljning och marknadsföring 
 • Vår första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en peer review och nyligen publicerats i International Tinnitus Journal.
 • Ett förnyat samarbetsavtal med WVF, World Veteran Federation som kommer innebära försäljning av Antinitus® via deras hemsidor och lokala nätverk. WVF har runt 45 miljoner tillknutna medlemmar i 121 länder.
 • De första beställningarna av plåster från de nya distributörerna i Australien och Nya Zeeland har levererats.

Sammanfattning av VD – 2016 

Jag är stolt över att kunna sammanfatta Sensoris år som gått som händelse­rikt och framgångsrikt, och där utvecklingen av verksamheten sker i stort sett enligt plan. Vår målsättning är att vara ledande inom vårt specifika område, för närvarande med primärt fokus på vidareutveckling samt marknadsföring och försäljning av produkten Antinitus, ett plåster som används för lindring av obehagen vid tinnitus.

Under 2016 ändrades dotterbolagets namn från Akloma Tinnitus AB till Antinitus AB i syfte att harmonisera vårt försäljningsbolags firmanamn med varumärke och produkt.

I enlighet med bolagets globala strategi har under 2016 distributionsavtal ingåtts för Australien och Indien. I Australien är produkten registrerad hos den Australienska motsvarigheten till Svenska Läkemedelsverket och de första beställningarna av Antinitus har redan gjorts av hörselkliniker. I Indien pågår registreringsförfarandet av Antinitus.

Under 2017 har vi fortsatt expandera geografierna genom registreringar hos läkemedelsmyndigheterna såväl i Nya Zeeland som i Kanada. I Nya Zeeland har distributionsavtal tecknats och i Kanada pågår diskussioner för distribution i ett flertal försäljningskanaler. Inom EU-området är vi långt framme i förhandlingar med en stor aktör i Spanien för distribution via de större apotekskedjorna. I enlighet med vår globala strategi arbetar vi kontinuerligt med att etablera distributörer inom och utanför EU, samt registrera produkten på flera utvalda marknader utanför EU där registrering krävs. Vi har också närvarat vid två mässor: Medica i Düsseldorf, Tyskland, och Arab Health i Dubai som genererat försäljningsmöjligheter i en rad nya länder som vi kommer att agera på under 2017. Vi konstaterar att intresset för Antinitus är mycket stort!     

Antinitus arbetar i dagsläget med två säljkanaler, försäljning via distributörer och försäljning online via vår egna hemsida. Inom ramen för vår distributörsförsäljning fokuserar vi primärt på aktörer som distribuerar till apoteken och utländska motsvarigheter som når patienterna över disk och via sin online-försäljning, samt via specialister, audionomer/audiologer som kommer i direktkontakt med patienterna. I egen regi sker försäljning online via vår egen globala hemsida direkt till patient. Vi lägger mycket resurser på utbildning och marknadsstrategi tillsammans med våra audionomer och läkare för att säkerställa global framgång för våra produkter.

Det är mycket glädjande att vår första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en peer review och nyligen publicerats i International Tinnitus Journal. Det ger vår produkt ytterligare validitet och vetenskapligt erkännande. Stärkta av detta ligger vårt program fast för fortsatta kliniska studier för att verifiera och utveckla produktens effekter och prestanda. Sensori genom Antinitus ska tillhandahålla medicintekniska produkter som på ett enkelt och effektivt sätt ska hjälpa människor med tinnitusproblem. Produkterna ska uppfylla kundernas krav, önskningar, behov och förväntningar på kvalitet, resultat och leveranstid. Sensori och Antinitus medicintekniska produkter ska dessutom alltid uppfylla tillämpliga regulatoriska krav. Genom att kontinuerligt beakta kundernas synpunkter och identifiera förbättringar strävar Sensori och Antinitus efter att bedriva en verksamhet som gör att kundernas tillfredsställelse och förtroende för Sensoris och Antinitus medicintekniska produkter ständigt ökar.

Ett flertal samarbeten har etablerats under 2016, med bl.a. Ear, Nose and Throat (Otolaryngology) på University of Miami Health System i USA samt ett förnyat samarbetsavtal med WVF, World Veteran Federation som kommer innebära försäljning av Antinitus® via deras hemsidor och lokala nätverk. WVF har runt 45 miljoner tillknutna medlemmar i 121 länder.

Marknadsföringsarbetet med fokus på ökad kännedom och visibilitet för såväl produkten Antinitus som bolaget pågår kontinuerligt genom olika aktiviteter. Vi uppdaterar nyheter regelbundet med pressreleaser på svenska och engelska i gängse kanaler, även internationellt. Hemsidan genomgår för närvarande en grundlig översyn och vi kommer under mars månad att lansera en helt ny försäljningsoptimerad hemsida för Antinitus. Bland många andra förbättringar implementerar vi fler betalningslösningar för säkra och enkla betalningar.

Med stor tillförsikt ser vi med spänning fram mot resten av 2017 som vi tror kan innebära Sensoris kommersiella genombrott. Med ett imponerande engagemang från våra medarbetare och samarbetspartners fortsätter vi arbetet mot långsiktig tillväxt under lönsamhet genom att förädla såväl vår affär som organisation. 

Tommy Rönngren

VD

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf. vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med G & W Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 februari 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera