DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI – JUNI 2007

(NGM:PDXE)

· Omsättningen blev 2 294 KSEK (16 876)

· Rörelsens kostnader var -7 749 KSEK (-11 179)

· Resultat efter finansiella poster var -5 512 KSEK(1 802)

· Soliditeten var 63,7% (78,7%)

· Filmrättigheterna till Conan har återgått från Warner Brothers. Efter periodens utgång har en option på rättigheterna sålts till Millennium Films för 1 MUSD

· Bolagets betalningsplan avseende REH-rättigheterna har efter perioden utgång omförhandlats

RESULTATET

Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 2 294 KSEK (16 876). Rörelseresultatet uppgick till

-5 455 KSEK (5 697). Resultatet efter finansiella poster var för perioden -5 512 KSEK (1 802), varav -109 KSEK påverkade resultatet negativt på grund av bokföringsmässiga kursförändringar i växelkursen mellan USD och SEK .

Bolagets resultatutveckling är än så länge beroende av större enstaka och oregelbundna licensintäkter, vilket saknats under perioden (intäkter om 1 MUSD från försäljningen av optionen på filmrättigheterna till Conan kommer att intäktsföras under tredje kvartalet). Vid en jämförelse med tidigare perioder skall beaktas att större enstaka licensintäkter under 2006 i allt väsentligt influtit under andra kvartalet.

De juridiska kostnaderna för rättighetsskydd har varit fortsatt höga, trots det har rörelsekostnadsutvecklingen varit tillfredställande under perioden.

FINANSIELL STÄLLNING OCH INVESTERINGAR

Det beskattade egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 36 022 KSEK (57 280) och soliditeten till 63,7% (78,7%). Koncernens likvida medel uppgick till 1 069 KSEK (7 412). Koncernen har under perioden investerat 1 595 KSEK (27 069) i immateriella anläggningstillgångar. Arbetet med det under slutet av 2006 inledda besparingsprogrammet har fortsatt under perioden.

Även om kostnaderna för juridiska tjänster, i likhet med tidigare perioder, har varit höga bör dessa kostnader relateras till Bolagets betydligt större rättighetsportfölj än tidigare år. Eftersom upphovsrätten är tidsbegränsad är det viktigt att bygga upp och investera i ett varumärkesskydd som ej är tidsbegränsat. Sådana investeringar, som främst sker genom juridiska ombud, är mycket viktiga eftersom risken för plagiat och snyltning ökar när Bolagets rättigheter kommersialiseras och blir mer populära. Det är Bolagets strategi att agera bestämt och omedelbart i sådana fall vilket ibland kan leda till rättstvister. Bolaget har för närvarande två tvister som eventuellt kan gå till rättegång. Bolaget bedömer att det i dessa fall inte föreligger förlustrisk utöver normala legala kostnader.

För att erhålla en nödvändig förstärkning av kassalikviditeten har koncernen under senare delen av perioden tagit upp kortfristiga lån om sammanlagt motsvarande 660 000 USD. Delar av denna upplåning har förlängts till medelfristiga lån där de av årsstämman under perioden beslutade teckningsoptionerna har ianspråktagits. För övriga delar av den kortfristiga upplåningen pågår förhandling om förlängning av lånetiden.

Efter periodens utgång har betalningsplanen avseende resterande belopp om 1,65 MUSD med säljarna av Robert E Howard-rättigheterna (som Paradox förvärvade i februari 2006) omförhandlats. Enligt en principöverenskommelse ska en tredjedel av beloppet regleras och två nya reverser, en ettårig på 550 000 USD samt en tvåårig på 550 000 USD, tas upp. Dessutom ska säljarna vederlagsfritt erhålla optioner att teckna motsvarande 400 000 aktier i Bolaget fram till 31 augusti 2009, med utövandekurs om 4,49 SEK per aktie. Detta motsvarar en utspädning om ca 0,9%.

Styrelsens bedömning av Bolagets nuvarande finansieringssituation är att ytterligare finansiering kan komma att behövas till dess att Bolaget ser intäktsströmmar från nuvarande och kommande licenstagare. Bolaget har ett generellt kapitalbehov för att etablera rättighetskatalogen och proaktivt försvara den. I dagsläget har Bolaget inte resurser att göra detta så effektivt och heltäckande som önskvärt och kan inte alltid angripa de som gör intrång på rättigheterna.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Conan

Förlagen Planeta (Spanien) och Panini (Italien) förlängde i januari sina avtal att ge ut de klassiska Conan-serietidningarna från Marvel. Båda licenstagarna utökade sina områden och täcker nu större delen av Europa samt Sydamerika.

Avtal slöts i januari med Marvel Entertainment, världens största karaktärsförlag, genom dess leksaksdivision Marvel Toys, om att inkludera Conan och andra karaktärer från Hyboria i den nya serien ”Legendary Comic Book Heroes”. Även den separata rättigheten Kull och andra karaktärer från Kulls värld kommer att ingå i serien. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Den norska spelutvecklaren Funcom meddelade i april att registreringen för att betatesta det kommande onlinespelet ”Age of Conan” blev en av de mest framgångsrika och populära i MMOG-historien (massively multi-player on-line game). Se vidare nedan.

Warner Brothers licens att producera Conan-filmer återgick i mitten av juni till Paradox Entertainment då produktionsstart inte påbörjats inom licensens tidsram. Se vidare nedan.

Mutant Chronicles

Den första trailern för filmen visades för filmbranschen under filmfestivalen i Cannes. En ny version av filmens webbsida släpptes under första kvartalet, www.mutantchroniclesthemovie.com. En första klippning av filmen, avsedd för branschvisningar, beräknas vara klar mot slutet av året.

Koncernen

Som ett led i Paradox fortsatta omstrukturering utsåg styrelsen den 22 februari 2007 Fredrik Malmberg till VD. Samtidigt tillträdde Niklas Nyström som vice VD.

Den 31 maj hölls årsstämma i Paradox Entertainment AB, där, utöver sedvanliga stämmoärenden, bland annat beslutades:

· Utgivande av högst 300 000 teckningsoptioner för att säkerställa överbryggnadskrediter i ett läge då Bolagets likviditet ansträngts huvudsakligen på grund av kostnader att försvara Bolagets rättighetskatalog. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar detta en utspädning om ca 0,7%.

· Att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Den sammanlagda utspädningseffekten får inte överstiga 10%.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Conan

I början av augusti meddelade Funcom att ytterligare tid och investeringar i Age of Conan-spelet var nödvändiga för att spelet ska nå dess fulla potential. Lanseringsdatumet ändrades till 25 mars 2008. Detta bedöms inte påverka Bolagets resultat för 2007.

Efter förhandlingar med flera studios och producenter meddelande Paradox Entertainment den 14 augusti att filmstudion Millennium Films har förvärvat option på filmrättigheten för Conan-filmer. Paradox Entertainment erhåller 1 miljon dollar vid avtalets undertecknande. Millennium Films får därmed option på filmrättigheten för Conan i 18 månader samt möjlighet till förlängning av optionsavtalet mot ytterligare avgifter. Om Millennium Films utnyttjar optionen, och därmed köper den fulla filmrättigheten, betalar de kvarstående belopp upp till totalt 2,6 miljoner dollar. Maximal tidsfrist för filmstart är 48 månader. Paradox Entertainment får del i filmintäkterna, efter att förskottet har räknats av. Paradox Entertainment behåller rätten till alla kringprodukter och delar delvis intäkterna från dessa med Millennium Films.

ÖVRIG INFORMATION

Aktiekapital

Antalet utestående aktier var under perioden 43 037 956 st. Aktien är noterad på NGM Equity med tickerkod PDXE. Årsstämman beslutade om utgivande av 300 000 teckningsoptioner med löptid till den 31 maj 2009, med teckningskurs 8,60 SEK per aktie, vilka är utestående. Styrelsen har efter periodens utgång beslutat, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, om utgivande av 400.000 teckningsoptioner med löptid till 31 augusti 2009, med utövandekurs 4,49 SEK per aktie, vilka ännu inte utgivits.

Utsikter 2007

Redan i noteringsprospektet från 2005 lämnades en prognos för 2007 som förutsatte att Conanfilmen går i produktion, innebärande stor omsättningsökning samt vinstförbättring. I juni 2007 återgick filmrättigheterna till Paradox Entertainment då produktion inte påbörjats inom avtalstiden. En option på filmrättigheterna har efter periodens utgång försålts.

Styrelsen och verkställande direktören lämnar för närvarande ingen prognos för 2007. Arbetet med Bolagets omstrukturering fortsätter och styrelsen utesluter inte ytterligare emission och/eller upptagande av nya lån.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna inom koncernen är anpassade till IFRS. Denna delårsrapport har ej granskats av Bolagets revisorer. Redovisningsprinciperna är oförändrade från de som tillämpats i den senaste årsredovisningen.

NYA AVSNITT I RAPPORTEN

I enlighet med nya svenska rapporteringskrav för noterade bolag, gällande från 1 juli 2007, har två nya avsnitt lagts till i halvårsrapporten: Riskbedömning och Styrelsens försäkran. Styrelsemedlemmarna ska även samtliga underteckna halvårsrapporten tillsammans med verkställande direktören. De utökade rapporteringskraven gäller även för helårsrapporten.

Riskbedömning

Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning av Bolagets operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer och anser att Bolagets största risker och osäkerhetsfaktorer under det kommande halvåret är:

· Likviditetssituationen. Bolaget utesluter inte ytterligare emission och/eller upptagande av nya lån,

· Beroendet av ett fåtal attraktiva rättigheter, innefattande bland annat Conan,

· Utvecklingen och försvaret av rättighetsportföljen.

De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör Bolaget bedöms falla inom kategorin normala affärsrisker för ett mindre bolag vars verksamhet omfattar licensiering av immateriella rättigheter och huvudsakligen bedrivs i USA. Exempel på dessa är:

· Att förlora nyckelpersonal och inte kunna attrahera ny kvalificerad personal,

· Att viktiga licenskunder skulle förloras eller att de hamnar på obestånd,

· Rättstvister med proportion utöver det normala i verksamhet i USA,

· Att vissa rättigheter bedöms vara i ”public domain”, kräver större legala skyddsåtgärder och/eller att äganderätten till vissa rättigheter är svåra att legalt bekräfta,

· Utvecklingen av valutakursen USD/SEK.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 23 augusti 2007

Paradox Entertainment AB (publ)

Org. nr. 556536-8684

Mikael Wirén

Styrelseordförande

Erik Fällström

Styrelseledamot

Michael Hjorth

Styrelseledamot

Carl Molinder

Styrelseledamot

Christoffer Saidac

Styrelseledamot

Fredrik Malmberg

Verkställande direktör

INVESTOR RELATIONS

Kommande rapporttillfällen

19 november 2007 Delårsrapport,januari-september 2007

22 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på www.paradox-entertainment.com vid publiceringstillfället.

Informationsutskick

Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post i samma stund som de skickas ut från NGM. Intresserade anmäler sig på Paradox Entertainments webbsida, där det även går att anmäla sig till vårt nyhetsbrev Hyborian Update.

Mer information

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till:

Fredrik Malmberg

Verkställande Direktör

Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214

E-post: fredrik.malmberg@paradox-entertainment.com

Joakim Zetterberg

Communications/Investor Relations, Paradox Entertainment Inc

Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918

E-post: joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Prenumerera

Dokument & länkar