EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER I SAMBAND MED OMFÖRHANDLING AV BETALNING FÖR REH-RÄTTIGHETERNA

(NGM:PDXE)

Bolaget omförhandlar och förlänger betalningstiden för Robert E Howard-rättigheterna. Styrelsen har i samband med detta beslutat att ge ut högst 400 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om cirka 0,9%.

Rättigheterna förvärvades av Paradox Entertainment i februari 2006 för 3,3 MUSD i ett avtal där 1,65 MUSD erlades vid övertagandet och resterande 1,65 MUSD betalades med en köparrevers som förfaller under tredje kvartalet 2007. Betalningen från Millennium Films för optionen vad avser filmrättigheterna för Conan kommer delvis att användas för att delbetala återstoden av köpeskillingen för detta förvärv.

En principöverenskommelse med säljarna av REH-rättigheterna har nu förhandlats fram innebärande att betalningstiden för slutlikvid om totalt 1,65 MUSD till stor del har förlängts. En tredjedel har reglerats och två nya reverser, en ettårig på 550 000 USD samt en tvåårig på 550 000 USD, har tagits upp. Säljarna ska även vederlagsfritt erhålla optioner att teckna 400 000 aktier i Bolaget till och med den 31 augusti 2009, med utövandekurs om 4,49 SEK per ny aktie.

Bolagets styrelse har under styrelsemöte idag, i enlighet med årsstämmans bemyndigande och mot bakgrund av Bolagets finansiella situation, beslutat att ge ut 400 000 teckningsoptioner enligt ovan. Detta motsvarar en utspädning på cirka 0,9%. Värdet per teckningsoption har vid beslutstillfället av Bolaget beräknats, enligt Black & Scholes modell, till cirka 1,18 SEK vid antagande om 40% volatilitet. Utgivandet förutsätter att slutgiltigt avtal ingås i enlighet med principöverenskommelsen.

Styrelsens bedömning av Bolagets nuvarande finansieringssituation är att ytterligare finansiering kan komma att behövas till dess att Bolaget ser intäktsströmmar från nuvarande och kommande licenstagare. Bolaget har ett generellt kapitalbehov för att etablera rättighetskatalogen och proaktivt försvara den. I dagsläget har Bolaget inte resurser att göra detta så effektivt och heltäckande som önskvärt och kan inte alltid angripa de som gör intrång på rättigheterna. För att erhålla en nödvändig förstärkning av kassalikviditeten har koncernen under andra kvartalet tagit upp kortfristiga lån om sammanlagt motsvarande 660 000 USD. Delar av denna upplåning har förlängts till medelfristiga lån och för övriga delar pågår förhandling om förlängning av lånetiden.

För ytterligare information

Fredrik Malmberg

Verkställande direktör, Paradox Entertainment AB

Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214

E-mail: fredrik.malmberg@paradox-entertainment.com

Joakim Zetterberg

Communications/Investor Relations, Paradox Entertainment Inc

Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918

E-mail: joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com

Paradox Entertainment AB

Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och karaktärer. Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten drivs främst genom det helägda bolaget Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054).

# # #

Prenumerera

Dokument & länkar