Kommuniké från årsstämma Sensori AB (publ)

Aktieägare i Sensori AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 i Stockholm. Alla beslut togs av stämman enligt förslag. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes av stämman för räkenskapsåret 2017.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Stämman beslutade välja Cédric Ménard (omval), Jim Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval) och Robert Tranquilli (omval) som styrelseledamöter med Tommy Rönngren som ordförande.
  • Valberedningen avtackades för deras arbete.
  • Bengt Beergrehn valdes som revisor, med Kerstin Hedberg som suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019.
  • Stämman beslutade att Bolagets valberedning ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna. Stämman beslutade också att anta ett antal principer för hur valberedningens ledamöter ska utses och hur arbetet ska bedrivas.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Den sammanlagda utspädningseffekten får inte överstiga 10 procent.

Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:

       Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

       Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se


Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 18.15 torsdagen den 24 maj 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar