Sensori genomför riktad nyemission

Sensoris styrelse har beslutat om en riktad nyemission som tar in 5 MSEK. 2,5 MSEK kommer genom nyteckning av aktier och 2,5 MSEK genom utgivande av konvertibelt skuldebrev. Medlen kommer att användas till bolagets fortsatta expansion och kommersiella utveckling där målet är att bli kassaflödespositiv i slutet av 2018. Den riktade nyemissionen görs med bemyndigande från 2017 års Årsstämma.

De nya aktierna tecknas till kursen 15 kr st. Det ökar antalet aktier med 166 667 stycken och aktiekapitalet med 833 335 kronor till 52 058 820 kronor.

Huvudsakliga villkor för konvertibellånet är löptid 30 månader, 5 % ränta med räntebetalning årsvis i efterskott. Konverteringskurs är 15 kronor per aktie. Tecknaren äger rätt att när som helst under löptiden konvertera lånet/eller delar av lånet till aktier. Sensori kan inte kräva konvertering eller kräva att få lösa in konvertibeln. Om annan nyemission görs inom konvertibelns löptid ska, om tecknaren, så kräver, nyemissionsbeloppet i första hand användas till att återbetala konvertibeln, fullt eller till del. Om annan nyemission görs inom konvertibelns löptid till en lägre kurs än SEK 17/aktie ska konverteringskursen reduceras till SEK 2 lägre än nyemissionskursen.

Tecknare av aktier och konvertibelt skuldebrev är Mirador SA, idag innan nyemissionen, ägare av 661 003 aktier eller 6,45 % av utestående aktier. 

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra en snabb kommersialisering av Antinitus® på ett antal marknader i Europa under 2018.


För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

 Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 8.30 tisdagen den 27 februari 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar