Akut likviditetsbrist i SENSYS Traffic

Akut likviditetsbrist i SENSYS Traffic · Styrelsen kommer inte att föreslå någon nyemission · Styrelsen har fått felaktig information om likviditeten · RPS har inte medel att fullfölja sitt program för automatisk hastighetsövervakning · Åke Sandlund lämnar VD-posten och styrelsen med omedelbar verkan och Fredrik Mella tillträder som tf VD · Ny VD kommer i nuläget inte att tillträda Börsstopp Under torsdagen den 4 oktober begärde styrelsen i SENSYS att handeln i bolagets aktier skulle stoppas. Under förmiddagen den 4 oktober hade bolaget planerat att lämna information om tillsättande av ny verkställande direktör, kraftiga kostnadsneddragningar samt villkoren för den planerade nyemissionen. Under eftermiddagen fanns ett flertal möten med institutionella och övriga större ägare inbokade. Syftet med dessa möten var att presentera den nya VD:n samt informera om kostnadsneddragningarna och nyemissionen. Under styrelsemötet framkom för styrelsen helt ny information avseende bolagets likvida situation. Styrelsen beslöt då att ställa in samtliga planerade möten och skaffa ytterligare information. Styrelsen gjorde, tillsammans med Stockholmsbörsen, bedömningen att inställandet av mötena kunde ha kurspåverkan varför handeln med SENSYS aktie stoppades innan information lämnades om att samtliga möten ställdes in. Likviditet Den planerade nyemissionen baserades på att bolaget, enligt de likviditetsprognoser VD förelagt styrelsen, skulle klara sig med befintlig likviditet fram tills dess likvid för nyemission förväntades. Då styrelsen begärde en extra genomgång av situationen uppkom frågan om varför betalning inte erhållits för vissa förfallna belopp. Då styrelsen inte fick tillfredsställande svar valde man att ta direktkontakt med kunden. Den information styrelsen fick fram genom sin åtgärd visade att bolagets likvida medel, i motsats till den information VD lämnat, inte skulle räcka. Medel finns idag inte tillgängliga för de skatter och avgifter som skall vara betalda den 12 oktober. Revisorsgranskning För att få klarlagt ifall annan väsentlig information till styrelsen varit felaktig eller ofullständig har bolagets revisor fått i uppdrag att omedelbart inleda en granskning. Rikspolisstyrelsen SENSYS verksamhet är i ett kort perspektiv mycket beroende av att Rikspolisstyrelsen (RPS) fullföljer sitt program för automatisk hastighetsövervakning. Trots att försöksverksamheten har visat mycket gott resultat har det, från regeringens sida, endast anslagits mycket begränsade medel till RPS för fullföljande av det program, som såväl RPS som SENSYS till dags dato investerat mycket stora resurser i. RPS har, enligt de uppgifter man lämnat till SENSYS, äskat om 50 Mkr per år för perioden 2002 till 2004. Därutöver har man äskat om ytterligare 400 Mkr i anslag i den s.k. Infrastrukturpropositionen. Av äskade medel har man i budgetpropositionen för 2002 erhållit sammanlagt 50 Mkr att använda under perioden 2002 till 2004. Av dessa 50 Mkr bedömer RPS att ca 40 Mkr kommer att gå till interna kostnader och ca 10 Mkr till investeringar i utrustning från SENSYS. I Infrastrukturproposition finns, trots regeringens nollvision och ett mycket gott resultat av närmare tre års drift i mindre skala, inga medel anslagna för automatisk hastighetsövervakning. De förväntningar som RPS och SENSYS haft på utbyggnaden av programmet för automatisk hastighetsövervakning kommer inte att kunna infrias. SENSYS situation Under rådande omständigheter kommer styrelsen i SENSYS inte att lägga fram något förslag till nyemission. Den tilltänkta VD:n kommer inte att tillträda. Styrelsen kommer att fram t.o.m. torsdagen den 11 oktober pröva olika vägar att få in likviditet och nytt kapital. Jönköping den 8 oktober 2001 SENSYS Traffic AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00130/bit0001.pdf

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar