Bokslutskommuniké för Sensys Traffic AB januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för SENSYS Traffic AB januari - december 2000 Perioden i sammandrag (jan-dec 1999 inom parentes) Omsättning och resultat motsvarar de förväntningar som angavs i nyemissionsprospektet 2000-11-23. 29,9 mkr (0,8) * Omsättning -10,9 mkr (-16,3) * Resultat; före skatt -2,0 mkr (-14,1) * efter skatt -0,24 kr (-0,49) * Res per aktie; före skatt -0,04 kr (-0,42) * efter skatt 85,8 mkr (6,5) * Eget kapital * Likvida medel inkl beviljad outnyttjad kredit 39,3 mkr (2,8) 49 (20) * Antal anställda 31/12 Antalet aktier 2000-12-31 uppgick, före konvertering, till 46 252 214 och efter konvertering till 47 030 660. Efter registrering av nyemissionen och efter full konvertering uppgår antalet aktier till 57 099 216. Framtidsutsikter Efter den nyligen avslutade nyemissionen som inbringade 65,4 mkr brutto förväntas Sensys nu stå inför en kraftig expansion. För år 2001 bedöms omsättningen kunna uppgå till 150 mkr. Målsättningen är att uppnå ett resultat före skatt på ca 15 mkr. För mer detaljerad information hänvisas till nyemissionsprospektet från 2000-11-23. Verksamheten Sensys affärsidé är att tillhandahålla marknaden avancerade sensorer och system för trafikinformatik. Verksamheten har under året till stor del varit inriktad på att färdigutveckla den nya 24 GHz sensorn. Vidare har hastighets- och rödljussäkerhetssystemen anpassats till den nya sensorn och en första version av CTIS (centralt trafikinfomationssystem) färdigställts. Förstudier och prototyptester för nya applikationsområden utanför hastighets- och rödljussäkerhet har också genomförts. Ett avtal om fortsatt teknisk utveckling av system för trafikinformatik har tecknats med Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Kommunförbundet. Som en följd av detta tecknades ett ramavtal avseende leverans av hastighetssäkerhetssystem omfattande 250 mkr med Rikspolisstyrelsen. Citat ur prospektet från 2000-11-23 s 40: "Det avtal som Sensys slöt med Rikspolisstyrelsen under oktober 2000 är ett ramavtal. Det innebär att Sensys är förpliktigad att leverera utrustning till Rikspolisstyrelsen och att Rikspolisstyrelsen har rätten, men inte skyldigheten, att köpa utrustning enligt avtalet". I USA har under året 15 system för rödljussäkerhet installerats i de kaliforniska städerna Culver City och San Juan Capistrano. I december tecknades ett nytt avtal i USA med Mulvihill ICS, som kommer marknadsföra Sensys produkter på i första hand den nordamerikanska östkusten. Under samma månad löstes även finansieringen i USA så att vinstavräkning av de levererade systemen kunde ske. Ett tekniskt råd lett av Sensys har bildats med representanter från Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Uppsala universitet. Viktiga händelser under året Kvartal 1: * Utvecklingsavtal tecknat med Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Kommunförbundet * Förstudier inledda för fler produktanvändningsområden Kvartal 2: * 24 GHz sensorn färdigutvecklad * Tekniska rådet etablerat Kvartal 3: * Ramavtal om 250 mkr tecknat med Rikspolisstyrelsen * 24 GHz sensorn typgodkänd och certifierad Kvartal 4: * Nyemissionen tecknad till brutto 65,4 mkr * Sensys uppfyllde kraven för notering på OM Stockholmsbörsens O-lista * Avtal tecknat i USA med Mulvihill ICS * Utvecklingssamarbete etableras med Uppsala Universitet och Högskolan i Gävle * Första version av CTIS levererad Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 27 april 2001. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning börjar distribueras den 19 mars 2001 och finns då även tillgänglig på bolagets huvudkontor. Kvartalsrapport för första kvartalet 2001 lämnas den 27 april 2001. Kvartalsrapport för andra kvartalet 2001 lämnas den 30 augusti 2001. Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2001 lämnas den 30 oktober 2001. Jönköping den 1 februari 2001. Styrelsen Kontaktperson: Åke Sandlund, VD, tel: 036 - 34 29 80, ake.sandlund@sensystraffic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00900/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00900/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar