Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

 Januari – Mars 2012
· Periodens nettoomsättning 6,1 Mkr (5,2).
· Rörelseresultat -22,1 Mkr (-14,8).
· Resultat efter skatt -16,3 Mkr (-11,1).
· Resultat per aktie -6 öre (-4).
· Kassaflöde per aktie -4 öre (-9).

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafiksäkerhet och trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna 6,1 Mkr under första kvartalet utgjordes i huvudsak av leveranser av system för trafiksäkerhet till USA och av service. Orderingången under första kvartalet uppgick till 2,5 Mkr och erhölls från USA och från Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Efter kvartalets utgång erhölls ytterligare en order om 24 Mkr från en för Sensys ny marknad i Mellanöstern samt en mindre testorder från Kina om 1 Mkr. Därmed uppgår orderingången för året för närvarande till 27,5 Mkr.

Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Bland annat är bolaget förkvalificerad som en av fyra leverantörer i en pågående upphandling av system för hastighetsövervakning i Polen.

Under första kvartalet nådde Sensys och Telvent en förlikning angående det avbrutna projektet i Saudiarabien. Förlikningen innebar att Sensys den 12 april erhöll 6,9 Mkr av fordran på 16,7 Mkr som bolaget har på Telvent. Resterande 9,8 Mkr har kostnadsförts under perioden såsom försäljningskostnad. Därmed har skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent lagts ned.  

Bolaget genomför ett kostnadsreduktionsprogram som bland annat har inneburit att ett varsel om uppsägningar lagts. Programmet beräknas få full effekt i fjärde kvartalet.

Efter kvartalets utgång slutförde bolaget en nyemission som blev fulltecknad. Nyemissionen som inbringar 28,8 mkr före emissionskostnader, tecknades till 94,7% med företrädesrätt och 88,5% utan företrädesrätt. Därmed övertecknades emissionen med 83,2%.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för kvartalet uppgick till 6,1 Mkr (5,2).  Den sedan 2011 påbörjade principen för lagernedskrivning av lager har fortsatt enligt plan, dock har någon värdejustering för perioden ej skett till följd av inkomna order.  Värdejustering för motsvarande kvartal 2011 uppgick till -7,5 Mkr. Kvartalets bruttomarginal uppgick, till följd av en aggressiv prissättning på lagerprodukter, till 8 procent (43,2). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -22,1 Mkr (-14,8). Rörelseresultatet för perioden, före förlikningen med Telvent, uppgick till -12,3 Mkr.

Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2011-12-31)

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 97,2 Mkr (113,5), vilket gav en soliditet på 87 procent (88). 

Skatter  
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till 46,7 Mkr (40,8).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av skattepliktiga överskott. Bolagets ledning och styrelse har en fortsatt positiv bedömning av bolagets framtida möjligheter till nyttjande av detta underskottsavdrag.

Investeringar
Investeringarna uppgick under kvartalet till 0 Mkr (0,0). 

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 39 personer (36). Antalet anställda vid periodens utgång var 36 (39).

Likviditet
Likvida medel uppgick till 6,0 Mkr (17,8) vid utgången av perioden: Därutöver fanns 0,4 Mkr (0,4) i kortfristig placering.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -11,9 Mkr (-35,1).

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 287 902 734 (287 902 734).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Det är väsentligt för Bolaget att kapital frigörs från varulagret. Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 13 och 33 i årsredovisningen för 2011. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.  Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året. 

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats. Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

Kommande rapporttillfällen
April – Juni, 2012                     30 aug, 2012
Juli – Sept, 2012                      25 okt, 2011
Bokslutskommuniké, 2012        24 jan, 2013
Årsstämma 2012                     16 april, 2013

Jönköping den 24 april, 2012

Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012,
kl 14.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar