Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Januari – Juni 2011

· Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8).
· Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0).
· Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,00).
· Kassaflöde per aktie -0,12 kr (0,01).

Verksamhet
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Intäkterna för andra kvartalet utgjordes främst av leveranser av system för övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS, till Trafikverket i Sverige och Trafikverket i Finland. Orderingången under andra kvartalet uppgick till 24 Mkr och omfattade i huvudsak system för hastighets- och rödljusövervakning från Sverige och Förenade Arabemiraten, för leverans under innevarande år.

Intäkterna för andra kvartalet utgjordes främst av leveranser av system för övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS, till Trafikverket i Sverige och Trafikverket i Finland.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 24 Mkr och omfattade i huvudsak system för hastighets- och rödljusövervakning från Sverige och Förenade Arabemiraten, för leverans under innevarande år.

Skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent fortskrider.

Efter kvartalets utgång ingick Sensys partner Security Dreams ett 25-årigt avtal med polisen i Armenien om uppbyggnad, drift och transfer (BOT) av ett nationellt trafikövervakningssystem i Armenien. För närvarande har Sensys ännu ingen order på detta utan konsortieavtalet skall nu omvandlas till flera kontrakt mellan parterna där kontraktet mellan Sensys och Security Dreams rörande systemen för hastighets- och rödljusövervakning är ett. När dessa kontrakt är klara kan omfattningen för Sensys del uppskattas. En eventuell order kommer att levereras från befintligt lager.

Ekonomisk redovisning
Intäkter och resultat
Intäkterna för halvåret uppgick till 14,0 Mkr (17,8). Den sedan tidigare påbörjade nedskrivningen av lager fortsätter enligt plan. Värdejusteringen har för halvåret inneburit en resultateffekt på 13,8 Mkr, varav 6,3 Mkr i andra kvartalet, vilket resulterat i en negativ bruttomarginal. Bortsett från denna lagernedskrivning uppgick halvårets bruttomarginal till 41,0 procent (42,4). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader.

Intäkerna för andra kvartalet uppgick till 8,8 Mkr (9,4) och bruttomarginalen, utan hänsyn till ovan lagernedskrivning 39,7 procent (42,5).

Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -30,7 Mkr (-1,4) och för andra kvartalet - 15,9 Mkr (-2,1).

Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till -22,8 Mkr (-0,7) och för andra kvartalet -11,7 Mkr (-1,6).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

Finansiell ställning och soliditet
(jämförelsetal 2010-12-31)
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 129,0 Mkr (151,8), vilket gav en soliditet på 90,2 procent (88,3).

Skatter
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid halvårsskiftet till 35,4 Mkr (27,3).
Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av skattepliktiga överskott. Bolagets ledning och styrelse har en fortsatt positiv bedömning av bolagets framtida möjligheter till nyttjande av detta underskottsavdrag.

Investeringar
Investeringarna uppgick under halvåret till 0 Mkr (0,0).

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 34 personer (36). Antalet anställda vid periodens utgång var 36.

Ledningsgrupp och marknadsorganisation har förstärkts under perioden med en ny marknadschef, erfaren säljare, eftermarknadschef och en chef för kvalitets och myndighetsrelationer.

Likviditet
Likvida medel uppgick till 18,2 Mkr (53,0) vid utgången av perioden. Därutöver fanns kortfristig placering på 0 Mkr (20,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -9,9 Mkr. Under halvåret var det -34,8 Mkr (-13,1) varav -18,1 Mkr är hänförliga till ordinarie drift och -16,7 Mkr motsvarar utbetalning av bankgaranti till Telvent.

Antal aktier
Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 287 902 734 (287 902 734). Genomsnittligt antal aktier under halvåret var 287 902 734 (217 898 988).

Risker och osäkerhetsfaktorer
I mars 2011 beslutade Sensys att förbereda för skiljenämndsförfarande mot Telvent. Slutlig eventuell effekt på likviditet och resultat av kontraktsavslutet avgörs av hur skiljenämndsförfarandet utfaller. Ett eventuellt framtida skadestånd kommer att leda till en direkt resultateffekt, medan likviditetseffekten begränsas till belopp överstigande 1,9 MEUR.

Det är även väsentligt för Bolaget att kapital frigörs från varulagret. Bolagets fortsatta kortsiktiga fokus är därmed att avyttra lager.

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar även affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 och 31 i årsredovisningen för 2010. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

Redovisningsprinciper
Denna halvårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i halvårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

Kommande rapporttillfällen
Tredje kvartalet, 2011 26 okt 2011
Bokslutskommuniké, 2011 26 jan 2012
Första kvartalet, 2012 24 april 2012
Årsstämma, 2011 24 april 2012

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Jönköping den 25 augusti 2011

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar