Delårsrapport Januari – september 2015

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättning uppgick till
  KSEK 880 (83)
 • Periodens resultat uppgick till
  KSEK -1 970 (-1 892)
 • Resultat per aktie: SEK -0,09 (-0,13)
 • Erhåller en första order på ca 500 KSEK från Latinamerika
 • Rekryterar ny försäljningschef för snabbare expansion

Perioden januari – september

 • Nettoomsättning uppgick till
  KSEK 1 274 (631)
 • Periodens resultat uppgick till
  KSEK -5 156 (-5 319)
 • Resultat per aktie: SEK -0,24 (-0,37)
 • Eget kapital per aktie: SEK 1,25 (1,19)

VDs kommentar

Behovet av att snabbt och enkelt identifiera kemikalier fortsätter att öka. Media berättar om kemiolyckor med många döda och skadade, rekordstor narkotikasmuggling och ökande miljöförstöring. Våra kunder behöver enkla och snabba verktyg för att kunna hantera dessa hot systematiskt och effektivt. De vill kunna göra mer, utan att för den skull behöva allokera mer resurser.

Vi har under kvartalet satsat på att öka tempot i vår försäljning. Med en ny försäljningschef har vi fått en erfaren och driven kapacitet, som tillsammans med övriga anställda engagerar sig i både direkta slutkunder i Sverige och vårt internationella säljpartnernätverk. Vi har erhållit våra första stora order från Kina och Latinamerika, och som levereras under året. Ett antal mindre order har också erhållits. Större upphandlingar föregås regelbundet av test och utvärderingar. Detta gör att beställningarna har tagit betydligt längre tid än vi antagit. Under 2016 kommer ett flertal större offentliga upphandlingar där vi kommer att vara med.

För att vinna dessa upphandlingar och kundernas förtroende krävs ett långsiktigt arbete. Vi har lagt mycket resurser på att skapa en effektiv produktion. Vi satsar stort på funktionalitet och precision i vår mjukvara, liksom en ökande kundanpassning. Ett exempel är vår nya Screen-metod, som ger tull och polis en enkel metod att kontrollera om ett prov innehåller narkotika eller sprängämnen. Du kan se hur det fungerar på en film på vår hemsida, LinkedIn och YouTube. Det blir helt enkelt en röd skärm om det finns något förbjudet i provet, en orange om det innehåller misstänkta kemikalier som kan användas för tillverkning, eller en grön skärm om provet är godkänt.

Det kan låta enkelt, men det kräver mycket inbyggd intelligens. Att vi är på rätt väg bekräftas av omvärlden. Vi vann i november Swedish Embedded Award 2015 samt är nominerade för bästa cybersäkerhetslösning i kampen mot organiserad brottslighet på Milipol, världens största säkerhetsmässa med mer än 25 000 deltagare, 160 internationella delegationer och 1 000 utställare. Endast fem företag nominerades och Serstech är ett av dem. Detta kommer att ge Serstech global synlighet inför en stor och relevant målgrupp med både potentiella kunder och säljpartners.

Satsningen på vår systemlösning fortsätter då kombinationen med våra instrument ger unik och optimerad kundnytta. Kunderna saknar idag verktyg för att kontinuerligt vara uppdaterade då det kommer nya narkotika varje vecka. Genom att samverka och utnyttja ett vårt smarta system blir kunderna snabbare när omvärlden ändras. De kan göra mer med mindre resurser. Och de blir effektivare i sin kamp mot organiserad brottslighet.

Vi arbetar vidare i vårt försäljningsarbete med ökad intensitet. Det har påverkat vår kassa, men försäljningen ökar och våra finansiella målsättningar om kassaflödespositivt läge i Q4 2016 samt en omsättning över 100 miljoner 2019 ligger kvar.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot fler spännande kundprojekt och att med stor energi och övertygelse etablera Serstech som den systemleverantör som bryter ny mark tack vare vår unika kombination av handhållna instrument och mjukvarulösningen ChemDash.

Peter Höjerback

VD, Serstech AB (publ)

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 274 KSEK (631 KSEK). Det redovisade resultat blev -5 156 KSEK
(-5 319), vilket är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader, något som tidigare inte skett.

Bolagets försäljning varierar också mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK per aktie
(-0,37).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari-september uppgick till KSEK 10 022 (0) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 9 902 (0) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 120 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 969 (46) i avskrivningar varav KSEK 32 (46) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 937 (0) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 2 601 KSEK (359) i likvida medel och 500 KSEK i outnyttjade krediter . Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om 1 787 KSEK (65).

Bolagets långsiktiga kapitalbehov beror bland annat på hur snabbt försäljningsprojekten realiseras. Det är styrelsens bedömning att bolaget utvecklas i rätt riktning men bolagets likviditet behöver förstärkas i närtid. Styrelsen för därför långtgående förhandlingar för att säkra bolaget framtida finansiering i syfte att säkerställa en fortsatt positiv expansion.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 30 september 2015 uppgick Serstechs egna kapital till 26 710 KSEK (17 000)

Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2015 till 84 procent (87).

Aktiekapitalet är fördelat på 21 373 102 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Notering

Aktien handlas sedan den 28 augusti 2013 på AktieTorget under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 30 september 2015 hade bolaget cirka 700 aktieägare.

Anställda

Per den 30 september 2015 hade Serstech 12 anställda (8,5) varav 10 män och 2 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Under kvartalet informerades styrelsen i Serstech att Victory Life & Pension Assurance Company har minskat sitt innehav i bolaget genom att sälja aktier över marknaden och att detta företags aktieinnehav kom att understiga tio (10) procent.

Serstech har förstärkt sin försäljningsorganisation för att kunna växa fortare. Genom rekryteringen av en Mikael Wanland som ny försäljningschef får Serstech en person som under många år har lett ett svenskt teknikbolags framgångsrika försäljning och marknadsutveckling. Försäljningschefen har även gedigen erfarenhet av den europeiska marknaden samt branschkunskap inom IT-lösningar och instrument.

Serstech har under några år märkt av ett allt större intresse från kunder i Europa och Asien. Det har visat sig bland annat i två strategiska order; en från en sydostasiatisk polismyndighet och en från en kinesisk industripartner. Marknaden är enorm och succesivt har stora delar av världens kemitillverkning flyttat till Kina, som på mindre än fem är vuxit till att vara dubbelt så stor som tidigare största landet USA.

Under kvartalet erhöll Serstech sin första order från Latinamerika till ett värde av cirka en halv miljon kronor. Ett säkerhetsföretag med verksamhet i stora delar av regionen har för såväl egen vidareförsäljning som för en kunds räkning lagt en första order. Utmaningarna i regionen kring inte minst explosivämnen och narkotika är stora och lösningar som Serstechs har en stor potential.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under oktober nominerades Serstech till två ansedda utmärkelser;

Världens ledande säkerhetsmässa - Milipol i Paris – har valt ut Serstech som ”mest innovativa cyberlösning i kampen mot brottslighet”. Detta är mässans enda utmärkelse och Serstech är ett av fem bolag som nominerats bland de drygt 1000 utställarna.

Under november 2015 meddelade Svensk Elektronikindustri att Serstech vunnit utmärkelsen ”Swedish Embedded Award 2015” för att ha utvecklat årets mest innovativa lösning som kombinerar hård- och mjukvara.

Priset som delades ut vid den årliga konferensen för inbyggd teknik i Kista gavs till Serstech för utvecklandet av en unik handhållen spektrometer.

Framtid

Styrelsen för Serstech bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. Framtidsutsikterna är mycket goda med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

25 februari 2016       Bokslutskommuniké

11 maj 2016             Delårsrapport januari - mars

18 augusti 2016        Delårsrapport januari - juni

17 november 2016    Delårsrapport januari - sept.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Höjerback, VD, +46 759 000, ph@sertech.com eller besök www.serstech.com

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.

Om oss

Serstechs affärsidé är hjälpa kunder inom säkerhet och industri att fatta rätt beslut på platsen med hjälp av små, lättanvända och kostnadseffektiva instrument för kemisk identifiering.

Dokument & länkar