Delårsrapport januari-juni 2007

Kraftig vinstökning för Setra

• Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 3 325 (2 971) Mkr. Ökningen jämfört med samma period föregående år är främst ett resultat av högre priser. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 14 procent jämfört med motsvarande period 2006.

• Rörelseresultatet för första halvåret 2007 uppgick till 483 (86) Mkr, en förbättring med 397 Mkr jämfört med första halvåret 2006. Resultat¬förbättringen är främst en effekt av ökad bruttovinstmarginal, men även av genomförda effektiviseringsåtgärder. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 322 (62) Mkr.

• Resultatet efter skatt för perioden januari-juni uppgick till 333 (67) Mkr. Resultatet per aktie var 42,19 (8,45) kr.

Kent Torwald, VD och koncernchef kommenterar:
”Det mycket goda rörelseresultatet för andra kvartalet på 322 Mkr innebar att Setra nådde en historiskt hög rörelsemarginal på 18 procent.
Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror har varit fortsatt mycket stark, men en tendens till avmattning börjar skönjas för granprodukter. Marknadens förmåga att kunna absorbera beslutade och förväntade fortsatta råvaruprishöjningar kommer att påverka utvecklingen framöver.
Som ett led i att möta den ökade efterfrågan på energimarknaden stärker Setra nu
organisationen för försäljning av bioprodukter. Under andra kvartalet förvärvades dessutom 25 procent av aktierna i biobränslebolaget Naturbränsle i Mellansverige AB. ”

Halvårsrapporten januari-juni 2007 finns publicerad i sin helhet på i www.setragroup.se, under rubrik Finansiella rapporter.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar