Information från extra bolagsstämma i Setra Group

Setra Group AB (publ) höll idag extra bolagsstämma där beslut fattades om att genomföra en nyemission om cirka 500 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Extra bolagsstämman fattade också beslut om en minskning av aktiekapitalet samt valde ny revisor.

Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare Setras extra bolagsstämma beslutade att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets ägare. Setras tre huvudägare - Sveaskog, Mellanskog och LRF - som tillsammans äger cirka 98 procent av bolagets aktier garanterar nyemissionen genom att de åtagit sig att utnyttja samtliga sina teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har Mellanskog åtagit sig att teckna resterande aktier i nyemissionen i den mån övriga cirka 2 200 aktieägare inte väljer att delta. Därmed finns åtaganden att teckna 100 procent av nyemissionen. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 307 158 385 kronor genom emission av 19 816 670 aktier. De nya aktierna ska emitteras till ett pris av 25 kronor per aktie med avstämningsdag den 9 juni. Teckningsperioden är satt till den 12 juni – 26 juni 2009. Styrelsen har rätt att skjuta fram avstämningsdag och teckningstid i den mån det behövs för att prospekt om nyemissionen ska hinna registreras hos Finansinspektionen. Inbjudan att teckna nya aktier i bolaget kommer att skickas ut till samtliga registrerade aktieägare. Information om hur man tecknar aktier kommer även att finnas tillgänglig på Setras hemsida. Teckningsresultatet i Setras nyemission offentliggörs via pressmeddelande och på Setras hemsida omkring den 30 juni. Beslut om minskning av aktiekapitalet Extra bolagsstämman beslutade villkorat av att nyemissionen genomförs att minska bolagets aktiekapital, som före nyemissionen uppgår till 792 666 800 kronor, med 301 213 384 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalet kommer vid nedskrivning och efter fulltecknad emission att uppgå till 798 611 801 kronor. Antalet aktier efter genomförd minskning av aktiekapitalet och företrädesemission blir 51 523 342 med ett kvotvärde om 15,50 kronor per aktie. Val av ny revisor Vid extra bolagsstämman valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, till ny revisor för bolaget.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar