Kvartalsrapport från Setra januari-mars 2015

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2015 ett rörelseresultat på 24 (67) Mkr. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 041 (1 065) Mkr.

– Det osäkra marknadsläget under hösten förra året har fortsatt under första kvartalet. En ökad produktion av trävaror har lett till ökade lager hos producenterna. Det har inneburit en prisnedgång på våra varor som till viss del kompenserats av den svagare svenska kronan kommenterar Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Vi fortsätter att fokusera på de saker vi kan påverka själva och kan konstatera att vårt interna effektiviseringsprogram har sänkt våra kostnader. Kassaflödet är starkt till följd av ett positivt resultat och en god balans mellan leverans- och produktionsvolymer. Det är även glädjande att vi fortsätter att förstärka vår position på den kinesiska marknaden säger Hannele Arvonen.

Under kvartalet har beslut fattats om teknikinvesteringar vid sågverken i Malå och Färila som syftar till att ytterligare öka effektiviteten och flexibiliteten att möta nya kundkrav.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet 2015 uppgick till 44
(-40) Mkr vilket tillsammans med ett positivt resultat inneburit att Setras finansiella ställning har stärkts. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 24 (36) procent.

Årsstämma i Setra Group AB har hållits idag och stämman beslutade om utdelning med 1,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2014, totalt cirka 64 MSEK.

Nyckeltal Jan-Mars
2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 1 041 1 065
Rörelseresultat, Mkr 24 67
Resultat efter skatt, Mkr 14 46
Rörelsemarginal, % 2,3 6,3
Avkastning på operativt kapital, %, rullande 12 månaderKassaflöde, Mkr
9,6
44
12,2- 40

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Media

Media