Positivt andra kvartal för Setra

Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr.

– Under andra kvartalet redovisar vi en rörelsemarginal på 5 procent vilket i beaktande av rådande konjunkturläge och årets kronförstärkning får betraktas som godkänt, säger Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO i Setra.

– Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras främst av förstärkt bruttovinstmarginal och sänkta fasta kostnader. Leveransvolymerna ökade med 2 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Trots förbättrad lönsamhet är marginalerna fortfarande på en otillfredsställande nivå och därför har arbetet med intern effektivisering fortsatt hög prioritet, säger Stefan Lundin.

– De största volymökningarna ser vi i Japan och Kina, säger Stefan Lundin. Försäljningen till Nordafrika och Mellanöstern ligger kvar på oförändrad nivå. Årets försäljning på den svenska bygghandelsmarknaden började svagt på grund av den kyliga våren, men har tagit fart i takt med varmare väder.

– Marknadsläget är fortsatt skört och svårbedömbart, säger Stefan Lundin. De prisökningar som kunnat genomföras under våren är snarare tecken på minskad produktion och låga lager än på en ökad efterfrågan.

Nyckeltal, Mkr    april-juni    januari-juni
2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 1 195 1 172 2 140 2 237
Rörelseresultat 59 29 33 2
Resultat efter skatt 38 13 10 -16

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Lundin, t.f. vd och CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig halvårsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.