Setra offentliggör emissionsprospekt

Setra Group AB (publ) offentliggör idag emissionsprospekt vilket godkänts av Finansinspektionen gällande företrädesrättsemission. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.setragroup.se samt på bolagets huvudkontor. Prospektet kommer att skickas via post till samtliga direktregistrerade aktieägare. För ytterligare information, kontakta gärna: Stefan Lundin, ekonomidirektör i Setra Group AB, telefon 08-705 03 01 Anders Marklund, controller i Setra Group AB, telefon 08-705 03 03 Frågor rörande emissionen kan också skickas till e-post: ir@setragroup.se Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i aktierna i Setra. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i Setra kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar